Bizileku eraikinetan eta merkataritza establezimenduetan irisgarritasuna eta energia eraginkortasuna hobetzeko diru-laguntzak. Irun 2018

LABURPENA
Titulua:
Bizileku eraikinetan eta merkataritza establezimenduetan irisgarritasuna eta energia eraginkortasuna hobetzeko diru-laguntzak. Irun 2018
Xedea:
Oinarri hauen helburua da ondoko esku har tze esparru hauetan diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea: LEHENENGO ATALA. Irisgarritasun alorreko hobekuntzak 1.1. Etxebizitza eraikinetan. Ahal den neurrian bederen, Irisgarritasun Legea betetzeko zailtasunak konpontzeko jarduerak, igogailurik ez dutelako edo toki egokian ez daudelako, atarien barnean edo atarira sartzeko eremuan desnibelak (eskailerak edo antzekoak) egoteagatik. Eta azkenik, etxe bizitzen barruan geletarako irisgarritasuna hobetzen duten eta barnealdean mugikortasuna eragozten duten oztopoak ken tzeko jarduerak. 1.2. Merkataritza establezimenduetan. Ahal den neurrian bederen, Irisgarritasun araudira hobeto egokitzeko jarduerak. Haien barnean daude eskaileren bidez gainditzen diren desnibelak, beste konponbiderik ez dutenak, ahal den neurrian kanpo ibilbidean eta lokalen barnealdean maila desberdinei irtenbidea ematen dieten jarduerak, gela eta aretoetara joateko irisgarritasuna hobetzen dutenak eta barnealdean mugikortasuna arriskuan jartzen duten oztopoak kentzeko direnak. BIGARREN ATALA. Energia eraginkortasunaren alorreko hobekun tza jarduerak, EIEPn jasoak Etxe bizitzetako nahiz merkatari tza establezimenduetako instalazioen energia eraginkortasun mailak handitzeko jarduerak, fun tzionamendu eta okupazio baldin tza arruntetan energiaren kon tsu moa murrizteko helburua dutenak, besteak beste, bero tze sisteman, hozte sisteman, aireztapenean eta ur beroaren ekoizpenean kon tsu mituriko energia.
Diru kopurua:
220.000,00 euros
Deialdiaren araudia:
 • 2018ko deialdia (GAO Zk. 98/2018)
  (EJEP) Bizileku eraikinetan eta merkataritza establezimenduetan irisgarritasuna eta energia eraginkortasuna hobetzeko ekintzak bultzatzeko diru-laguntzak. 2018 urtea.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Irungo Udala
Deialdia egiten duen organoa:
Irungo Udala
Erakunde erabakigarria:
Tokiko Administrazioa (udalak)
Bertan emandako arreta:
Plaza San Juan Harria, 1, 20300 Irun
Telefono bidezko arreta:
943 50 51 52
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Plaza San Juan Harria, 1, 20300 Irun
Itzuli Plaza San Juan Harria, 1, 20300 Irun
Bizileku eraikinetan eta merkataritza establezimenduetan irisgarritasuna eta energia eraginkortasuna hobetzeko diru-laguntzak. Irun 2018
Oinarri hauen helburua da ondoko esku har tze esparru hauetan diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea: LEHENENGO ATALA. Irisgarritasun alorreko hobekuntzak 1.1. Etxebizitza eraikinetan. Ahal den neurrian bederen, Irisgarritasun Legea betetzeko zailtasunak konpontzeko jarduerak, igogailurik ez dutelako edo toki egokian ez daudelako, atarien barnean edo atarira sartzeko eremuan desnibelak (eskailerak edo antzekoak) egoteagatik. Eta azkenik, etxe bizitzen barruan geletarako irisgarritasuna hobetzen duten eta barnealdean mugikortasuna eragozten duten oztopoak ken tzeko jarduerak. 1.2. Merkataritza establezimenduetan. Ahal den neurrian bederen, Irisgarritasun araudira hobeto egokitzeko jarduerak. Haien barnean daude eskaileren bidez gainditzen diren desnibelak, beste konponbiderik ez dutenak, ahal den neurrian kanpo ibilbidean eta lokalen barnealdean maila desberdinei irtenbidea ematen dieten jarduerak, gela eta aretoetara joateko irisgarritasuna hobetzen dutenak eta barnealdean mugikortasuna arriskuan jartzen duten oztopoak kentzeko direnak. BIGARREN ATALA. Energia eraginkortasunaren alorreko hobekun tza jarduerak, EIEPn jasoak Etxe bizitzetako nahiz merkatari tza establezimenduetako instalazioen energia eraginkortasun mailak handitzeko jarduerak, fun tzionamendu eta okupazio baldin tza arruntetan energiaren kon tsu moa murrizteko helburua dutenak, besteak beste, bero tze sisteman, hozte sisteman, aireztapenean eta ur beroaren ekoizpenean kon tsu mituriko energia.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak:
1. Irisgarritasuna hobe tzea: Etxe bizitzetarako, diru-laguntza hau eskatu ahal izango dute esku hartzea egin behar den higiezinean jabetza horizontalaren erregimenean eraikinen jabe diren pertsona fisikoek edo Jabekideen Komunitateek. Jabetza horizontalaren erregimeneko eraikinen kasuan, beharrezko ordezkari tza duen per tsonaren bidez esku hartuko dute Jabekideen Komunitateek. Merkatari tza establezimenduetarako, Diru-laguntza hau eskatu ahal izango dute deialdi honen xedearekin bat datozen jarduerak burutzen dituzten partikularrek, kolektiboek edo enpresa pribatuek, jarduera horiek Irunen dauden establezimenduetan egiten direnean, baldin eta oinarri hauetan jasotako diruz laguntzeko moduko proktu modalitatearekin bat badatoz. 2. EIEParen barnean dauden jarduerak: Diru-laguntza hau eskatu ahal izango dute deialdi honen xedearekin bat datozen jarduerak burutzen dituzten partikularrek, kolektiboek edo enpresa pribatuek, jarduera horiek Irunen dauden establezimenduetan egiten direnean, baldin eta oinarri hauetan jasotako diruz laguntzeko moduko proiektu modalitatearekin bat badatoz.
Betiere, Irungo udal barrutian dauden eraikinetan edo instalazioetan egindakoak izango dira diruz lagun daitezkeen esku hartzeak.
PRESTAZIOA
Dotazioa:
220.000,00 euros
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud:
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
(Eskaera)
Formulario
Dokumentazioa:
 • ¿ Eskaera eredu normalizatuan; hartan, honako datu hauek sartuko dira, besteak beste: beharreko Obra lizentzia duela egiaztatzen duen erreferentzia (Eskaera data, Sarrera Erregistro zenbakia, Espediente Kodea, akordioaren eguna edo data), behar izanez gero araudiaren arabera (horrelakorik ezean, akordioaren kopia aurkeztuko da) eta kontu korrontearen zenbakia diru-laguntza han sartzeko. ¿ Erantzukizunpeko adierazpena eta datuak kontsultatzeko baimena, Irungo Udalaren eredu normalizatuaren arabera. ¿ Ordezkariaren/eskatzailearen zinpeko adierazpena eredu normalizatuan, jasotako beste laguntzei edo diru-lagun tzei dagokienean eta diru-laguntza horien zenbatekoa, dagozkien emate ebazpenekin batera. Honako dokumentu hauek aurkeztuko dira berariazko izaeraz: ¿ Irisgarritasuna hobetzea. ¿ Bizitegi eraikinetan edo/eta etxe bizitzetan: * Instalazioaren/obren ezaugarrien Laburpen Orria eta aurrekontua. * Jabekideen Komunitate gisa eraturik badago, jabekideen komunitatearen IFZ eta akta, obrak/instalazioak egiteko erabakia hartu dela eta administratzaileari edo lehendakariari komunitate hori ordezkatzeko, dagokion laguntza kobratzeko eta dagokion erreziboa egiteko ahalmena ematen zaiola jasotzen duena. * Jabekideen Komunitatea eraturik ez badago, eraikineko jabe guztien NANren edo identifikazio dokumentuaren fotokopia. * Ezintasun ziurtagiria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Departamentuak egina eta adinari dagokion ziurtagiria, hala behar badu. Errolda agiria aurkeztu beharko da bi kasuetan (azken hori HAZen eskura daiteke). * Obra amaierako ziurtagiria, horien teknikari zuzendariak sinatua, edo haren esku hartzerik behar izan ez denean, obra egin duenaren obra amaierako adierazpena. * Diru-laguntzak gai dituen obrei/instalazioei dagokien faktura edo azken kitapena eta haien ordainagiriak, eta baita diru-laguntza eskatu dutenen oniritzia ere. * EIT erabilera nagusia bizileku kolektiboa duten eraikinetan igogailuak lehenbizikoz jartzeko obrak direnean, horietarako irisgarritasuna bultzatu ahal izateko. ¿ Merkataritza establezimenduen kasuan: * Eskatzailearen edo kolektibo/enpresa eskatzailearen ordezkariaren NANren fotokopia. * Enpresa/kolektiboa beharreko Erregistroetan inskribatua dagoela egiaztatzen duen agiria. * Identifikazio Fiskalaren Kodearen dokumentuaren fotokopia. * Instalazioaren/obren ezaugarrien Laburpen Orria eta aurrekontua, * Obra amaierako ziurtagiria, horien teknikari zuzendariak sinatua, edo haren esku hartzerik behar izan ez denean, obra egin duenaren obra amaierako adierazpena. * Diru-laguntzak gai dituen obrei/instalazioei dagokien faktura edo azken kitapena eta haien ordainagiriak, eta baita diru-laguntza eskatu dutenen oniri tzia ere. ¿ Etxebizitzetan kanpoaldeko arotzia kristalduna berritzea. Onuradunaren NANren fotokopia. Leihoak berritzeko egindako inbertsioa egiazta tzen duen faktura xehea (jatorrizkoa, jatorrizko bikoiztua edo kopia konpultsatua). Honako kontzeptu hauek jasoko ditu gutxienez: * Berritze lanaren deskribapen laburra, berritze hori egingo den helbidea zein den zehaztuta. * Berritze kontzeptuaren barnean jasotako ekintzak behar bezala banakatuak. * Jarritako arotziaren memoria (nahitaez azaldu behar dira jarritako arotzia mota eta beiren lodiera motak, eta baita kamerarena ere). * Berritutako leihoetako bakoitzaren neurriak. Fakturak ez baditu adierazitako kontzeptu horiek jasotzen, harekin lotuta dagoen aurrekontua aurkeztu beharko da eta aurrekontuan agertu egin beharko dute kontzeptu horiek. Dagokion instalatzaileak sinatua eta zigilatua izango da aurrekontu hori. ¿ Erabilitako beiretarako transmitan tzia termikoaren entseguen (Ug) emaitzak. ¿ Jarritako beirak justifika tzen dituzten eranskailuak. ¿ Jarritako leihoen EB marka egiaztatzen duten etiketak. ¿ Etxebizitzetan galdarak aldatzea. ¿ Instalazio ziurtagiria. ¿ Enpresaren arduradun eskatzailearen NANren kopia (bi aldeetatik). ¿ Egindako inbertsioa egiaztatzen duen faktura xehea (jatorrizkoa, jatorrizko bikoiztua edo kopia konpultsatua), instalatzaileak sinatua eta zigilatua. Honako kontzeptu hauek jasoko ditu gutxienez: * Onuradunaren izena eta NANren zenbakia (per tsona fisikoak) berrikuntza aurrera eraman den etxebizitzaren helbide osoa adierazita. * Kondentsazio bidezko galdararen marka, eredua eta potentzia. * Galdara berriaren kostua behar bezala banakatua. Fakturak ez baditu aipaturiko kontzeptu horiek jasotzen, harekin lotuta dagoen aurrekontua aurkeztu beharko da eta aurrekontuan agertu egin beharko dute kontzeptu horiek. ¿ Merkataritza establezimenduetan energia eraginkortasuna hobetzeko (beroketa, hoztea, UBS) edo/eta barneko argiteria berritzeko obrak. ¿ Instalazio ziurtagiria. ¿ Eskatzailearen edo kolektibo/enpresa eskatzailearen ordezkariaren NANren fotokopia. ¿ Enpresa/kolektiboa beharreko Erregistroetan inskribatua dagoela egiaztatzen duen agiria. ¿ Identifikazio Fiskalaren Kodearen dokumentuaren fotokopia. ¿ Egindako inbertsioa egiaztatzen duen faktura xehea (jatorrizkoa, jatorrizko bikoiztua edo kopia konpultsatua), instalatzaileak sinatua eta zigilatua. Honako kontzeptu hauek jasoko ditu gutxienez: * Onuradunaren izena eta IFKren zenbakia berrikuntza aurrera eraman den etxebizitza ren helbide osoa adierazita. * Kondentsazio bidezko galdararen marka, eredua eta potentzia. * Galdara berriaren kostua banakatua. Fakturak ez baditu aipaturiko kontzeptu horiek jasotzen, harekin lotuta dagoen aurrekontua aurkeztu beharko da eta aurrekontuan agertu egin beharko dute kontzeptu horiek. ¿ Proiektuaren xehetasuna. ¿ Instalazioaren memoria eta xehetasun teknikoak eta energia eraginkortasunean lortutako hobekun tzaren justifikazio tekniko xehea, baimendutako teknikariaren edo instalatzailearen txostenak bermatua. ¿ EITA araudia bete behar duten instalazioetan, egungo eta aldatutako printzipio eskemak jasoko dira justifikazioan, energia kontsumoen eta lortutako aurrezteen balorazioarekin, karga hipotesi desberdinak kontuan harturik. Nolanahi ere, urtaroa ebaluatuko da, neguari edo/eta udari dagokion adierazita, eta instalazioen dokumentazio grafikoa ere aurkeztuko da berritze lanen aurretik eta ondoren duen egoera azaltzeko. ¿ Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duen agiria.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:
Eskaera


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2018/05/24 - 2018/10/31
Ebazteko epea:
Prozeduraren erabakia hartu eta jakinarazteko epea bi hilabetekoa izango da gehienez ere.
Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    .
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  .
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.