Lehendakaritza

Urteko Araugintza Planak

EUSKO JAURLARITZAREN 2024RAKO URTEKO ARAUGINTZA PLANA

0. Lehendakaritza

0.1. Lege-aurreproiektua, Kanpoko Euskal Komunitateari buruzkoa.

0.2. Dekretu-proiektua, Kanpoko Euskal Komunitatearentzako laguntza-laguntzei buruzkoa.

1. Segurtasun Saila

1.1. 24/2024 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoen armak, beste baliabide tekniko eta defentsako batzuk eta horien guztien hornidura arautzen dituena.

1.2. 29/2024 Dekretua, martxoaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari baimena ematen diona «Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentzia, S.A.» sozietate anonimo publikoa sortu eta haren partaidetzak erosteko.

1.3. 34/2024 Dekretua, martxoaren 19koa, Euskal Zibersegurtasun Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

1.4. Dekretu-proiektua, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretua aldatzeko dena.

1.5. Dekretu-proiektua, poliziaren mugikortasunari buruzkoa.

1.6. Dekretu-Proiektua, Euskal Herriko Polizia Kidegoen Diziplina Araudia onartzen duen maiatzaren 3ko 79/1994 Dekretua aldatzeko dena.

2. Lan eta Enplegu Saila

2.1. Dekretu-proiektua, Euskadiko kooperatiben erregelamendua onartzen duena.

2.2. Dekretu-proiektua, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundearen egitura eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duen Dekretua aldatzeko dena.

2.3. Dekretu-proiektua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren eta enplegu-agentzien artean bitartekotza- eta enplegu-zerbitzua emateko irekitako akordioak arautzen dituena.

2.4. Dekretu-proiektua, Inklusiorako euskal kontseilua arautzen duena.

2.5. Dekretu-proiektua, diru-sarrerak bermatzeko errentaren titular eta onuradunentzako enplegurako pizgarriei buruzkoa.

2.6. Dekretu-proiektua, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoaren estatutuak onartzeko dena.

2.7. 5/2024 Dekretua, urtarrilaren 23koa, Inklusiorako Erakundearteko Batzordea arautzen duena.

2.8. 12/2024 Dekretua, otsailaren 13koa, Kooperatiben arloko ikuskapenari eta zehapen-prozedurari buruzkoa.

3. Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

3.1. Lege-aurreproiektua, euskal ondare-zuzenbidearen arloko berezitasunei eta familia-enpresaren eta ondarearen defentsari buruzkoa.

3.2. Lege-aurreproiektua, Colegio de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Bilbao izeneko elkargoa kentzeko dena.

3.3. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan gaikuntza nazionala duten toki administrazioko funtzionarioen araubide juridikoari buruzkoa.

3.4. Dekretu-Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzeko dena.

3.5. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Sozietate Zibilen Erregistroaren Erregelamendua onartzeko dena.

3.6. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzen duen martxoaren 10eko 36/2020 Dekretua aldatzeko dena.

3.7. Dekretu-proiektua, Euskadiko Ingurumen Adituen Elkargo Profesionala sortzeko dena.

3.8. Dekretu-proiektua, Colegio Profesional de Criminologia de Euskadi - Kriminologia Euskadiko Elkargo Ofiziala sortzeko dena.

3.9. Dekretu-proiektua, Euskal Administrazioetako funtzionarioen karrera profesional horizontala eta Euskal Sektore Publikoko langileen jarduna ebaluatzeko sistema arautzen dituena.

3.10. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko zuzendari publiko profesionalen araubide juridikoa arautzen duena.

3.11. Dekretu-proiektua, Euskal administrazio publikoetako lanpostuak betetzeko eta funtzionarioak hautatzeko araudia onartzen duena.

4. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

4.1. Dekretu-proiektua, segurtasun industrialaren arloko profesionalen kualifikazioari buruzkoa.

4.2. Dekretu-proiektua, Euskadiko energia berriztagarrien lurralde-plan sektoriala onartzen duena.

4.3. Dekretu-proiektua, AEM-01 igogailuei buruzko Jarraibide Tekniko Osagarria garatzeko dena.

4.4. Dekretu-proiektua, portuetako Udal Kontseiluak sortzeari buruzkoa.

4.5. Dekretu-proiektua, nekazaritzatik eratorritako nitratoek urak kutsatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudia eguneratu eta bateratzeko dena.

4.6. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategien Erregistroa eta ustiapen-koaderno elektronikoa arautzen dituena, eta ustiapen-koadernoari buruzko 203/2011 Dekretua eta 2014ko azaroaren 18ko Agindua indargabetzen dituena.

4.7. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan abereen ongizaterako eta abeltzaintzako ustiategien eta instalazioen antolamendu zooteknikorako baldintza higieniko sanitarioak arautzen duena.

4.8. 66/2024 Dekretua, maiatzaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Nekazaritza Politika Erkidearen 2023-2027 Plan Estrategikoa ezartzeko eta landa-eremuen karakterizazioa finkatzeko dena.

4.9. 57/2024 Dekretua, maiatzaren 7koa, elikakatearen funtzionamendua hobetzeko neurriei buruzkoa.

4.10. 51/2024 Dekretua, apirilaren 30ekoa, hurbileko salmentaren bidez merkaturatutako elikagaien baldintza higieniko-sanitarioei eta trazabilitate-, etiketatze- eta publizitate-baldintzei buruzkoa.

4.11. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan angularen arrantza profesionala arautzekoa eta angula-arrantzale profesionalen erregistroa sortzekoa.

4.12. Dekretu-proiektua, Euskadi Gastronomia sariak arautzekoa.

4.13. Dekretu-Proiektua, ehiza-lizentziari eta ehizatzeko gaitasunari buruzko uztailaren 29ko 160/2014 Dekretua aldatzeko dena.

4.14. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan jendaurreko ikuskizunetan edo jolas-jardueretan parte hartzen duten baina oraindik ongizatea arautu gabe duten animalien ongizatea arautzeko dena.

4.15. 63/2024 Dekretua, maiatzaren 21ekoa, nekazaritza- eta elikagaigintza-industrien erantzukizunpeko adierazpenaren araubideari, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa.

4.16. Dekretu-proiektua, Euskadiko Arraza Autoktonoen Katalogo Ofizialean ondare genetiko eta etnologiko gisa aitortutako arrazak izendatzeko dena.

4.17. Dekretu-proiektua, erlezaintzaren antolamenduari buruzkoa.

4.18. Dekretu-proiektua, etxeko hondakinen balorizazio energetikoaren ondoriozko zepak balorizatzeko jarduerei aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen duena.

4.19. Dekretu-proiektua, Aizkorri Arazko Naturagune Babestuko eta Kontserbazio Bereziko Eremuko Natura Baliabideen Antolamendurako Plana onartzen duena eta Parke Naturalaren eta haren babes-eremu periferikoaren mugak aldatzen dituena.

4.20. Dekretu-proiektua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamua aldatzeko dena.

4.21. Dekretua eta Agindua aldatzea, Eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta lurrak berrerabiltzeko eta balorizatzeko irizpideei buruzkoa.

4.22. Dekretu-proiektua, Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena.

4.23. Gasteizko Mendi Garaiak (ES2110015) Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) handitzeko eta haren helburuak eta kontserbazio-neurriak egokitu eta eguneratzeko izendapen-dekretua aldatzea.

4.24. Dekretu-proiektua, Genetikoki Eraldatutako Organismoak kontrolatzeko Biosegurtasunaren Euskal Batzordea sortzen duena, genetikoki eraldatutako organismoak konfinatuta erabiltzeko eta nahita askatzeko baimenak komunikatzeko eta eskatzeko prozedura arautzen duena eta Genetikoki Eraldatutako Organismoen Baimen eta Komunikazioen Erregistroa sortzen duena.

5. Ekonomia eta Ogasun Saila

5.1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bategina.

5.2. 36/2024 Dekretua, martxoaren 26koa, 2024ko Urteko Estatistika Programa onartzen duena.

5.3. Dekretu-proiektua, 2025eko Urteko Estatistika Programarena.

5.4. Dekretu-proiektua, Jaurlaritzako sailen estatistika-organo espezifikoak arautzen dituena.

5.5. Dekretu-proiektua, Uraren kanonaren erregelamendua aldatzeko (229/2021 Dekretua, azaroaren 2koa, Uraren Kanonaren Erregelamendua onartzen duena).

5.6. Dekretu-proiektua, Finantzen Euskal Institutuaren estatutuak onartzeko dena.

5.7. Dekretu-proiektua, dirulaguntzei buruzko Legearen Erregelamendua onartzen duena.

5.8. Dekretu-proiektua, EAEko higiezinen kredituko bitartekarien eta higiezinen mailegu- emaileen baimena eta erregistroa eta horiek gainbegiratzeko eta zehatzeko eginkizunak arautzeko dena.

5.9. 6/2024 Dekretua, urtarrilaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko aseguru- eta berraseguru-banatzaileen Administrazio-erregistroa sortu eta arautzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera gainbegiratzeko dena.

5.10. 13/2024 Dekretua, otsailaren 13koa, borondatezko Gizarte-aurreikuspeneko erakundeei buruzko zenbait dekretu aldatzekoa.

6. Hezkuntza Saila

6.1. Dekretu-proiektua, 289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, aldatzeko dena (289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomi Elkartean «Musika-Eskola» direlako arautu gabeko berariazko musika- irakaskuntzarako ikastetxeak sortu eta jardunean jartzeko balio izango duten oinarrizko arauak ezartzen dituena).

6.2 Dekretu-proiektua, zeinaren bidez arautzen baita zer prozedurari jarraituko zaion Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan araubide bereziko kirol-ikasketak emango dituzten ikastetxe pribatuak baimentzeko eta emandako baimenak aldatu eta azkentzeko dena.

6.3. Dekretu proiektua, unibertsitatez kanpoko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundearen egitura eta funtzioak arautzen dituen Dekretuaren aldaketarako dena.

6.4. Dekretu-proiektua, hezkuntza-sistemari laguntzeko oinarrizko egiturak eguneratzen dituena, horien antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

6.5. 78/2024 Dekretua, ekainaren 18koa, hezkuntza-sistema inklusibo baten esparruan aniztasunari erantzutekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako ikasleentzat.

6.6. Dekretu-proiektua, Ingurune estrategikoen bultzatze eta garatzea «TKGUNE» Programaren erregulazioaren bitartez.

6.7. Dekretu-proiektua, Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua arautzen duena.

6.8. Dekretu-proiektua, 46/2014 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak arautzen dituena, aldatzeko dena.

6.9. Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Birtualen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena.

6.10. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Itunpeko Ikastetxe Pribatuetako Hezkuntza-Itunen Araubidea eta Ordainketa Eskuordetuaren Sistema arautzen dituena.

6.11. 52/2024 Dekretua, apirilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistemako tituluen erregistroari eta jaulkitzeko prozedurari buruzkoa.

6.12. Dekretu-proiektua, Musikeneko instalazioen erabilera arautzen duena, Musikeneko urteko programazioetan sartzen ez diren jardueretarako.

6.13. Dekretu-proiektua, zeinaren bidez sei espezializazio-ikastaroren curriculumak ezartzen baitira (Eraikinen Informazioaren Modelaketa [BIM], 5G Sareen Inplementazioa, Trenbideetako Seinaleztapen- eta Telekomunikazio-sistemak, Audiodeskribapena eta Azpititulazioa, Adimen Artifiziala eta Big Data, eta Industria-mantentzearen Digitalizazioa), Euskal Autonomia Erkidegoan emateko.

2024ko UAPetik kanpo onartutako dekretuak

30/2024 Dekretua, martxoaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Musikako Goi-mailako Arte Irakaskuntzak Konposizio, Zuzendaritza, Interpretazio eta Pedagogia espezialitateetan arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

64/2024 Dekretua, maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko musika- eta dantza-eskolena.

7. Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

7.1. Dekretu-proiektua, hirigintza estandarrak arautzen dituena.

7.2. Dekretu-proiektua, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzako, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa dena.

7.3. Dekretu-proiektua, Euskadiko hirigintza eta etxebizitzarako topagunearen osaera, eskumenak eta funtzionamendu-arautzen dituena.

8. Osasun Saila

8.1. Dekretu-proiektua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoaren menpeko zerbitzu erakundeetako profesionalen garapen profesionala arautzen duena.

8.2. Dekretu-proiektua, Onkologikoa osasun-zentroa titulartasun publikoko baliabide gisa integratzeko baldintzak ezartzen dituena.

8.3. Dekretu-proiektua, Osasun Publikoaren Euskal Erakundearen estatutuak onartzen dituena.

8.4. Dekretu-proiektua, Osasun Publikoaren Euskal Kontseiluaren egitura, antolaketa, eginkizunak eta osaera ezartzen dituena.

8.5. Dekretu-proiektua, Osasun Saileko Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretua aldatzeko edo ordeztekoa dena.

8.6. Dekretu-proiektua, erabilera kolektiboko igerilekuen osasun-araudia onartzen duen otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua aldatzeko edo ordeztekoa dena.

8.7. Dekretu-proiektua, abuztuaren 31ko 319/1999 Dekretua, Lanbide Sanitarioen Etengabeko Prestakuntzako Euskal Kontseilua sortu eta hura egiaztatzeko sistema arautzen duena, aldatzeko.

8.8. Dekretu-proiektua, adikzioei buruzko informazio-sistema sortzen duena.

8.9. Dekretu-proiektua, farmazia-bulegoetako nutrizio- eta dietetika-atala arautzeko dena.

8.10. 9/2024 Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa eta aurretiazko borondateen agiriak ematea arautzen duen dekretua.

9. Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako Saila

9.1. Lege-aurreproiektua, tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzkoa.

9.2. Dekretu-proiektua, etxeko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzuari buruzkoa.

9.3. 48/2024 Dekretua, apirilaren 16koa, Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren ondorioz hildako biktimen seme-alaba umezurtzentzako dirulaguntza arautzen duena.

9.4. 23/2024 Dekretua, otsailaren 27koa, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen baitira espetxean daudenei, baldintzapean aske daudenei eta batzuen zein besteen senideei laguntza asistentzialak, irteera programatuak eta terapeutikoak egiteko laguntzak eta espetxean daudenei sariak eta pizgarriak emateko.

9.5. Dekretu-proiektua, Transexualen dokumentazio administratiboa arautzen duena.

9.6. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 Dekretua aldatzekoa.

9.7. Dekretu-proiektua, Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzkoa.

9.8. Dekretu-proiektua, Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretua edo amatasun- eta aitatasun-baimenak 18 astera luzatzeko eszedentziarako laguntzen dekretu berria aldatzeko dena.

10. Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

10.1. Dekretu-proiektua, Oinarrizko Babeseko Kultura Ondasunen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa sortzeko dena.

10.2. 54/2024 Dekretua, apirilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Kontseiluarena.

10.3. 59/2024 Dekretua, maiatzaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazioaren Balioespenerako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamenduarena

10.4. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen Sistemaren Erregelamendua onartzen duena.

10.5. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan Lege Gordailua kudeatzeko irailaren 10eko 139/2019 Dekretua aldatzeko dena.

10.6. Dekretu-proiektua, kultura-ondasun immaterialen EAEko inbentarioa egiteko prozesuari, egiturari eta eskuragarritasunari buruzkoa.

10.7. Dekretu-proiektua, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) sortu eta arautzen duen, urriaren 16ko, 222/2012 Dekretua aldatzen duena.

10.8. 19/2024 Dekretua, otsailaren 22koa, Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzekoa.

10.9. Dekretu-proiektua, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Euskal Kontseiluaren antolamendua eta funtzionamendua arautzen dituena.

10.10. Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera fisikoaren eta kirolaren arloko lanbideetan sartzeari eta jarduteari buruzkoa ekainaren 30eko 8/2022 Legea garatzen duena.

10.11. Dekretu-proiektua, Goi-mailako Kirolari buruzkoa.

11. Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

11.1. 26/2024 Dekretua, martxoaren 5ekoa, Turismo-gidarien Euskadiko Jarduerarena.

11.2. Dekretu-proiektua, bigarren eskuko ibilgailuen salerosketan kontsumitzaileen informazio-eskubidea arautzen duena.

11.3. Dekretu-proiektua, balio akademiko ofiziala duen titulu bat lortzera bideratzen ez duten irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuetako erabiltzaileen informaziorako eta interes ekonomikoen babeserako eskubidea arautzen duena.

11.4. Dekretu-proiektua, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzko 101/2018 Dekretua aldatzen duena (landa-ingurunea).

11.5. Dekretu-proiektua, kontsumoko erreklamazio-orriei eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen kexa, erreklamazio eta salaketei erantzuteko prozedurari buruzko uztailaren 1eko 142/2014 Dekretua aldatzen duena.

11.6. Dekretu-proiektua, Euskadiko merkatarien elkarteen erregistroari buruzkoa.

11.7. Dekretu-proiektua, Euskadiko Turismo Mahaia sortzen duen urtarrilaren 27ko 5/2015 Dekretua aldatzen duena.

EUSKO JAURLARITZAREN 2023RAKO URTEKO ARAUGINTZA PLANA

Lehendakaritza

1.- Kanpoko Euskal Komunitateari buruzko Legearen aurreproiektua.

2.- 170/2023 Dekretua, azaroaren 14koa, Gaztemundu programa arautzen duena.

3.- Dekretu-proiektua, Kanpoko Euskal Komunitatearentzako laguntza-laguntzei buruzkoa.

4.- Dekretu-proiektua, Kanpo Harremanen arloan gazteak prestatzeko bekak arautzen dituen urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretua aldatzen duena.

5.- 34/2023 Dekretua, martxoaren 21ekoa, unibertsitate-tituludunak Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren eremuan prestatzeko beken programa sortu eta arautzen duena.

6.- Dekretu-proiektua, gazteen boluntariotza-eremuetako Auzolandegiak programa arautzen duena.

7.- 132/2023 Dekretua, irailaren 12koa, «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programa arautzen duena.

8.- 18/2023 Dekretua, otsailaren 7koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita, batetik, Haur eta gazteen aisialdirako hezitzaileak trebatzeko eskolak eta, bestetik, haur eta gazteen aisialdi-jardueretarako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen dituen Dekretua

9.- Dekretu-proiektua, gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituena.

10.- Dekretu-proiektua, gazteen mugikortasunerako edo trukerako jarduerak garatzeko dirulaguntzen oinarriak arautzen dituena

11.- Dekretu-proiektua, gazteen emantzipazio-diagnostikoak eta -planak egiteko EAEko toki-erakundeentzako dirulaguntzen oinarriak arautzen dituena.

Segurtasun Saila.

1.- Euskadiko Zibersegurtasun Agentzia sortzeko Lege-proiektua (2023/06/06ko Gobernu Kontseiluan onartua)

2.- Suteen prebentzio eta itzaltzeko eta salbamenduko zerbitzuak arautzen dituen Lege-proiektua. (2023/02/23ko Gobernu Kontseiluan onartua)

3.- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko Dekretu-proiektua.

4.- 58/2023 Dekretua, apirilaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko erregelamendua onartzen duena.

5.- 57/2023 Dekretua, apirilaren 4koa, Ertzaintzaren espezialitateei buruzkoa.

6.- Udaltzaingoak defendatzeko eta hornitzeko baliabide teknikoak arautzeko Dekretu-Proiektua.

7.- Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Barne Arautegia onartzen duen Dekretu-proiektua.

8.- «Euskalmet – Agencia Vasca de Meteorología SA» sozietate anónimo publikoa sortzeko Dekretu-proiektua.

9.- 104/2023 Dekretua, uztailaren 11koa, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hauteskunde-materialaren eta -dokumentazioaren eredu ofizialak eta ezaugarri teknikoak zehazten dituena, bai eta horiek entregatzeko prozedura ere.

Lan eta Enplegu Saila.

1.- Euskal Enpleguaren Lege-proiektua (2023/04/04ko Gobernu Kontseiluan onartua)

2.- 20/2023 Dekretua, otsailaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistroari eta gordailuari buruzko Dekretua aldatzen duena.

3.- 84/2023 Dekretua, ekainaren 13koa, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolamendu eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.

4.- Dekretu-proiektua, kooperatiben arloko zehapen-prozedura arautzen duena.

5.- 66/2023 Dekretua, apirilaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Langile Autonomoen Elkarte Profesionalen Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duen Dekretua aldatzen duena

6.- 90/2023 Dekretua, ekainaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko prebentzio-sistemaren barruan prebentzio-zerbitzuen jarduketa sanitarioei eta laneko medikuntzaren gaineko auditoretzak egiteari buruzkoa.

7.- Dekretu-proiektua, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta enplegu-agentzien artean enplegu-zerbitzua emateko hitzartutako ekintza arautzen duena.

8.- 162/2023 Dekretua, urriaren 31koa, zeinaren bidez laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen baita, eta enpresa horietan sartzeko prozedura eta haien erregistroa ezartzen baitira.

9.- 152/2023 Dekretua, urriaren 17koa, zeinaren bidez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa.

10.- Dekretu proiektua, Inklusioaren arloko Ebaluazio, Ikerketa eta Berrikuntza Organoarena.

11.- 173/2023 Dekretua, azaroaren 21ekoa, diru-sarrerak bermatzeko errentaren erregelamendua onartzen duena.

Gobernantza Publikoa eta Autogobernu Saila.

1.- Euskadiko Gardentasunaren Lege-proiektua. (2023/11/28ko Gobernu Kontseiluan onartuta)

2.- Lege-aurreproiektua, euskal ondare zuzenbidearen arloko berezitasunei eta familia-enpresaren eta ondarearen defentsari buruzkoa.

3.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan gaikuntza nazionala duten tokiadministrazioko funtzionarioen araubide juridikoari buruzkoa.

4.- Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-Erakundeen Erregistroa arautzeko dekretu-proiektua.

5.- 91/2023 Dekretua, ekainaren 20koa, herritarrei arreta integral eta multikanala ematekoa eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izatekoa.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Sozietate Zibilen Erregistroaren Erregelamendua onartzeko dena.

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzionarioentzat gordetako lanpostuen ordainsari osagarriak arautzen dituen apirilaren 12ko 79/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

8.- 113/2023 Dekretua, uztailaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko enplegatu publikoen telelanari buruzkoa.

9.- Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzen duen martxoaren 10eko 36/2020 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

10.- 35/2023 Dekretua, martxoaren 21ekoa, Euskal Sektore Publikoa Arrazionalizatzeko eta Dimentsionatzeko Erakundearteko Batzordea arautzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, Colegio Profesional de Ambientólogas y Ambientólogos de Euskadi izeneko elkargoa sortzeko dena.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila.

1.- Energia Trantsiziorako eta Klima Aldaketarako Legearen proiektua(2023/05/16ko Gobernu Kontseiluan onartua)

2.- Dekretu-proiektua, segurtasun industrialaren arloko profesionalen kualifikazioari buruzkoa.

3.- Dekretu-proiektua, Euskadiko energia berriztagarrien lurralde-plan sektoriala onartzen duena.

4.- Dekretu-proiektua, energia eolikotik energia elektrikoa sortzeko instalazioen baimena arautzen duena.

5.- Dekretu-proiektua, AEM-01 igogailuei buruzko Jarraibide Tekniko Osagarria garatzekoa.

6.- Dekretu-proiektua, portuetako Udal Kontseiluak sortzeari buruzkoa.

7.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategien Erregistroa eta ustiapen-koaderno elektronikoa arautzen dituena, eta ustiapen-koadernoari buruzko 203/2011 Dekretua eta 2014ko azaroaren 18ko Agindua indargabetzen dituena.

8.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan abereen ongizaterako eta abeltzaintzako ustiategien eta instalazioen antolamendu zooteknikorako baldintza higieniko sanitarioak arautzen duena.

9.- Esparru-dekretu proiektua, Euskadin Nekazaritza Politika Bateratuaren (NPB) programa estrategikoa garatzekoa.

10.- Erakunde Ordaintzailearen 275/2020 Dekretua aldatzeko Dekretu-proiektua.

11.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea arautzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzako elikagaien eta prooduktu eraldatuen hurbileko salmenta arautzen duena.

13.- 116/2023 Dekretua, uztailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera berriak baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.

14.- 9/2023 Dekretua, urtarrilaren 24koa, Arrantza Ikuskaritzako Zerbitzukoa.

15.- Dekretu-proiektua, etxeko hondakinen balorizazio energetikoaren ondoriozko zepak balorizatzeko jarduerei aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen duena.

16.- 153/2022 Dekretua, abenduaren 13koa, Izki Natura Ondarearen Gune Babestuaren, Parke Naturalaren, Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren Natura Baliabideak Antolatzeko II. Plana onartzen duena eta Izki Parke Naturalaren eta haren babes-eremu periferikoaren mugak aldatzen dituena.

17.- Dekretu-proiektua, Armañongo Naturagune Babestuko eta Kontserbazio Bereziko Eremuko Natura Baliabideen Antolamendurako Plana onartzen duena eta Parke Naturalaren mugak eta haren babes-eremu periferikoa aldatzen dituena

18.- Dekretu-proiektua, Aitzkorri Arazko Naturagune Babestuko eta Kontserbazio Bereziko Eremuko Natura Baliabideen Antolamendurako Plana onartzen duena eta Parke Naturalaren eta haren babes-eremu periferikoaren mugak aldatzen dituena.

19.- Dekretu-proiektua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamua aldatzeko dena.

20.- Dekretu-proiektua, Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinei buruzko Dekretua eta Agindua aldatzeko eta lurrak berrerabiltzeko eta balioztatzeko irizpideak ezartzeko dena.

21.- Dekretu-proiektua, Komunitateko konpostaje-instalazio eta jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena.

22.- Gasteizko Mendi Garaiak (ES2110015) Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) handitzeko eta haren helburuak eta kontserbazio-neurriak egokitu eta eguneratzeko izendapen-dekretua aldatzen duen Dekretu-proiektua.

23.- Dekretu-proiektua, Genetikoki Eraldatutako Organismoak kontrolatzeko Biosegurtasunaren Euskal Batzordea sortzen duena, genetikoki eraldatutako organismoak konfinatuta erabiltzeko eta nahita askatzeko baimenak komunikatzeko eta eskatzeko prozedura arautzen duena eta Genetikoki Eraldatutako Organismoen Baimen eta Komunikazioen Erregistroa sortzen duena.

24.- 178/2023 Dekretua azaroaren 28koa, Uraren Euskal Agentziaren estatutuak onartzen dituena.

25.- 80/2023 Dekretua, ekainaren 6koa, Ingurumeneko Aholku Batzordearen osaera, kideak izendatzeko prozedura, antolaketa eta funtzionamendua arautzekoa.

26.- 24/2023 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txerri-azienda estentsiboko ustiategiak antolatzeari buruzkoa, eta otsailaren 26ko 26/2019 Dekretua eta otsailaren 15eko 30/2005 Dekretua indargabetzen dituena.

Ekonomia eta Ogasun Saila.

1.- Finantzen Euskal Institutuaren Lege-proiektua (2023/05/30ko Gobernu Kontseiluan onartua)

2.- Diru-laguntzen araubidea arautzen duen Lege-proiektua (2023/04/18ko Gobernu Kontseiluan onartua)

3.- 2023-2026 Euskal Estatistika Planaren Lege-proiektua. (2023/01/10eko Gobernu Kontseiluan onartua)

4.- 2023ko Urteko Estatistika Programari buruzko Dekretu-proiektua.

5.- 143/2023 Decretua, urriaren 3koa, Euskadiko Ondarearen Erregelamendua onartzen duena.

6.- Euskal Autonomia Erkidegoan aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatzeko eta gainbegiratzeko Dekretu-proiektua.

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko higiezinen kredituko bitartekarien eta higiezinen maileguemaileen baimena eta erregistroa eta horiek gainbegiratzeko eta zehatzeko eginkizunak arautzeko duen Dekretu-proiektua.

8.- Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloan zenbait dekretu aldatzeko duen Dekretu-proiektua.

Hezkuntza Saila.

1.- Euskal Hezkuntza Lege-proiektua. (2023/04/25ko Gobernu Kontseiluan onartua)

2.-30/2023 Dekretua, otsailaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituen Dekretua.

3.- 29/2023 Dekretua, otsailaren 28koa, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari, eta hura osatzen duten karguak uzteari buruzkoa.

4.- Dekretu-proiektua, 289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, aldatzeko dena (289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomi Elkartean “Musika-Eskola” direlako arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzarako ikastetxeak sortu eta jardunean jartzeko balio izango duten oinarrizko arauak ezartzen dituena).

5.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez arautzen baita zer prozedurari jarraituko zaion Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan araubide bereziko kirolikasketak emango dituzten ikastetxe pribatuak baimentzeko eta emandako baimenak aldatu eta azkentzeko.

6.- 76/2023 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

7.- 77/2023 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

8.- 75/2023 Dekretua, maiatzaren 30ekoa, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

9.- Dekretu proiektua, unibertsitatez kanpoko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko Erakundearen egitura eta funtzioak arautzen dituen Dekretuaren aldaketarako.

10.- Dekretu-proiektua, Urrutiko Prestakuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta autonomia ezartzen duen ekainaren 19ko 93/2018 Dekretua aldatzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, hezkuntza-sistemari laguntzeko oinarrizko egiturak eguneratzen dituena, horien antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

12.- Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleek Hezkuntza-sistema inklusiboaren esparruan aniztasunari eman beharreko erantzunari buruzko Dekretu-proiektua.

13.- Dekretu-proiektua, Ingurune estrategikoen bultzatze eta garatzea “TKGUNE” Programaren erregulazioaren bitartez.

14.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez formalen bidez eskuratutako lanbidekonpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan, prozeduran parte hartzeagatik aholkulariei, ebaluatzaileei eta ebaluazio-batzordeei eman beharreko konpentsazio ekonomikoak ezartzen dituena.

15.- Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu-proiektua.

16.- Dekretu-proeiktua, 46/2014 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak arautzen dituena, aldatzeko.

17.-22/2023 Dekretua, otsailaren 14koa, Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutua (iTlent) sortu eta erakunde horretako lanpostuen zerrenda onartzen duena.

18.- Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Birtualen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena.

19.- Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako zentroen sarea sortzekoa.

20.- Berrikuntza Aurreratuaren Kudeaketan Espezializatzeko Programak arautzen dituen Dekretu-proeiktua.

21.- Dekretu-proiektua, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak ematen dituen titulazio ofizialak lortzeko unibertsitate ikasketen esperimentaltasun-mailak zehazten dituena.

22.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Itunpeko Ikastetxe Pribatuetako Hezkuntza-Itunen Araubidea eta Ordainketa Eskuordetuaren Sistema Arautzen dituena.

23.- 164/2023 Dekretua, urriaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleek hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak finantzatuta daukaten eskola-garraioari buruzkoa.

24.- Dekretu proiektua, 218/1997 Dekretua, zeinaren bidez urriaren 3ko 1/1990 Hezkuntza SistemarennOrdenazio Orokorreko Lege Organikoari dagozkion titulu akademiko eta profesional ez unibertsitarioen erregistroa sortzen duena, aldatzeko.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila.

1.- Hirigintza estandarrak arautzen dituen Dekretua.

2.- 147/2023 Dekretua, urriaren 10ekoa, etxebizitza bat okupatzeko eskubide subjektiboari buruzkoa.

3.- Kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzako, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzeko Dekretua.

Osasun Saila.

1.- 148/2023 Dekretua, urriaren 10ekoa, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen Dekretua.

2.- Dekretu-proiektua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoaren menpeko zerbitzuerakundeetako profesionalen garapen profesionala arautzen duena.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko prebentzio sistemako laneko medikuntzaren prebentzio-diziplinaren kanpoko auditoria edo ebaluazioa egiteko baimena duten prebentziozerbitzuen eta pertsona edo erakunde espezializatuen osasun-jarduera arautzen duen Dekretu-proiektua.

4.- Osasun Saileko Aholku Batzordeen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2005 Dekretua aldatzeko edo ordezteko Dekretu-proiektua.

5.- Erabilera kolektiboko igerilekuen osasun-araudia onartzen duen otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua aldatzeko edo ordezteko Dekretu- proiektua.

6.- Adikzioei buruzko informazio sistema sortzen duen Dekretu-proiektua.

7.-37/2023 Dekretua, martxoaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 7-15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzkoa.

8.- Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzen duen azaroaren 4ko 270/2003 Dekretua ordezteko Dekretu-proiektua.

9.- 26/2023 Dekretua, otsailaren 21ekoa, botikategien baimentze-prozedurari, baldintzei eta funtzionamendu-araubideari buruzkoa.

10.- Farmazia-bulegoetako nutrizio- eta dietetika-atala arautzeko Dekretu-proiektua.

11.- Euskal Autonomia Erkidegoko ospitaleetako farmazia-zerbitzuak arautzen dituen irailaren 1eko 243/1992 Dekretua aldatzeko Dekretu-proiektua.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila.

1.- Haur eta nerabeen  Lege-proiektua (2023/06/27ko Gobernu Kontseiluan onartua)

2.- Lankidetzarako eta elkartasunerako Euskal Lege-proiektua (2023/07/26ko Gobernu Kontseiluan onartua)

3.- Tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko Euskal Legearen aurreproiektua.

4.- Legegintzako Dekretua, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako Legearen testu bategina onartzen duena. (2023/02/28ko Gobernu Kontseiluan onartua)

5.- 68/2023 Dekretua, maiatzaren 16koa, espetxe-arloko lan eta ikerketari buruzko «Francisco Javier Gómez Elosegui» saria sortu eta arautzen duena.

6.- 68/2023 Dekretua, azaroaren 7koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren araubidea eta hitzarmenak arautzen dituena.

7.-33/2023 Dekretua, martxoaren 7koa, zeinaren bidez sortzen baita Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeen errolda.

8.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen finantzaketan ordaintzera behartuta dauden pertsonen partehartzea arautzen duena.

9.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Arreta Pertsonalizatuko Planari buruzkoa.

10.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzko maiatzaren 28ko 353/2013 Dekretua aldatzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, adinekoentzako ostatu-zerbitzuei buruzkoa

12.- Dekretu-proiektua, etxeko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako informazioa eta arreta emateko zerbitzuarena.

13.- 149/2023 Dekretua, urriaren 10ekoa, zeinaren bitartez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Trantsizio energetikorako eta kontsumitzaileen babeserako presako neurriei buruzko urriaren 5eko 15/2018 Errege Lege Dekretuak sortutako gizarte-bonu termikoaren kudeaketa, ebazpena eta ordainketa.

14.- Dekretu-proiektua, familia-bitartekaritzako zerbitzu integralari buruzkoa.

15.- 67/2023 Dekretua, maiatzaren 9koa, Migrazioaren eta Asiloaren EAEko Foroa sortzen duena.

16.- 180/2023 Dekretua, azaroaren 28koa, garapenerako lankidetzako programetarako laguntzak arautzen dituena.

17.- 27/2023 Dekretua, otsailaren 21ekoa, seme-alabaren bat duten familientzako laguntzena.

18.- 42/2023 Dekretua, martxoaren 28koa, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.

19.- 38/2023 Dekretua, martxoaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren Berariazko Estatistika Organoa sortzeko, eta horren antolamendua eta funtzionamendua ezartzeko Dekretua.

20.- Dekretu-proiektua, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimen seme-alaba umezurtzentzako laguntza ekonomikoari buruzkoa.

21.- Dekretu-proiektua, deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituena.

22.- Dekretu-proiektua, espetxeratuei, baldintzapean askatutako presoei eta senideei laguntzak ematekoa.

23.- Transexualen dokumentazio administratiboa arautzen duen Dekretu-proiektua.

24.- 145/2023 Dekretua, urriaren 3koa, «Adinekoentzako Lagunkoitasuneko Jardunbide Egokien Saria» arautu eta 2023ko deialdia egitekoa.

25.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitzazentroei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 Dekretua aldatzekoa.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

1.- Oinarrizko Babeseko Kultura Ondasunen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa sortzeko Dekretu-proiektua.

2.- 65/2023 Dekretua, apirilaren 18koa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko Dekretua

3.- Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) sortu eta arautzen duen, urriaren 16ko, 222/2012 Dekretua aldatzen duen Dekretu-proiektua

4.- Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzeko Dekretu-proiektua.

5.- Euskal Aautonomia Erkidegoko kultura ondasun immaterialaren inbentarioa egiteko prozesua, haren egitura eta irispidea ezartzen duen Dekretu-proiektua.

6.- 97/2023 Dekretua, ekainaren 27koa, erakunde publiko eta pribatuen jardueran eta kudeaketan euskarak duen garapen-maila ebaluatzeko, egiaztatzeko eta aitortzeko sistema arautzen duena.

7.- 19/2023 Dekretua, otsailaren 7koa, Kulturaren Euskal Kontseiluaren antolaketari eta funtzionamenduari buruzkoa.

8.- Goi-mailako Kirolari buruzko Dekretu-proiektua.

9.- Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Kontseiluaren osaera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko Dekretu-proiektua.

10.- Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentuak Balioesteko, Hautatzeko eta Eskuratzeko Batzordearen (COVASADE) funtzionamenduari buruzko Dekretu-proiektua.

11.- Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Sistemaren Erregelamendua onartzen duen Dekretu-proiektua.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila.

1.- Dekretu-proiektua, Euskal kultura ondareko elementu katalogatuen barneko turismo-gidariaren jarduna gaitzeko dena.

2.- Dekretu-proiektua, Hotel-establezimenduei buruzkoa.

3.- Turismo aktiboa arautzen duen dekretu-proiektua.

4.- Bigarren eskuko ibilgailuen salerosketan kontsumitzaileen informazio-eskubidea arautzen duen Dekretu-proiektua.

5.- Balio akademiko ofiziala duen titulu bat lortzera bideratzen ez duten irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuetako erabiltzaileen informaziorako eta interes ekonomikoen babeserako eskubidea arautzen duen Dekretu-proiektua.

6.- Dekretu-proiektua, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzko 101/2018 Dekretua aldatzen duena (landa-ingurunea).

7.- Dekretu-proiektua, kontsumoko erreklamazio-orriei eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen kexa, erreklamazio eta salaketei erantzuteko prozedurari buruzko uztailaren 1eko 142/2014 Dekretua aldatzen duena.

EUSKO JAURLARITZAREN 2022RAKO URTEKO ARAUGINTZA PLANA

Lehendakaritza

1.- Dekretu-proiektua, 12/2019 Dekretua, urtarrilaren 29koa, Kanpo-harremanen eremuan gazteak prestatzeko bekak arautzekoa aldatzen duena.

2.- 23/2022 Dekretua, otsailaren 15koa, 2030 Agenda Bonuen Programa izeneko dirulaguntzak arautzen dituena.

3.- Dekretu-proiektua, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren arloko prestakuntza-bekak arautzen dituena.

4.- 118/2022 Dekretua, urriaren 11koa, Ikerketa eta garapenerako zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboak diseinatzeko laguntzak arautzen dituena.

Segurtasun Saila

1.- Lege-aurreproiektua, suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak arautzen dituena.

2.- Datu pertsonalak babesteari eta Datuak Babesteko Euskal Agintaritzari buruzko Lege-proiektua (GKE 2022/12/07)

3.- 19/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua.

4.- Dekretu-proiektua, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa.

5.- 156/2022 Dekretua, abenduaren 20koa, Ertzaintzako fakultatibo eta teknikarien eskala arautzeari buruzkoa.

6.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Poliziaren espezialitateak arautzen dituena.

7.- 142/2022 Dekretua, azaroaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia hautatu eta prestatzeko araudia onartzen duen Dekretua laugarren aldiz aldatzen duena.

8.- 146/2022 Dekretua, abenduaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren esparruan polizia-merezimenduagatiko dominak, zorionak eta ohorezko gainerako kondekorazioak emateko araubideari buruzkoa.

Lan eta Enplegu Saila

1.- Inklusiorako eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren Lege-proiektua (GKE 2022/05/10).

2.- Euskal Enplegu Sistemaren Lege-aurreproiektua.

3.- 84/2022 Dekretua, uztailaren 12koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dekretua.

4.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzko Dekretua aldatzen duena.

5.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.

6.- Dekretu-proiektua, kooperatiben arloko zehapen-prozedura arautzen duena.

7.- Dekretu-proiektua, prebentzio zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena.

8.- Dekretu-proiektua, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta enplegu-agentzien artean enplegu-zerbitzua emateko hitzartutako ekintza arautzen duena.

9.- Dekretu-proiektua, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzeko, enpresa horietan sartzeko prozedura ezartzeko eta enpresa horiek erregistratzeko arautzen dituena.

10.- 98/2022 Dekretua, abuztuaren 30ekoa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen Dekretua.

11.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

Gobernantza Publikoa eta Autogobernu Saila

1.- Gardentasunaren eta herritarren parte-hartzeari buruzko Lege-aurreproiektua.

2.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoari buruzkoa.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzeko dekretu-proiektua.

4.- 41/2022 Dekretua, apirilaren 5ekoa, Euskadiko Toki-Erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzko Dekretua aldatzekoa.

5.- Dekretu-proiektua, herritarrei arreta integrala eta kanal anitzekoa ematekoa eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoen bidez eskuratzekoa.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Sozietate Zibilen Erregistroaren Erregelamendua onartzeko dena.

7.- 57/2022 Dekretua, maiatzaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren kidego berezien eskalen funtzioak ezarri, espezialitateak arautu eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunaren Espezialitatea sortzen duena.

8.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzionarioentzat gordetako lanpostuen ordainsari osagarriak arautzen dituen apirilaren 12ko 79/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

9.- Dekretu-proiektua, euskal sektore publikoko enplegatu publikoentzako telelanari buruzko akordioa onartzeko dena.

10.- Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak kudeatzeko eredua arautzen duen martxoaren 10eko 36/2020 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

1.- Energia Trantsiziorako eta Klima Aldaketarako Lege-aurreproiektua.

2.- 14/2022 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren estatutuak onartzeko dekretua eta indargabetzen baitira Elkartek eta Hazitek programak arautzen dituzten aginduak.

3.- Dekretu-proiektua, segurtasun industrialaren arloko profesionalen kualifikazioari buruzkoa.

4.- Dekretu-proiektua, energiaren informazioa eta gardentasunari buruzkoa.

5.- Dekretu-proiektua, Euskadiko energia berriztagarrien lurralde-plan sektoriala onartzen duena.

6.- Dekretu-proiektua, energia eolikotik energia elektrikoa sortzeko instalazioen baimena arautzen duena.

7.- Dekretu-proiektua, nekazaritzatik eratorritako nitratoek urak kutsatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudia eguneratu eta bateratzeko dena.

8.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.

9.- Dekretu-proiektua, arrantza ikuskaritzarena.

10.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan elikagaien hurbileko salmenta arautzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, Genetikoki Eraldatutako Organismoak kontrolatzeko Biosegurtasunaren Euskal Batzordea sortzen duena, genetikoki eraldatutako organismoak konfinatuta erabiltzeko eta nahita askatzeko baimenak komunikatzeko eta eskatzeko prozedura arautzen duena eta Genetikoki Eraldatutako Organismoen Baimen eta Komunikazioen Erregistroa sortzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan abereen ongizaterako eta abeltzaintzako ustiategien eta instalazioen antolamendu zooteknikorako baldintza higieniko sanitarioak arautzen duena.

13.- Dekretu-proiektua, sasoikako langileentzako ostatuen baldintzak ezartzeko eta ostatuen erregistroa arautzen duena.

14.- 73/2022 Dekretua, ekainaren 14koa, Euskal Herriko arraza autoktonoak kontserbatu, hobetu eta sustatzeko eta animalia-arrazak sustatzen dituzten entitateak arautzeko dekretua aldatzen duena.

15.- Dekretu-proiektua, 2021-2027 aldirako Euskadiko Landa Garapeneko Programan aurreikusitako laguntzen esparru-araudia ezartzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, etxeko hondakinen balorizazio energetikoaren ondoriozko zepak balorizatzeko jarduerei aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen duena.

17.- Dekretu-proiektua, hondakinak hondakindegietan iltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 dekretua aldatzen duena.

18.- Dekretu-proiektua, Izki Naturagune Babestuaren, Parke Naturalaren, Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren natura-baliabideak antolatzeko bigarren plana onartzen duena eta Izki Parke Naturalaren eta haren babes-zona periferikoaren mugak aldatzen dituena.

19.- Dekretu-proiektua, Natura 2000 sareko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua, Kontserbazio Bereziko Eremua eta Parke Naturala (Valderejo) den Valderejo-Sobrón-Árcenako mendilerroa Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten duena.

20.- Dekretu-proiektua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamua aldatzeko dena.

21.- Dekretua eta Agindua aldatzea, Eraikuntza- eta eraispen-hondakinei eta lurrak berrerabiltzeko eta balorizatzeko irizpideei buruzkoa.

22.- 130/2022 Dekretua, azaroaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza sustatzen duena.

23.- Dekretu-proiektua, Hiri Erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Esparru Erregelamendua onartzen duena.

24.- Dekretu-proiektua, Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena.

Ekonomia eta Ogasun Saila

1.- Finantzen Euskal Institutuaren Lege-aurreproiektua.

2.- Diru-laguntzen araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua.

3.- 2023-2026 Euskal Estatistika Planaren Lege-aurreproiektua.

4.- Dekretu proiektua, Euskadiko Ondareari buruzko Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.

5.- Dekretu proiektua, EAEko aseguru eta berraseguru pribatuak banatzeko jarduera antolatu eta gainbegiratzekoa.

6.- 21/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, 2022ko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena.

7.- 25/2022 Dekretua, otsailaren 15ekoa, zeinaren bidez onartzen baita 2022ko Urteko Estatistika Programa.

8.- Dekretu proiektua, EAEko higiezinen kredituko bitartekarien eta higiezinen mailegu-emaileen baimena eta erregistroa eta horiek gainbegiratzeko eta zehatzeko eginkizunak arautzeko dena.

9.- Dekretu-proiektua, borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeen arloan zenbait dekretu aldatzeko dena.

Hezkuntza Saila

1.- Euskadiko Hezkuntza Lege-aurreproiektua.

2.- Lege-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari baimena ematen diona Gasteizko Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko, José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioa integratzeko (GKE 2022/07/26).

3.- Dekretu proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) sorkuntza arautzen duen dekretua aldatzen duena.

4.- Dekretu-proiektua, Urrutiko Prestakuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta autonomia ezartzen duen ekainaren 19ko 93/2018 Dekretua aldatzen duena.

5.- 132/2022 Dekretua, azaroaren 2koa, urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretua aldatzen duena. 1/2018 Dekretuaren bidez, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen da hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita Oinarrizko Lanbide Heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

6.- Dekretu-proiektua, otsailaren 3ko 21/2009 Dekretua aldatzeko dena (21/2009 Dekretua, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-zentroen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena).

7.- Dekretu-proiektua Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

8.- Dekretu-proiektua Oinarrizko Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

9.- Dekretu-proiektua Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

10.- Dekretu-proiektua, 289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, aldatzeko dena (289/1992 Dekretua, urriaren 27koa, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomi Elkartean “Musika-Eskola” irelako arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzarako ikastetxeak sortu eta jardunean jartzeko balio izango duten oinarrizko arauak ezartzen dituena).

11.- Dekretu-proiektua, Ikastetxe ez unibertsitarioen zuzendaritza taldeak hautatzeko prozedura arautzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, hezkuntza-sistemari laguntzeko oinarrizko egiturak eguneratzen dituena, horien antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

13.- Dekretu-proiektua, ospitaleko eta etxeko hezkuntza-arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena.

14.- Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleek hezkuntza-sistema inklusiboaren esparruan aniztasunari eman beharreko erantzunari buruzko Dekretu- proiektua.

15.- Dekretu-proiektua, ikusteko desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabide-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, Ingurune estrategikoen bultzatze eta garatzea “TKGUNE” Programaren erregulazioaren bitartez.

17.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ezformalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan, prozeduran parte hartzeagatik aholkulariei, ebaluatzaileei eta ebaluazio-batzordeei eman beharreko konpentsazio ekonomikoak ezartzen dituena.

18.- Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu-proiektua.

19.- Dekretu-proiektua, 46/2014 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak arautzen dituena, aldatzeko.

20.- 62/2022 Dekretua, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutua (EIEI) sortu eta erakunde horretako lanpostuen zerrenda onartzen baita

21.- Dekretu-proiektua, Talentuaren Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

22.- Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Birtualen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena.

23.- Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako zentroen sarea sortzekoa.

24.- Berrikuntza Aurreratuaren Kudeaketan Espezializatzeko Programak arautzen dituen Dekretu-proiektua.

25.- 78/2022 Dekretua, ekainaren 21ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituen otsailaren 15eko 17/2011 Dekretua aldatzen duena.

26.- Dekretu-proiektua, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak ematen dituen titulazio ofizialak lortzeko unibertsitate-ikasketen esperimentaltasun-mailak zehazten dituena.

27.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Itunpeko Ikastetxe Pribatuetako Hezkuntza-Itunen Araubidea eta Ordainketa Eskuordetuaren Sistema Arautzen dituen Dekretu berria.

28.- Dekretu-proiektua, Hezkuntza sailak finantzatutako Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak ez diren ikastetxe publikoetako ikasleen eskola garraioa arautzen duen dekretua aldatzea.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

1.- Kable bidezko garraioaren Lege-proiektua (GKE 2022/02/08).

2.- Euskadiko mugikortasun jasangarriaren Lege-proiektua (GKE 2022/03/29).

3.- 80/2022 Dekretua, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituena.

4.- Dekretu-proiektua, Etxebizitza legez okupatzeko eskubide subjetiboari buruzkoa.

5.- Dekretu-proiektua, Kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-landideztakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa.

6.- Dekretu-proiektua, Hirigintza estandarrak arautzen dituena.

Osasun Saila

1.- Euskadiko Osasun Publikoaren Lege-proiektua (GKE 2022/07/26).

2.- Osasun Saileko Aholku Kontseiluen araubideari buruzko maiatzaren 24ko 121/2015 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

3.- Kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua indargabetzen duen dekretu-proiektua.

4.- 88/2022 Dekretua, uztailaren 12koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zehapenak ordezteari buruzkoa.

5.- Kontsumoko Uren uztailaren 16ko 178/2002 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

6.- Erabilera kolektiboko igerilekuen osasun-araudia onartzen duen otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

7.- 17/2022 Dekretua, otsailaren 1ekoa, Profesional Sanitarioen Euskal Erregistroarena.

8.- Osasun-publizitatea arautzen duen urriaren 15eko 550/1991 Dekretua aldatzen duen dekretu-proiektua.

9.- Adikzioei buruzko informazio-sistema sortzen duen dekretu-proiektua.

10.- Eutanasiaren Erregistro Ofizialari buruzko dekretu-proiektua.

11.- Sortzetiko Anomalien Erregistroari buruzko dekretu-proiektua.

12.- 34/2012 Dekretua, martxoaren 6koa, EAEko osasun-prestakuntza espezializatuko sistema antolatzen duena aldatzen duen dekretu-proiektua.

13.- 150/2022 Dekretua, abenduaren 7koa, Euskadiko gobernantza soziosanitarioari buruzkoa.

14.- Osasun Saileko osasun-zerbitzuak ituntzeko oinarriak ezartzen dituen apirilaren 8ko 77/1997 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

15.- Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) osasun-zerbitzuez hornitzeko dekretu-proiektua.

16.- Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzen duen azaroaren 4ko 270/2003 Dekretua aldatzeko edo ordezteko dekretu-proiektua.

17.- Azaroaren 28ko 500/1995 Dekretua aldatzen duen dekretu-proiektua, botikinak baimentzeko prozedura eta haien funtzionamendu-araubidearen baldintzak ezartzen dituena.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

1.- Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko Lege-aurreproiektua.

2.- Garapenerako Lankidetzaren Lege-aurreproiektua.

3.- 5/2022 Dekretua, urtarrilaren 11koa, zeinaren bidez onartzen baitira Aukerak-Gizarteratzearen Euskal Agentziaren estatutuak eta atxikitzen baitira «Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo» zuzenbide publikoko estatu-erakundean zerbitzua ematen zuten langile transferituak. 40/2022 Dekretua, martxoaren 29koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua.

4.- Dekretu-proiektua, haur eta gazteen aisialdiko hezitzaileak trebatzeko eskolak eta haur eta gazteen aisialdi jardueretako begirale eta zuzendariak trebatzeko ikastaroak izendapen ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

5.- Dekretu-proiektua, deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituen uztailaren 1eko 124/2008 Dekretua aldatzen duena.

6.- Dekretu-proiektua: espetxe-arloko lanaren eta ikerketaren "Francisco Javier Gomez Elosegui" saria sortu eta arautzeari buruzkoa.

7.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren araubidea eta hitzarmenak arautzen dituena.

8.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko Erakundeen Errolda sortu eta haren funtzionamendua arautzen duena.

9.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen finantzaketan ordaintzera behartuta dauden pertsonen parte-hartzea arautzen duena.

10.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Arreta Pertsonalizatuko Planari buruzkoa.

11.- Dekretu-proiektua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egiteko tresnari buruzko maiatzaren 28ko 353/2013 Dekretua aldatzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, adinekoentzako ostatu-zerbitzuei buruzkoa.

13.- Dekretu-proiektua, etxeko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako informazioa eta arreta emateko zerbitzuarena.

14.- Dekretu-proiektua, Bonu termikoari buruzkoa.

15.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoentzako egoitza-zentroei buruzko uztailaren 30eko 126/2019 Dekretua berrikusten duena.

16.- 102/2022 Dekretua, irailaren 7koa, 14 urtetik beherako seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzena.

17.- Dekretu-proiektua, familia-bitartekaritzako zerbitzu integralari buruzkoa.

18.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko etorkinen integrazio eta partaidetza sozialerako Foroa sortzeko dena.

19.- Dekretu-proiektua, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako programetarako laguntzak arautzen dituena.

20.- 48/2022 Dekretua, apirilaren 12koa, generoaren arloko aukera-berdintasunerako jarduketa-eremuko zenbait dekretu aldatzen dituena, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organiko eta funtzional berrira egokitzeko.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

1.- 6/2022 Dekretua, urtarrilaren 11koa, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroari buruzkoa.

2.- Oinarrizko Babeseko Kultura Ondasunen EAEko Erregistroa sortzeko Dekretu-proiektua.

3.- Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko, azaroaren 9ko, 297/2010 Dekretua bigarren aldiz aldatzeko Dekretu-proiektua.

4.- Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB) sortu eta arautzen duen, urriaren 16ko, 222/2012 Dekretua aldatzen duen Dekretu-proiektua.

5.- Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzeko Dekretu-proiektua.

6.- EAEko kultura ondasun immaterialaren inbentarioa egiteko prozesua, haren egitura eta irispidea ezartzen duen Dekretu-proiektua.

7.- Erakundeen jardueran eta kudeaketan euskarak duen garapena ebaluatu eta aitortzeko sistema arautzen duen Dekretu-proiektua.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

1.- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren Lege-proiektua (GKE 2022/03/15).

2.- 97/2022 Dekretua, uztailaren 26koa, bidaia-agentziei buruzko Dekretua bigarren aldiz aldatzen duena.

3.- Dekretu-proiektua, Euskal kultura ondareko elementu katalogatuen barneko turismo-gidariaren jarduna gaitzeko dena.

4.- Dekretu-proiektua, Hotel-establezimenduei buruzkoa.

5.- Turismo aktiboa arautzen duen dekretu-proiektua.

6.- Bigarren eskuko ibilgailuen salerosketan kontsumitzaileen informazio-eskubidea arautzen duen Dekretu-proiektua.

7.- Balio akademiko ofiziala duen titulu bat lortzera bideratzen ez duten irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuetako erabiltzaileen informaziorako eta interes ekonomikoen babeserako eskubidea arautzen duen Dekretu-proiektua.

EUSKO JAURLARITZAREN 2021ERAKO URTEKO ARAUGINTZA-PLANA

 

Lehendakaritza

1.- 5/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dena.

2.- 58/2021 Dekretua, otsailaren 9koa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua arautzen duen dekretua aldatzeko dena.

3.-152/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, zeinaren bidez aldatzen baita Kanpo Harremanetarako Aholku Batzordea sortu eta arautzen duen dekretua.

4.- 166/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskadin Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroa sortu eta arautzen duena..

5.- 2030 Agenda Bonuak programa arautzeko dekretu-proiektua.

6.-186/2021 dekretua, uztailaren 27koa, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita Euskal Etxeentzako dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duen dekretua.

7.- Dekretu-proiektua, atzerrian dauden euskal gizataldeetako pertsonei biziraupeneko eta arreta soziosanitarioko oinarrizko beharrei erantzuteko laguntzak ematekoa.

 

Segurtasun Saila

1.- Lege-aurreproiektua, suteen prebentzio eta itzalketa eta salbamendu zerbitzuak arautzen dituena

2.- 6/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

3.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen uztailaren 27ko 120/2016 Dekretua aldatzeko dena

4.- Dekretu-proiektua, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa

5.-180/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, Ertzaintzako langileen garapen profesionalerako sistemarena.

6.- 108/2021 Dekretua, martxoaren 16koa, zeinaren bidez jarraipena ematen baitzaie joko-sektorean COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko ezarrita dauden neurriei.

7.- Dekretu-proiektua, Ertzaintzaren fakultatibo eta teknikoen eskala arautzeari buruzkoa.

 

Lan eta Enplegu Saila

1.- Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren Lege-aurreproiektua

2.- 7/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.

167/2021 Dekretua, uztailaren 6koa, zeinaren bidez aldatzen baita Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko dekretua

3.-136/2021 Dekretua, maiatzaren 18koa, zeinaren bidez Lan eta Enplegu Sailaren Berariazko Estatistika Organoa sortzen baita eta haren antolaketa eta funtzionamendua ezartzen.

4.-232/2021 Dekretua, azaroaren 9koa, enpresa- eta sindikatu-erakundeentzako dirulaguntzak arautzekoa, beren jarduera-esparruei dagozkien gaietan erakunde horiekin lotutako pertsonen kualifikazioa hobetzeko prestakuntza-planak garatzeko.

5.- Dekretu-proiektua, 9/2011 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, aldatzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-hitzarmen eta - akordio kolektiboak Erregistratu eta Gordailuari buruzkoa berdintasun-planak sartzeko.

6.- 181/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, EAEko langile autonomoen elkarte profesionalen erregistroaren antolaketa eta funtzionamendurako araudia onartzen duena.

7.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena.

8.- Dekretu-proiektua, prebentzio zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen dituzten jarduera sanitarioak arautzen dituena (Erregulazioa eguneratzea).

9.- 156/2021 Dekretua, ekainaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onartzen dituen Dekretua.

10.- Dekretu-proiektua, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta enplegu-agentzien artean enplegu-zerbitzua emateko hitzartutako ekintza arautzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, azaroaren 11ko 182/2008 Dekretua aldatzekoa (182/2008 Dekretua, azaroaren 11koa, laneratzeko enpresen kalifikazioa arautzen duena, enpresa horiek eskuratzeko prozedura eta haien erregistroa ezartzen dituena).

 

Gobernantza Publikoa eta Autogobernu Saila

1.- Lege-proiektua, Euskal Enplegu Publikoarena (GKE 2021/07/06)

2.- Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren lege-proiektua (GKE 2021/03/23)

3.- Euskal Administrazio Publikoen zehatzeko ahalari buruzko Lege-Proiektua (GKE 2021/11/23)

4.- Euskal kasazio zibileko errekurtsoaren lege-proiektua (GKE 2021/06/01)

5.- 8/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoari buruzkoa

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzeko dekretu-proiektua

8.-182/2021 Dekretua, uztailaren 20koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua.

9.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorreko funtzionarioentzat gordetako lanpostuen ordainsari osagarriak arautzen dituen apirilaren 12ko 79/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

10.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidego berezietako eskalen funtzioak ezartzen dituena.

11.- 127/2021 dekretua, apirilaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua. / 134/2021 dekretua, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen dekretua./137/2021 Dekretua, maiatzaren 18koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua (behin-behineko pertsonala)/177/2021 Dekretua, uztailaren 13koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua/187/2021 Dekretua, uztailaren 27koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta organismo autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen Dekretua./208/2021 dekretua, irailaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartzen dituen dekretua./239/2021 Dekretua, azaroaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailetako eta organismo autonomoetako lanpostuen zerrendak onartu zituen dekretua aldatzekoa/249/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailetako eta Organismo Autonomoetako lanpostu-zerrendak onartu zituen dekretua aldatzekoa./250/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostu-zerrendak onartzen dituen Dekretua (behin-behineko pertsonala).

12.- 133/2021 dekretua, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egitura eta egitekoak arautzen baitira.

13.- Itzultzaile Zerbitzu Ofizialaren eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren eskumenak eta eginkizunak arautzen dituzten zenbait dekretu aldatzen dituen dekretu-proiektua.

14.- Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzko azaroaren 19ko 179/2019 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

1.- Landa Garapenaren Lege-proiektua (2021/06/29)

2.- 115/2021 dekretua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako prestakuntza-laguntzak (Ikertalent programa).

3.- Dekretu-proiektua, nekazaritzatik eratorritako nitratoek urak kutsatzeari buruz Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araudia eguneratu eta bateratzeko dena.

4.- 62/2021 Dekretua, otsailaren 16koa, Esnearen Kontrolerako Euskal Zentroa (EKEZ) eratzeko eta antolatzeko dekretua aldatzeko dena.

5.- Dekretu-proiektua, otsailaren 26ko 26/ 2019 Dekretua, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko planei laguntzeko europar batasunak emandako neurriak garatu eta aplikatzeari buruzkoa, aldatzeko.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.

7.-143/2021 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantza-erakustaldiei eta marinel- edo arrantza-turismoari buruzkoa

8.- Dekretu-proiektua, arrantza ikuskaritzarena.

9.- Dekretu-proiektua, segurtasun industrialaren arloko profesionalen kualifikazioari buruzkoa.

10.- Dekretu-proiektua, energiaren informazioa eta gardentasunari buruzkoa.

11.- Dekretu-proiektua, Euskadiko energia berriztagarrien lurralde-plan sektoriala onartzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, energia eolikotik energia elektrikoa sortzeko instalazioen baimena arautzen duena.

13.- 21/2021 Dekretua, urtarrilaren 26koa, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko dekretua.

14.- Dekretu-proiektua, etxeko hondakinen balorizazio energetikoaren ondoriozko zepak balorizatzeko jarduerei aplikatu beharreko araubide juridikoa ezartzen duena.

15.- Dekretu-proiektua, ingurumen-ebaluazio estrategikoa egiteko prozedurak arautzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, hondakinak hondakindegietan iltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/ 2009 dekretua aldatzen duena.

17.- Dekretu-proiektua, Teknologia Garbien EAEko Zerrenda arautzen duena.

18.- Dekretu-proiektua, horren bitartez, Natura 2000 Sareko Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua den Armañon Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da eta Armañon Parke Naturalaren mugak aldatzen dira.

19.- Dekretu-proiektua, horren bitartez, Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua den Gorbeia Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da, Gorbeiako Parke Naturalaren mugak aldatzen dira eta Itzinako eremua naturagune honetan txertatzen da.

20.- Dekretu-proiektua, Izki Naturagune Babestuaren, Parke Naturalaren, Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren natura-baliabideak antolatzeko bigarren plana onartzen duena eta Izki Parke Naturalaren eta haren babes-zona periferikoaren mugak aldatzen dituena.

21.- Dekretu-proiektua, horren bitartez, Natura 2000 Sareko Parke Naturala eta Kontserbazio Bereziko Eremua den Urkiola Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten da eta Urkiola Naturagune Babestuaren mugak aldatzen dira.

22.- Dekretu-proiektua, Natura 2000 sareko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua, Kontserbazio Bereziko Eremua eta Parke Naturala (Valderejo) den Valderejo-SobrónÁrcenako mendilerroa Naturagune Babestuko Natura Baliabideen Antolamendurako bigarren Plana onesten duena

23.- Dekretu-proiektua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamua aldatzeko dena.

24.- 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

25.-188/2021 dekretua, uztailaren 27koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren berariazko estatistika-organoa sortu eta haren funtzionamendua eta antolamendua ezartzen dituena.

 

Ekonomia eta Ogasun Saila

1.-Lege-proiektua, baliabideak banatzeko eta Foru Aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa (GKE 2021/07/27)

2.- Laguntzen Araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua

3.- Dekretu-proiektua, Euskadiko Ondareari buruzko Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena

4.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoak aseguru pribatuen bitartekaritzaren arloan dituen eskumenak arautzen dituena.

5.- 124/2021 dekretua, apirilaren 13koa, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Finantzen Euskal Institutuari «Finkatze Kapitala Finkatuz SA» sozietate publikoa sortzeko.

6.- 229/2021 Dekretua, azaroaren 2koa, Uraren Kanonari buruzko Erregelamendua onartzen duena.

7.- 70/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, 2021eko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena.

8.-Decreto 191/2021, de 27 de julio de 2021, por el que se aprueba el Programa Estadístico Anual de 2021

191/2021 dekretua, 2021eko uztailaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita 2021eko Urteko Estatistika Egitaraua.

9.- 106/2021 Dekretua, martxoaren 9koa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2021eko programa garatzen baita, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko

10.- 1/2021 Dekretua, urtarrilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketa Erregelamendua onartzen duena

11.- 69/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.

12.- Dekretu-proiektua, Euskadiko higiezinen kreditu eta maileguen bitartekaritzari buruzkoa.

 

Hezkuntza Saila

1.- Lege-Aurreproiektua, Euneiz Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate pribatu gisa aitortzekoa (GKE 2021/03/16)

2.- Lege-aurreproiektua, "José Uruñuela" Dantza Kontserbatorioa ikastetxe publikoetan integratzeko hitzarmena sinatzeko baimena ematen duena, eta Kontserbatorio publiko berria sortzeko dekretua.

3.- 71/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

4.- Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko erregimen orokorreko zein erregimen bereziko irakaskuntza arautuak emateko ikastetxe pribatuak baimentzeko prozedura ezartzen duena (arte eta kirol irakaskuntzak).

5.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko arte-irakaskuntza ez arautuen zentroak sortzeko eta funtzionatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena.

6.- Dekretu-proiektua, unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak betetzeko dena.

7.- Dekretu-proiektua, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikasketen antolaketa, berariazko curriculuma eta haren ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoan irakaskuntza horiek emateko baimendutako ikastetxeetan ezartzen duena.

8.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomi Elkarteko Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegien (Ingurugela) lanpostuen zerrenda onartzen duen otsailaren 13ko 28/2001 Dekretua aldatzen duena.

9.- Dekretu-proiektua, ospitaleko eta etxeko hezkuntza-arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena

10.- Dekretu-proiektua, hezkuntza inklusiboaren esparruan aniztasunari ematen zaion erantzuna arautzen duena.

11.- Dekretu-proiektua, ikusteko desgaitasuna duten ikasleen hezkuntza-inklusiorako baliabide-zentroen lanpostuen zerrenda arautzen duena.

12.- Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan, prozeduran parte hartzeagatik aholkulariei, ebaluatzaileei eta ebaluazio-batzordeei eman beharreko konpentsazio ekonomikoak ezartzen dituena.

13.- Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua arautzen duen Dekretu-proiektua

14.- 241/2021 Dekretua, azaroaren 23koa, Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena arautzen duena.

15.- Dekretu-proiektua, Etorkizuneko Ikasketen Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

16.- Dekretu-proiektua, Talentuaren Euskal Institutua sortzen eta lanpostuen zerrenda onartzen duena.

17.- Dekretu-proiektua, Ikaskuntza Birtualen eta Digitalizatuen Lanbide Heziketako Zentro Integratua sortzen duena.

18.- Dekretu-proiektua, lanbide-heziketako eredu konbinatuan espezializatutako zentroen sarea sortzekoa.

19.- Dekretu-proiektua, Urrutiko Prestakuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta autonomia ezartzen duen ekainaren 19ko 93/2018 Dekretua aldatzen duena.

20.-154/2021 Dekretua, ekainaren 22koa, zeinaren bidez ezartzen baita Elikagaiak Merkaturatzeko teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

21.- 254/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bidez ezartzen baita Kimikako eta Ingurumen Osasuneko goi-mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

22.- 253/2021 Dekretua, abenduaren 21ekoa, zeinaren bidez ezartzen baita Natura Inguruneko eta Astialdiko Gidaritzako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma.

23.- Dekretu-proiektua, ikerketarako dirulaguntzen eta sarien eskabideak izapidetzeko bitarteko elektronikoak erabiltzeari buruzkoa.

24.- Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan musika-eskola arautu gabeko berariazko musika-irakaskuntzako ikastetxeen sorrera eta funtzionamendua arautuko dituzten oinarrizko arauak arautzen dituen 289/1992 Dekretua, aldatzen duena.

25.- Dekretu-proiektua, Udal Musika Eskolek eman beharreko zerbitzuen estandarra ezartzen duena Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera.

26.- Dekretu-proiektua, 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere, aldatzen duena

27.- Dekretu proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) sorkuntza arautzen duen dekretua aldatzen duena

 

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila 

1.- 11/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-arauak arautzen dituen dekretu-proiektua.

3.-149/2021 Dekretua, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzkoa.

 

Osasun Saila

1.- Euskadiko Osasun Publikoaren Lege-aurreproiektua.

2.- 116/2021 Dekretua, martxoaren 23koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa

3.- Osasun-profesionalen informazio-sistemari buruzko 153/2011 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

4.- Osasun Saileko osasun-zerbitzuak hitzartzeko oinarriak ezartzen dituen 77/1997 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

5.- Osasun Saileko aholku-batzordeen araubideari buruzko 121/2005 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua.

6.- 244/2021 Dekretua, abenduaren 14koa, Euskadiko Medikamentuen Gaineko Ikerkuntza Batzorde Etikoa sortzeko eta haren funtzionamendua arautzekoa.

7.- Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren 69/2021 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektua

8.- 198/2021 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Miokardioko Infartu Akutuaren Erregistroa sortu eta arautzekoa.

9.- Kontsumo publikoko edateko uren fluorazioari buruzko martxoaren 1eko 49/1988 Dekretua indargabetzen duen dekretu-proiektua.

10.- Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) osasun-zerbitzuez hornitzeko dekretu-proiektua.

11.- 1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zehapenak ordezteko sistema arautzen duen dekretu-proiektua.

 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

1.- Garapenerako Lankidetzari buruzko Lege-aurreproiektua.

2.- Lege-proiektua, Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoarena (GKE 2021/07/27)

3.- Haur eta nerabeen eskubideei buruzko Lege-aurreproiektua.

4.- Lege-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko kultu-leku edo zentroei eta erlijioaniztasunari buruzkoa (GKE 2021/06/15)

5.- Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 Legea aldatzearen Lege-aurreproiektua.

6.- 12/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena

7.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren araubidea eta hitzarmenak arautzen dituen dekretua.

8.- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen finantzaketan ordaintzera behartuta dauden pertsonen parte-hartzea arautzen duen dekretu-proiektua.

9.- Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen errolda sortzen duen eta horien funtzionamendua arautzen duen dekretu-proiektua.

10.- Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoaren kargurako programetarako laguntzak arautzen dituen dekretu-proiektua.

11.- Dekretua-proiektua, haur eta gazteen aisialdiko hezitzaileak prestatzeko eskolen eta haur eta gazteen aisialdiko hezkuntza-jardueretako begirale eta zuzendarien prestakuntza-ikastaroen onarpen ofiziala eta haietarako sarbidea arautzen dituen dekretua aldatzen duena.

 

Kultura, Hizkuntza Politika eta Kirola Saila

1.-Lege-proiektua, Euskadiko Jarduera Fisikoarena eta Kirolarena (GKE 2021/07/27)

2.- Euskadiko Dokumentu-Kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-Ondarearen Lege-proiektua (GKE 2021/04/20)

3.- 73/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena

4.- 228/2021 Dekretua, urriaren 26koa, Euskal Kultura Ondarearen Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilua arautzen duena.

5.-221/2021 Dekretua, urriaren 5ekoa, Euskal Kultura Ondarearen Erakundearteko Organoaren osaera, antolamendua, funtzionamendua eta zereginak arautzen dituena

6.- Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroa sortzeko dekretu-proiektua.

7.- Oinarrizko Babeseko Kultura Ondasunen EAEko Erregistroa sortzeko dekretu-proiektua.

 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo saila

1.- Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren Legearen aurreproiektua.

2.- Bigarren eskuko ibilgailuen salerosketan kontsumitzaileen informazio-eskubidea arautzen duen dekretu-proiektua.

3.- Balio akademiko ofiziala duen titulu bat lortzera bideratzen ez duten irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe pribatuetako erabiltzaileen informaziorako eta interes ekonomikoen babeserako eskubidea arautzen duen dekretu-proiektua.

4.- 262/2021 Dekretua, abenduaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarteak erregistratzeari buruzkoa.

5.- Dekretu-proiektua, 2012ko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua, bidaia-agentziei buruzkoa, bigarrenez aldatzeko dena.

6.- Dekretu-proiektua, Euskal kultura ondareko elementu katalogatuen barneko turismo-gidariaren jarduna gaitzeko dena.

7.- Dekretu-proiektua, Hotel-establezimenduei buruzkoa.

8.- 143/2021 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantza-erakustaldiei eta marinel- edo arrantza-turismoari buruzkoa.

9.- Decreto 231/2021, de 2 de noviembre, de modificación del Decreto regulador de la Comisión de Precios de Euskadi.

10.- 13/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura orga­nikoa eta funtzionala ezartzen duena.