Segurtasun Saila

Ikuskizunetako Araudia

Alderdi orokorrak

  • 119/2019 DEKRETUA, uztailaren 23koa , zeinaren bidez aldatzen baita jendaurreko ikuskizunen eta jolas jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duen Dekretua.
  • 17/2019 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa , jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.
  • 10/2015 LEGEA, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena. (2016ko urtarrilaren 7ko EHAA, 3. Zk.)
  • Indargabetuta. 4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzekoa. (abenduaren 1eko EHAA, 230. zk.).
  • 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko zenbait lege aldatzeko dena. (apirilaren 30eko EHAA, 84. zk.).
  • 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, Larrialdi egoerei aurre egiteko, jarduera, zentro edo establezimendu zehatz batzuei eskatuko zaizkion autobabeserako beharrak arautzen dituena (abenduaren 14ko EHAA, 238. zk.)
  • Indargabetuta. 216/1998 DEKRETUA, abuztuaren 31koa, ikuskizun publikoak eta aisialdi-jardunak eskaini ohi dituzten lokalak eta instalazioak ikuskaketzeko eta horiei buruzko ziurtapenak egiteko plan orokorra onartzen duena. (irailaren 22ko EHAA, 180. zk.).

Zezen-ikuskizunak

Kirol-ikuskizunetako indarkeria prebenitzea

Pirotekniako ikuskizunak

Ikuskizun publikoak eta jolas-jarduerak