Segurtasun Saila

Jokoko Araudia

Jokoaren erregelamendu orokorra

Alderdi orokorrak

 • 29/2024 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Estatuko Administrazio Orokorrarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, apustuen merkatua globalki ikertzeko zerbitzuari atxikitzeko, arlo horretan ikerketa kriminalak garatzeko.
 • 77/2023 EBAZPENA, uztailaren 24koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Estatuko Administrazio Orokorrarekin (Kontsumo Ministerioaren Joko Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren bidez) sinatutako hitzarmena, interkonexio automatizatuaren bidez administrazio bakoitzaren joko-galarazpenen erregistroetan egindako inskripzioak Elkarri Aitortzeko Sistema bat ezartzeko.
 • EBAZPENA, 2023ko apirilaren 18koa, Joko eta Ikuskizunen zuzendariarena, joko-makinen eta makina laguntzaileen erregistro-liburuaren eredua onartzekoa.
 • EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 16koa, Joko eta Ikuskizunen zuzendariarena, zeinaren bidez arautzen baita onarpen-zerbitzuko langile gisa gaitzeko sistema eta onartzen baitira proba horien oinarri izango diren moduluak.
 • HUTS-ZUZENKETA, dekretu honena: 19/2022 Dekretua, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua.
 • EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa   , Joko eta Ikuskizunen Zuzendariarena, zeinaren bidez 2022eko abenduaren 31ra arte luzatzen baita joko makinen ustiapen-baimenak eteteko aldia.
 • EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa  , Joko eta Ikuskizunen Zuzendariarena, joko-lokaletako sarbide-kontrolerako sistemek joko-galarazpenen erregistrora konektatzeko bete beharreko zehaztapen teknikoak ezartzen dituena.
 • 19/2022 DEKRETUA, otsailaren 8koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duen dekretua. (Otsailaren 15eko EHAA, 33. zk.)
 • EBAZPENA, 2021eko irailaren 14koa , Joko eta Ikuskizunen Zuzendariarena, zeinaren bidez 2021eko abenduaren 31ra arte luzatzen baita joko makinen ustiapen-baimenak eteteko aldia.
 • EBAZPENA, 2021eko ekainaren 23koa, Joko eta Ikuskizunen Zuzendariarena, zeinaren bidez 2021eko irailaren 30era arte luzatzen baita joko makinen ustiapen-baimenak eteteko aldia.
 • 108/2021 DEKRETUA, martxoaren 16koa, zeinaren bidez jarraipena ematen baitzaie joko-sektorean COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko ezarrita dauden neurriei. (Martxoaren 22ko EHAA, 57. zk.)
 • AGINDUA, 2021eko urtarrilaren 25ekoa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, joko-jardueretan banku-txartelen edo antzeko gailuen erabilera arautzen duena. (Otsailaren 19ko EHAA, 37. zk.)
 • AGINDUA, 2020ko abenduaren 15ekoa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, joko-operadore diren pertsona fisikoei bitarteko telematikoen bidez erlazionatzeko betebeharra ezartzen diena Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko jokoa arautzeko agintaritzarekin dituzten izapideetan. (Urtarrilaren 7ko EHAA, 27. zk.)
 • EBAZPENA, 2020ko irailaren 25ekoa, Joko eta Ikuskizunen zuzendarirena, zeinaren bidez luzatzen baita COVID-19 pandemiak eragindako joko-makinen ustiapen-baimenak aldi baterako eteteko aldia (COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko, jokoaren sektoreko presako neurriei buruzkoa den ekainaren 30eko 84/2020 Dekretuak ezarritakoa), eta ezartzen baita alderdi batek ustiapen-baimenak aldi baterako eten daitezela eskatzeko aukera. (Urriaren 5eko EHAA, 195. zk.)
 • 7/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Gobernu Kontseiluaren erabaki bat. Erabaki horren bidez ezartzen da uztailaren 27ko 120/2016 Dekretuak onartutako Jokoaren Erregelamendu Orokorrean jasotako plangintza berrikusteko prozedura, eta aldi baterako eteten da joko-lokalak baimentzeko edo aldatzeko eskaera berrien izapidetzea. (Urtarrilaren 17ko EHAA, 11. zk.)
 • 84/2020 Dekretua, ekainaren 30ekoa, COVID-19aren  inpaktuari aurre egiteko, jokoaren sektoreko presako neurriei buruzkoa. (Uztailaren 8ko EHAA, 133. zk.)
 • 120/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena. (Irailaren 6ko EHAA, 169. zk.)
 • 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko zenbait lege aldatzeko dena. (apirilaren 30eko EHAA, 84. zk.).
 • 181/2010 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskadiko Jokoen Katalogoa bigarrenez aldatzen duena. (Uztailaren 23ko EHAA, 141. zk.).
 • 69/1997 Dekretua, martxoaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoa onetsi duen Dekretuaren hutsak zuzentzen dituena (apirilaren 15eko EHAA, 70. zk.)
 • 277/1996 Dekretua, azaroaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoa onesten duena (abenduaren 20ko EHAA, 245. zk.), 39/2012 Dekretuak zati batean indargabetu eta aldatu baitu.
 • 4/1991 Legea, azaroaren 8koa (testu kontsolidatua), Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan jokoa arautzekoa. (azaroaren 25eko EHAA, 237. zk.)

Joko-makinak eta joko-sistemak

 • AGINDUA, 2023ko abenduaren 5ekoa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, joko-makinen eskakizunak eta ezaugarri teknikoak, interkonexio-baldintzak eta kontrolatzeko eta ikuskatzeko behar diren sistemak arautzen dituena (abenduaren 5eko EHAA, 243. zk.)
 • AGINDUA, 2023ko otsailaren 2koa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, B motako makinen enpresa operadoreek beren baimenen % 20 ustiapen-itxaropeneko egoeran edukitzeko epea luzatzen duena.
 • 2023ko abenduaren 5eko aginduak indargabetuta Agindua, 2017ko martxoaren 17koa, Segurtasuneko sailburuarena, joko-makinen betekizunak eta ezaugarri teknikoak eta haien interkonexio-baldintzak arautzen dituena.
 • 2017ko martxoaren 17ko aginduak indargabetuta Agindua, 2014ko abenduaren 3koa, Segurtasuneko sailburuarena, 2009ko abenduaren 4ko Agindua bigarrenez aldatzen duena, zeinaren bidez joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 17ko 600/2009 Dekretuan aurreikusitako joko-makinen erregulazioa garatzen baita, eta; bestetik, joko-makinen arteko konexio-sistemen baldintza teknikoak eta homologazio- eta ustiaketa-erregimena zehazten dituen 2012ko urriaren 30eko Agindua aldatzen duena.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta Agindua, 2014ko urriaren 16koa, Segurtasuneko sailburuarena; honen bidez, "B" motako makinen edo sari programatua duten jolas-makinen eta "C" motako makinen edo ausazkoak direnen ikuskapen teknikoa arautzen da.
 • Agindua, 2012ko urriaren 30ekoa, Herrizaingo, Justizia eta Herri Admninistrazioko sailburuarena. Honen bidez, joko-makinen arteko konexio-sistemen baldintza teknikoak eta homologazio-eta ustiaketa-erregimena zehazten dira (azaroaren 7ko EHAA, 215 zk.)
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 25/2012 Dekretua, otsailaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.
 • 2017ko martxoaren 17ko aginduak indargabetuta Agindua, 2012ko otsailekoa Herrizaingoko sailburuarena, abenduaren 4ko Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 17ko 600/2009 Dekretuan aurreikusitako joko-makinen erregulazioa garatzen da (otsailaren 27ko EHAA, 41. zk.).
 • 2017ko martxoaren 17ko aginduak indargabetuta Agindua, 2009ko abenduaren 4koa, Herrizaingoko sailburuarena, Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 17ko 600/2009 Dekretuan aurreikusitako joko-makinen erregulazioa garatzen duena (abenduaren 18ko EHAA, 243. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 600/2009 Dekretua, azaroaren 17koa, Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua onartzen duena (abenduaren 18ko EHAA, 243. zk.).
 • Indargabetuta Agindua, 2000ko abenduaren 21ekoa, Herrizaingoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko joko-makinen, makina laguntzaileen eta jokorako beste sistema eta instalazio batzuen araudia onartzen duen abenduaren 24ko 308/1996 Dekretua zati batean garatzen duena (abenduaren 29ko EHAA, 248 zk.).
 • Agindua, 1997ko abenduaren 17koa, Herrizaingoko sailburuarena, jolas-makinen eta makina osagarriak baimentzeko jardunbidearen arloan, Euskal Autonomia Erkidegoko jolas-makinen, makina osagarrien eta jokorako bestelako instalazio eta sistemen Araudia garatzen duena (abenduaren 30eko EHAA, 249. zk.).

Bingoak

 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 14/2015 Dekretua, otsailaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren araudia bosgarrenez aldatzen duena. Jarduera hasteko orduaren aldaketa..
 • Agindua, 2014ko azaroaren 5ekoa, Segurtasuneko sailburuarena, e-Plus bingoaren erregelamendua onesten duena.
 • Agindua, 2012ko azaroaren 28koa, Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua­rena, otsailaren 10eko 31/2004 Dekretuaren bidez onartutako Bingo-jokoaren Araudia garatzen duena.
 • Agindua, Herrizaingo sailburuarena, 2012ko ekainaren 28koa, bingo-joko elektronikoaren araudia onartzen duena.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 25/2012 Dekretua, otsailaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.
 • Agindua, 2011ko otsailaren 28koa, Herrizaingoko sailburuarena, 2010eko otsailaren 8ko Agindua aldatzen duena. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bingo-jokoaren modalitateei aplikatu beharreko kentze-ehunekoak zehazten dira (otsailaren 28ko EHAA).
 • Agindua, 2010eko otsailaren 8koa, Herrizaingoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudiko bingo-jokoaren modalitateei aplikatu beharreko kentze-ehunekoak zehazten dituena.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 620/2009 Dekretua, abenduaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia hirugarrenez aldatzen duena (abenduaren 24ko EHAA, 247. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorra, 120/2016 dekretuak indargabetuta 55/2008 Dekretua, apirilaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia bigarrenez aldatzen duena (apirilaren 15eko EHAA, 71. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 32/2005 Dekretua, otsailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia aldatzen duena (martxoaren 7ko EHAA, 45. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 31/2004 Dekretua, otsailaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia onesten duena (otsailaren 23ko EHAA, 36. zk.).

Joko-aretoak

 • Agindua, 2017ko azaroaren 21ekoa, Segurtasuneko sailburuarena, joko-aretoetarako eta jolas-aretoetarako lokalen betekizunak eta ezaugarriak arautzen dituena (EHAA, 2017ko azaroaren 30a, 229. zk.).
 • 2017ko azaroaren 21eko Aginduak indargabetua Agindua, 2015eko ekainaren 16koa, Segurtasuneko sailburuarena, urriaren 4ko 380/1994 Dekretua garatzen duena. Dekretu horren bitartez, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia onartu zen (EHAA, 2015eko ekainaren 25ekoa, 118. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 25/2012 Dekretua, otsailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Joko-makina eta -sistemen Erregelamendua aldatzekoa dena, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia bigarrenez aldatzekoa eta Bingo-jokoaren Araudia (martxoaren 1eko EHAA, 44. zk.) laugarrenez aldatzen duena.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta. 277/2000 Dekretua, abenduaren 26koaJoko Areto eta Jolas Aretoen Araudia aldarazi duena. (EHAA, 2000ko abenduaren 29koa, 248. zk.).
 • Indargabetuta. Agindua, 2000ko abenuaren 21ekoa, Herrizaingo sailburuarena, urriaren 4ko 380/1994 Dekretua garatzen duena. Dekretu horren bitartez, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia onartu zen (abenduaren 29ko EHAA, 248. zk.).
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta. 380/1994 Dekretua, urriaren 4koa, Joko Aretoen eta Jolas Aretoen Araudia onartzen duena (urriaren 20ko EHAA, 200. zk.).

Kasinoak

 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 39/2012 Dekretua, martxoaren 20koa, Joko-kasinoen Araudia onartzen duena (maiatzaren 9ko EHAA, 90. zk.)

Joko-txartelak

 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 314/1994 Dekretua, uztailaren 19koa, txartelen bidezko jokoa arautzen duena. (abuztuaren 10eko EHAA, 151. zk.).

Zozketak, tonbolak eta ausazko konbinazioak

Zaldi-lasterketetako apustuak

 • AGINDUA, 2023ko martxoaren 28koa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, Hipodromo y Apuestas Hípicas de Euskadi SAU, Hipodromo de la Zarzuela SA eta Apuesta Mutua Andaluza SAUren arteko lankidetza-hitzarmena baimentzen duena, simulcastingari eta elkarrekiko zaldi-apustuei dagokienez.
 • Agindua, 2008ko uztailaren 21koa, Herrizaingo sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko zaldi-lasterketetako apustuei buruzko apirilaren 5eko 68/2005 Dekretuaren eranskinaren zati bat aldatzen duena.(abuztuaren 14ko EHAA, 154. zk.)(Jokoaren erregelamendu orokorra) 120/2016 dekretuak indargabetuta.
 • 68/2005 Dekretua, apirilaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko zaldi-lasterketetako apustuei buruzkoa. (apirilaren 15eko EHAA, 71. zk.).(Jokoaren erregelamendu orokorra) 120/2016 dekretuak indargabetuta.

Apustu orokorrak

 • Agindua, 2013ko uztailaren 17koa, Segurtasuneko sailburuarena; honen bidez, lehiaketa publiko­rako deialdia egin da Euskal Autonomia Erkidegoan apustuak ustiatzeko baimen bat esleitzeko. (uztailaren 30eko EHAA. 144. zk.) (Pdf 475 Kb)
 • Agindua, 2011ko uztailaren 7koa, apustuak euskarri telematiko bidez ustiatzeko joko-sistema eta -elementuak homologatzeari buruzkoa.
 • Agindua, 2007ko martxoaren 30ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Herrizaingo sailburuarena; honen bidez lehiaketa publikorako deialdia egin da Euskal Autonomia Erkidegoan apustuak ustiatzeko hiru baimen esleitzeko.
 • Jokoaren erregelamendu orokorrak, 120/2016 dekretuak, indargabetuta 95/2005 Dekretua, apirilaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Apustuen Araudia onartzen duena. (maiatzaren 17ko EHAA, 91. zk.).

Izapidetza telematikoa

 • Agindua, 2006ko martxoaren 22koa, Herrizaingoko sailburuarena, joko-makinetako prozeduren izapidetze telematikoa arautzen duena (apirilaren 21eko EHAA, 78. zk.).
 • Agindua, 2004ko urtarrilaren 23koa, Herrizaingoko sailburuarena, joko-arloko prozeduren izapidetza telematikoa arautzen duena (otsailaren 9ko EHAA, 26. zk.).
 • Ebazpena, 2004ko urtarrilaren 23koa, Joko eta Ikuskizun zuzendariarena. Horren bidez, ziurtagirien izapidetzearen eta eskakizunen ezaugarriak zehazten dira; hain zuzen, joko-arloko prozeduren izapidetze telematikoa arautzen duen Herrizaingoko sailburuaren 2004ko urtarrilaren 23ko Aginduak aipatzen baititu.
 • Agindua, 2002ko ekainaren 27koa, Herrizaingoko sailburuarena, B motako makinetako prozeduren izapidetze telematikoa arautzen duena (uztailaren 3ko EHAA, 125. zk.).