Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2022ko ekainaren 20koa, Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariarena, zeinaren bidez formulatzen baita Irungo (Gipuzkoa) 1.1.12 Araso Sasikoburua eremua urbanizatzeko proiektuaren gaineko ingurumen-inpaktuaren adierazpena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 159
 • Hurrenkera-zk.: 3641
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2022/06/20
 • Argitaratze-data: 2022/08/19

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Hirigintza eta etxebizita; EAEko udalak; Ingurumena

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

2021eko urriaren 29an, Irungo Udalak jendaurrean jarri zituen Irungo (Gipuzkoa) 1.1.12 Araso Sasikoburua eremua urbanizatzeko proiektua eta hari dagokion ingurumen-inpaktuaren azterketa, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan adierazitakoaren arabera, interesdunek egokitzat jotzen zituzten alegazioak aurkez zitzaten. Izapide horri buruzko iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (208. zk.). Jendaurreko informazioaren izapidea amaituta, Irungo Udalak jakinarazi du ez dela alegaziorik jaso.

Orobat, aipatutako abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 37. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, jendaurreko informazioaren izapideaz gain, Irungo Udalak kontsulta egin zien eraginpeko administrazio publikoei eta pertsona interesdunei, haien eskumenez baliatuz, egoki iritzitako oharren txosten osoa egin zezaten, 30 eguneko epean, kontsulta jakinarazi zen egunetik aurrera. Espedientean jaso da izapide horren emaitza. Horri dagokionez, sustatzaileak adierazi du ingurumen-inpaktuaren azterketan kontuan hartu direla eraginpeko administrazio publikoen erantzun-txostenak.

Irungo Udalak, 2022ko martxoaren 25ean, Irungo (Gipuzkoa) 1.1.12 Araso Sasikoburua eremua urbanizatzeko proiektuaren Sasikoburua Irun SLk sustatua ingurumen-inpaktuaren adierazpena eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzari, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean xedatutakoarekin bat.

Eskabidearekin batera, dokumentazio hau aurkeztu zen:

«Araso Sako burua urbanizatzeko proiektua. 1.1.12 Araso Sasiko Burua eremua, Irun», Javier Dueñas Zorrillak (industria-ingeniaria) 2022ko martxoan idatzia.

«Araso Sako burua urbanizatzeko proiektua. 1.1.12 Araso Sasiko Burua eremua, Irun» proiektuaren ingurumen-inpaktuaren azterketa, Ekolur Asesoria Ambiental SLLk 2022ko martxoan idatzia.

Jendaurreko informazioaren izapidearen emaitzari buruzko dokumentazioa.

Eraginpeko administrazio publikoei eta pertsona interesdunei egindako kontsulta-izapidearen emaitzei buruzko dokumentazioa.

Bestalde, erreferentziazko proiektuari dagokionez, EAEO-051 espedientearen esparruan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariak Ingurumen Administrazioko zuzendariaren EBAZPENA eman zuen 2020ko maiatzaren 13an, zeinaren bidez Irungo 1.1.12 Araso-Sasikoburua eremuaren Plan Partzialeko ingurumen-adierazpen estrategikoa formulatzen baita.

Irungo (Gipuzkoa) 1.1.12 Araso Sasikoburua eremua urbanizatzeko proiektua aipatutako planaren garapena da, eta proiektu horrek aipatu planaren ingurumen-adierazpen estrategikoan ezarritako jarraibideak jaso beharko ditu.

Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 1. artikuluan ezarritakoaren arabera, haren helburua da ingurumenean ondorio esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuen ingurumen-ebaluazioa arautuko duten oinarriak ezartzea; horrela, ingurumenaren babes-maila handia bermatuko da, garapen jasangarria sustatzeko helburuarekin.

Era berean, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 60. artikuluari jarraikiz, ingurumen-ebaluazioko prozeduraren mende jarriko dira, nahitaez, ingurumenean eragin esanguratsuak izan ditzaketen plan, programa eta proiektuak, eta horien aldaketak eta berrikuspenak, ingurumena babesteko maila handi bat bermatzeko eta garapen jasangarria sustatzeko asmoz.

Abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 61. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, dagokion ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedura bete beharko dute Lege horren II. eranskinean zehazten diren eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean gauzatu nahi diren plan, programa eta proiektuek. Irungo (Gipuzkoa) 1.1.12 Araso Sasikoburua eremua urbanizatzeko proiektua aipatutako arauaren II.E Eranskineko a epigrafeko E7 taldean sartuta dago, eta, beraz, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozedura aplikatu beharko litzaioke. Bestalde, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 7.1 artikuluko d apartatuari jarraikiz, proiektuak ingurumen-inpaktuaren ebaluaziorako prozedura arrunta bete dezala eskatu du sustatzaileak.

Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 35. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa aplikatzeko, Irungo Udalak, organo substantibo gisa, proiektuaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-prozedura arrunta egiteko beharrezkoa dena xedatu du. Horretarako, ingurumen-inpaktuaren azterketa bat gehitu du espedientean, kontsulta publikoak egin ditu, eta eragindako administrazio publikoek eta interesdunek prozeduran parte hartu dute.

Proiektuaren ingurumen-ebaluazioaren espedienteko dokumentazio teknikoa eta txostenak aztertuta, eta ikusirik ingurumen-inpaktuaren azterketa zuzena dela eta indarreko araudian ezarritako alderdien araberakoa dela, irismen-dokumentuan jasotako baldintzak barne, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak ingurumen-inpaktuaren adierazpen hau eman du; bertan, proiektuaren proposamenean ingurumen-arloko alderdiak sartzearen alde egin da, eta proiektua aplikatzearen ondorio adierazgarrien aipamena jaso da, baita sartu beharreko azken oharrak ere, soilik ingurumen arlokoak. Zuzendaritza hori eskumeneko organoa da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuaren arabera.

Xedapen hauek hartu dira kontuan: 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen Administrazioarena; 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen Ebaluazioari buruzkoa; 68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena, eta aplikatzekoa den gainerako araudia. Horrenbestez, honako hau

Lehenengoa. Irungo (Gipuzkoa) 1.1.12 Araso Sasikoburua eremua urbanizatzeko proiektuaren aldeko ingurumen-inpaktuaren adierazpena egitea.

Proiektuaren helburua da Araso Sasikoburua eremuaren plan partziala garatzea, sektorean jarduera ekonomikoak ezartzeko antolamendu xehatua zehazten duena. Eremuak 44.151,81 m2-ko azalera du guztira; horietatik, plangintzak jarduera ekonomikoetara bideratzen ditu 32.463,41 m2 eta Trenbide Sistema Orokorrera 11.688,40 m2.

Honako hauek dira proiektuaren ezaugarri nagusiak:

Industria-erabilerako lurzatiak: industria-erabilera kolektiboko lurzati bakar bat planteatzen da; elkarri atxikitako 6 pabiloi hartzen ditu barne, plan partzialak planteatutako proposamenekin bat datozenak. Aparkatzeko eta maniobrak egiteko gune bat aurreikusi da pabiloi bakoitzaren aurrean. Guztira, 289 aparkaleku aurreikusten dira.

Bide-egitura: noranzko bakarreko bide perimetral bat planteatzen da industria-pabiloiaren inguruan, 60 eta 68 kotetatik industria-pabiloien bi solairuetara sartzeko. Eremuan sartzeko, Araso erreka zeharkatu behar da, eremuaren barruko bideekin konektatzen duen pontoi bat eraikiz. 57,85 m inguruko kotara lotzen da, aipatutako merkataritza-eremuan kokatuta dagoen biribilgune baten bidez, Araso erreka gurutzatzen duen «bi noranzkoko» bide-zati baten bidez.

Lur-mugimenduak: bide-plataformak eta eraikinak gauzatzeko, 281.220 m3 lur induskatu beharko dira; horietatik 27.669 m3 betelan gisa erabiliko dira urbanizazioan, eta, beraz, lur soberakinen 367.340,73 m3-ko bolumena zenbatetsi da.

Berdeguneak: berdeguneen lurzatiak planteatutako zirkulazio-eraztunetik kanpo daude, Araso errekaren isurialdeekin bat etorriz, eremuaren beheko eta goiko mailak elkarrekin lotzen dituzten malda-bideen trazaduraren barruan. Paisaian modu egokian egokitzeko, erreka-bazterrean dauden zuhaitz-masak babestuko dira lur-mugimenduetarako lanen garapenak hala ahalbidetzen duenean. Lur-erauzketak eta lubetak birlandatzeko neurriak aplikatuko dira.

Instalazioak edo zerbitzuak: instalazio berriak egingo dira, hala nola sare elektrikoa, euri-uren drainatzea eta ur beltzen saneamendua, kanpo-argiztapena, telefonia-sarea, gas-sarea eta ur-hornidurako sarea; horiek eremuaren eta/edo espaloien perimetro-bidearen azpitik igaroko dira, eta sartzeko zubiaren parean dauden sareekin konektatuko dira.

Proiektu honen xede diren lanek 16 bat hilabete iraungo dute.

Bigarrena. Baldintza hauek jartzea proiektua gauzatzeko (lotesleak dira, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 78.1 artikuluan xedatzen denaren arabera):

 1. Proiektua garatzeko baldintzak bat etorriko dira indarrean dagoen araudiarekin eta ebazpen honen apartatu hauetan ezarritakoarekin, eta, aurrekoari aurka egiten ez dion guztian, bat etorriko dira proiektuaren ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Irungo Udalak Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzan aurkeztutako dokumentazioan aurreikusten denarekin.

 2. Proiektua aldatzen edo zabaltzen bada, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 7. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

  Proiektuan egingo diren aldaketa puntualak arrazoitu egin beharko dira ingurumenaren ikuspegitik, aurreko paragrafoan adierazitako garrantzirik ez badute ere. Babes- eta zuzenketa-neurrietan, ingurumena zaintzeko programan, aurrekontuan eta baldintzen agirian jasoko dira proiektuari egiten zaizkion aldaketak.

 3. Ingurumen-ebaluazioko prozeduraren alderdi garrantzitsuak.

  «Araso-Sasikoburua 1.1.12» eremua Irungo udal-mugartearen mendebaldean kokatuta dago, eta 44.151,81 m2-ko azalera du. Baserriak, belardiak eta zuhaiztiak dituen gune batean dago, oso ondo komunikatuta; dena den, eremuaren barruko eraikin bakarra erregistratu gabeko eraikin bat da. Ipar-mendebaldean, abiadura handiko trena sartzea aurreikusi dute. Eremuaren hego-ekialdea eta hego-mendebaldea Araso errekak inguratzen ditu; haren ibilguak bereizten du Araso industrialdeari dagokion eremua, eta haren ertzetan dibertsitate handiko zuhaitz-masa bat dago.

  Ingurumen-balio nagusien artean, honako hauek ditugu:

  Araso erreka eremuaren hegoaldeko eta ekialdeko mugekiko paraleloan dago, eta ipar-ekialdeko muturrean zeharkatzen du, bertan dagoen biribilgunearekin bat egiten duen gunean.

  Natura-balio gehien duten landaredi-orbanak baso mistoa eta Araso errekaren ur-bazterreko landaredia dira; izan ere, azalera osoaren % 10,3 hartzen dute guztira. Horiez gain, badira tamaina handiko zuhaitz autoktonoak ere, belardietan sakabanatuta.

  Nekazaritza eta basoak antolatzeko LPSak trantsizioko landa-paisaia gisa kalifikatzen du nekazaritzako eta abeltzaintzako eremua.

  Eremuaren zati bat (24.000 m2, gutxi gorabehera) «moteltze-eremuan» dago, «R21 Aiako Harria-Jaizkibel» izeneko «lotune-korridorearen» inguruan. Eremu hori moteltze-eremuaren mutur bat da, eta oso antropizatuta dagoen eremu batean dago; horrela, Araso Iparraldeko lurrak, Araso edo Txingudi merkataritza-eremua eta biak lotzen dituen sarbidea ditu inguruan.

  Proposatutako alternatibak bete-betean erantzuten die bidegintzako irizpide tekniko egokiei, pabiloien estalkietan altuera-marjina egokia mantentzeko beharrari eta behar adina espazio libre hornitzeko beharrari. Proiektua ezartzearen ondorioz, lurzoru naturala galtzea eta, beraz, natura-ondarea galtzea aurreikusten da.

  Urbanizazio-proiektutik eratorritako inpaktuak eraikuntza- eta ustiapen-fasean sortuko dira. Inpaktu horiek proiektua gauzatzeko jarduketetarako beharrezkoak diren lur-mugimenduekin lotuta egongo dira: natura-baliabideen kontsumoa (lurzoru naturalak eta, bereziki, zuhaitz autoktonoen azalera bat kentzea), lurrak eta hondeaketa-soberakinak kudeatzearen ondoriozko afekzioak eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinak sortzearen ondoriozkoak, kalitate atmosferikoa okertzea hautsa eta beste kutsatzaile batzuk aireratzearen ondorioz, zaratak, lurrazaleko eta lurpeko uren eta lurzoruen kalitatea okertzea partikulak arrastatzeagatik eta istripuzko isurketengatik, paisaia-kaltea, etab.

  Ustiapen-fasean, afekzioak industrialde berriaren paisaia-inpaktuarekin lotutakoak izango dira, bai eta baliabideen eta energiaren kontsumoa handitzearen, eremuko mugikortasuna handitzearen eta argi-kutsadura areagotzearen ondoriozko afekzioak ere. Afekzio horiek, funtsean, eremuan ezartzen diren jarduera berriek sortutakoak izango dira, eta, ebaluatu egingo dira, hala badagokio, jarduera horien garapenaren hurrengo faseetan.

 4. Babes- eta zuzenketa-neurriak.

  Babes- eta zuzenketa-neurriak indarreko araudiaren arabera gauzatuko dira, hurrengo apartatuetan adierazitakoa kontuan hartuta, eta, aurrekoen aurkakoa ez den orotan, sustatzaileak organo substantiboaren bidez Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzan aurkeztutako dokumentazioan aurreikusitakoaren arabera.

  Bestalde, neurri hauek eta kontrolerako langile kopurua nahikoak izango dira ingurumen-inpaktuaren azterketan finkatutako kalitate-helburuak eta ebazpen honek finkatzen dituenak bermatzeko.

  Neurri horiek guztiak obra kontratatzeko baldintza-agirietan sartu beharko dira, eta baldintza horiek betetzen direla bermatuko duen aurrekontua ere izan beharko dute. Era berean, obrako jardunbide egokiak aplikatuko dira.

  Ildo horretan, hurrengo apartatuetan adierazten diren neurriak gehitu beharko dira.

  1. Ondare naturala babesteko neurriak.

  1.1. Landaredi autoktonoa kentzea eta/edo moztea saihestuko da zuzeneko okupazioa aurrez ikusten ez den eremuetan. Horretarako, obrak hasi aurretik, zehatz-mehatz mugatu eta balizatu beharko dira proiektuaren eremuan dauden zuhaitz-ale eta unada autoktonoak, eta, bereziki, interes erregionaleko landare-unadak (ur-bazterreko landaredia), zeinak, ingurumen-inpaktuaren azterketaren arabera, kontserbatu egingo baitira. Obrek irauten duten bitartean behar bezala babestuko dira ale horiek, kolpeak eta sustraiei eragitea ekiditeko. Jarduera horiek berariaz zehaztu beharko ditu ebazpen honen D.10 puntuan ezarritako ingurumen-aholkularitzak.

  Mugen eta balizen ezaugarri eta kokapen zehatzak ebazpen honen D.11 puntuko lan-programan jasoko dira.

  1.2. Ingurumenari ahalik eta gutxien eragiteko irizpidea izango da kontuan kontratistaren instalazio-eremuak proiektatzeko, eta halaber aintzat hartuko dira obrako materialak eta landare-lurrak behin-behinean biltegiratzeko eremua eta obran sortutako tipologia desberdineko hondakinak kudeatzeko eremua. Eremu horiek ezin izango dira inola ere egon intereseko landareak dituzten eremuetan (ur-bazterreko landaredia edo beste baso-masa autoktono batzuk), ez lurrazaleko uren ibilguetatik hurbil dauden lurretan, ez uholde-arriskua duten eremuetan.

  1.3. Obrak eta lurzorua okupatzea dakarten lan osagarriak proiektuaren mugen barruan gauzatuko dira. Ahalik eta gehien murriztuko da obrako makinak eta ibilgailuak aipatutako mugetatik kanpo zirkulatzea.

  1.4. Adierazi den eremutik kanpo ustekabeko kalterik egingo balitz, zuzenketa-neurriak eta guneak oneratzeko neurri egokiak ezarriko dira; aldez aurretik, ebazpen honen D.10 puntuan adierazten den txostena egingo du ingurumen-aholkularitzak.

  1.5. Obrak hasi aurretik, proiektuaren eremuan identifikatutako espezie inbaditzaileak kentzeko kanpaina bat egingo da; honako hauek, besteak beste: Cortaderia selloana, Buddelia davidii, Fallopia japonica eta Robinia pseudoacacia.

  Kontrol-neurriak hartuko dira lurrak mugitu diren eta landaretzarik gabe gelditutako eremuetan landare-espezie inbaditzaileak sar ez daitezen. Gainera, lurren jatorria kontrolatu beharko da; bereziki, landare-estalkia lehengoratzeko lanetan erabilitako lurren kasuan. Ahal dela, ez da erabiliko espezie inbaditzaileekin kutsatuta egon litekeen lurrik.

  1.6. Obra-faseak iraun bitartean, uretako ekosisteman gerta daitezkeen kalteak ahal den guztia murrizteko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira. Ebazpen honetan ezarritako prebentzio-neurri guztiak hartuko dira, obrak egiten diren bitartean lurzorutik eta lurpeko uretatik ibilguetara kutsadurarik ez transmititzeko.

  1.7. Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzaren 2014ko abenduaren 14ko txostenaren arabera, 9.831 m2 landareztatuko dira (3.207 m2 haltzadiari dagozkio, 3.818 m2 hariztiari eta 2.806 m2 zuhaixka-espezie autoktonoei).

  2. Ibai-ekosistema, jabari publiko hidraulikoaren babesa eta uren kalitatea lehengoratzeko neurriak.

  Proiektu hau gauzatzeko egin behar den edozein jarduketa motatan, kontuan hartu beharko dira uren arloan eskumena duen erakundeak prozedura aplikagarrien esparruaren barnean egin dituen txostenetan ezarritako kondizioak. Horri kalterik egin gabe, babes- eta zuzenketa-neurri hauek hartuko dira:

  2.1. Kantauri ekialdeko arroen Plan Hidrografikoaren berrikuspena onartzen duen urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuaren 44.1 artikuluaren arabera, eta proiektuaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-espedientean jasotako dokumentazioan proposatutakoaren arabera, proposatzen den hirigintza-garapenak zeharkatuko duen arroaren drainatzea gehiegi ez eraldatzeko, drainatze jasangarriko sistemak ezarri beharko dira.

  2.2. Dena den, arroko organismoaren aldez aurreko baimena beharko da, baldin eta jabari publiko hidraulikoari eragin diezaioketen jarduketak egin nahi badira, edo hari lotutako babes-eremuetan egin nahi badira jarduerok (zortasun- eta zaintza-eremuak). Organismo horrek obren ezaugarriak eta eraginak aztertuko ditu, eta, hala badagokio, dagozkion aginduak ezarriko ditu.

  2.3. Obrako makinentzako eta horien mantentze-lanetarako utziko den azalera isolatu egingo da drainatze-naturaleko sare batekin. Zolata iragazgaitzaz gain, efluenteak biltzeko sistema bat ere izango du, olioek eta erregaiek lurzorua eta ura ez kutsatzeko. Erregaien zamalanak, olio-aldaketak eta tailerreko jarduerak ezin izango dira horretarako adierazitako eremuetatik kanpo egin.

  Ebazpen honen D.11 puntuan aipatzen den dokumentazioan jasoko dira elementu horien ezaugarriak, kokalekua eta neurri zehatzak.

  Lanak egiteko eremuetan, hidrokarburoak xurgatzeko material espezifikoa izango da, berehala erabili ahal izateko, ustekabeko isuririk edo ihesik badago: biribilkiak, material pikortatua, etab.

  2.4. Obra-fasean, ahalik eta material xehe gutxien isuriko da drainatze-sarera. Horretarako, urak bideratzeko gailuak eta sedimentuak atzitzeko sistemak proiektatu eta gauzatuko dira, eta horietan bilduko dira obren ondorioz kutsatutako urak.

  Gailu horien neurria zehazteko kalkulu hidraulikoak egingo dira, solidoei ongi eusten dietela bermatzeko, eta, botatzen badira, gune jakin batean botatzen direla bermatzeko, betiere uraren parametro fisiko-kimikoak indarrean dagoen araudiaren araberakoak direla ziurtatuta.

  Sistema horien ezaugarriak, kokaleku zehatza eta neurriak ebazpen honen D.11 apartatuan aipatzen den lan-programan jasoko dira, eta berau aldatu egingo da obrak aurrera egin ahala aipatu gailu horien kokapenaren aldaketak programatzen direnean.

  Hormigoi-upelak espresuki horretarako egokitutako guneetan garbituko dira. Hormigoi-garbiketako esnea ezin izango da inola ere ibilgura isuri. Hormigoi-hondakinak ebazpen honen D puntuan ezartzen diren baldintzen arabera kudeatu beharko dira.

  2.5. Dekantazio-putzuen mantentze-lanak eta aldizkako garbiketa egin beharko da; metatutako lohiak aldizka hustuko dira, tratamendu-sistemaren funtzionamenduaren errendimendu optimoa bermatzeko.

  2.6. Ez da lur-mugimendurik, hondeaketarik edo zulaketarik egingo lurra kutsatuta dagoela aurkitu den guneetan, deskontaminazio-lanak egin eta obren jarduketen ondorioz lurpeko uretara kutsadura-transferentziarik ez dela gertatuko bermatzen den arte.

  2.7. Proiektuaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-espedientean jasotako dokumentazioan aurreikusitakoaren arabera, proiektuak, alde batetik, euri-urak, eta, bestetik, hondakin-urak biltzeko sare bereizle bat izango du. Isur daitezkeen hondakin-ur guztiak saneamendu-sistema orokorrean sartu beharko dira, eta dagozkien isurketa-baldintzak beteko dituzte. Euri- eta hondakin-uren sarearen ezaugarri nagusiak bat etorriko dira proiektuaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-espedientean jasotako dokumentazioarekin.

  3. Lurzoruaren kalitatea aurreikusitako erabilerekin bateragarria dela bermatzeko neurriak.

  Obrek dirauten bitartean lurra kutsatzen duten jarduerak edo instalazioak izan dituen beste lekurik aurkitzen bada, edo lurzorua kutsatzen duten gaien zantzu argirik bada, kasu horietarako aipatu ekainaren 25eko 4/2015 Legean eta lege hori garatzen duen abenduaren 26ko 209/2019 Dekretuan ezarritakoa beteko da.

  4. Airearen kutsadura saihesteko eta hauts-isuriak murrizteko neurriak.

  4.1. Lanek irauten duten bitartean, ibilgailuak iragan ondoko garbiketa-lanak zorrotz kontrolatuko dira, bai jarduketen eraginpean hartutako ingurunean, bai obretara sartzeko guneetan. Ureztapen-sistema bat edukiko da, aldi baterako estali gabe dauden pista eta eremuetarako eta ibilgailuak pasatzean material partikulatua aireratu daitekeen kasuetarako. Gainera, lehorraldietan, hautsa duten lur- eta material-pilak ureztatuko dira.

  4.2. Obrak egiteko eremuen irteeran, ibilgailuak garbitzeko gailuak izango dira, solidoak atxikitzeko sistema bati konektatuta, aurkeztutako dokumentuen arabera. Gailuok egoera onean mantenduko dira obra-faseak dirauen artean.

  Ebazpen honen D.11 puntuan zehaztutako dokumentazioan adieraziko dira aipatutako elementuen ezaugarriak, kokaleku zehatza eta neurriak.

  4.3. Hezetasun-baldintza egokietan garraiatuko da hondeaketa-materiala, hain zuzen, zama estaltzeko gailuak dituzten ibilgailuetan, lohi eta partikularik ez barreiatzeko.

  4.4. Materialak eta ekarkinak aldi baterako metatzeko zonak bizitoki diren eraikinetatik urruti kokatuko dira, hala badagokio.

  5. Zarataren eta bibrazioen eragina gutxitzeko neurriak.

  5.1. Obra-faseak dirauen artean, ingurumen-inpaktuaren azterketan zehaztutako babes-neurriak ezarri beharko dira, honako gai hauei dagokienez: obretako makinen mantentze orokorrari, zarata eta bibrazioak jatorrian murrizteari, zarata egiten den ordu-kopurua murrizteari, obretan erabilitako tresnak egiten duten zarata kontrolatzeari, eta abar.

  5.2. Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonakatze akustiko, kalitate-helburu eta isuri akustikoei dagokienez, obrak egitean erabiliko diren makinak egokitu egin beharko dira kanpoan erabiltzeko makinen soinu-isuriei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako aginduetara, eta, bereziki, eta hala badagokie, Kanpoan erabiltzeko makinek ingurumenean sortzen dituzten soinu-isuriak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan eta arau osagarrietan ezarritakora.

  5.3. Bestalde, proiektua garatzean, eraginpeko eremuan ez dira gaindituko, obrek sortutako zarataren ondorioz, kalitate akustikoko helburuak, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan ezarritakoak.

  Horri dagokionez, obren aurreikusitako iraupena (sei hilabetetik gorakoa) kontuan hartuta, aipatu dekretuaren 35.bis artikuluan aurreikusitakoa aplikatu behar da, eta, beraz, obrak hasi aurretik, inpaktu akustikoaren azterketa bat egin beharko da, eta hartan zehaztuko dira obrak egin bitartean kalitate akustikoaren helburuak betetzeko kontuan hartu beharreko neurriak.

  6. Hondakinak kudeatzeko neurriak.

  6.1. Apirilaren 8ko 7/2022 Legeak (Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen Legea, Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko) araututako moduan eta aplikatzekoak diren berariazko araudiek agindutako moduan kudeatuko dira obretan sortutako hondakinak, hondeaketakoak, ebakiak, bilgarriak, eta errefuseko nahiz garbiketa-kanpainetako materialak.

  Hondakinak kudeatzeko hierarkia-printzipioei jarraituz, hondakinak sortzea prebenitu behar da, edo, hala badagokio, apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 8. artikuluan ezarritako lehentasun-hurrenkerari jarraituz kudeatu behar dira, hau da: prebenitzea, berrerabiltzeko prestatzea, birziklatzea eta balorizatzeko beste modu batzuk, balorizazio energetikoa eta deuseztatzea barne. Hondakinak kasu honetan baino ezin izango dira deuseztatu: haiek balorizatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren ikuspegitik bideraezina dela behar bezala frogatzen bada.

  Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia ezberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; beraz, hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira, eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak ekiditeko.

  6.2. Eraikitze- eta eraispen-jardueren ondorioz sortutako hondakinak Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko den otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan eta Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko den ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan aurreikusitakoa betez kudeatuko dira.

  Aipatutako 112/2012 Dekretuaren 4. artikuluaren arabera, proiektuaren sustatzaileak gehitu beharko dio eraikitze-proiektuari hondakinen eta eraikitze- eta eraispen-materialen kudeaketa-azterlan bat, eta I. eranskinean ezarritako gutxieneko edukia izan beharko du.

  Halaber, otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan aurreikusitako eskakizunak betetzeaz gain, plan bat prestatuko du kontratistak, obrako eraikuntza- eta eraispen-lanetan sortzen diren hondakinekiko eta materialekiko betebeharrak nola beteko dituen azaltzeko. Ebazpen honen D.11 puntuan aipatzen den lan-programan txertatuko da plan hori.

  6.3. Amiantoa duen hondakinik edo elementurik aurkitzen bada, otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuak (Amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura prebenitu eta gutxitzekoak) ezarritakoa bete beharko da, baita martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretua ere (Amiantoaren eraginpean egoteko arriskua duten lanei aplikatu behar zaizkien segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena).

  6.4. Baimendutako zabortegira bidali beharreko hondakinak kudeatzeko orduan, Hondakinak zabortegietan utziz ezabatzea arautzen duen uztailaren 7ko 646/2020 Errege Dekretuan eta Hondakinak zabortegietan utziz ezabatzea eta betegarriak egikaritzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

  Jarduerako soberakinak betelanak egiteko erabiltzen badira, aipatutako otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

  Betelanak jalkitzeko, kutsatzaile-edukia A ebaluazioko balio adierazleetan (EBA-A) ezarritako baloreen azpitik duten materialak bakarrik baimenduko dira. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen III. eranskinean daude jasota adierazle horiek.

  6.5. Proiektuak ez du aurreikusten soberakinik sortzea proiektuaz kanpoko beste obra batzuetarako. Hala ere, obren hondeaketa-lanen ostean soberakinik bada (kutsatu gabeko lurzoruak eta obretan hondeatutako material naturalak), betelanetara edo jatorri-obretatik kanpoko beste obra batzuetara zuzentzen badira, Hondeatutako material naturalak betelanetan eta jatorri-obretatik kanpoko beste obra batzuetan erabiltzeko balorizazio-arau orokorrei buruzko urriaren 10eko APM/1007/2017 Agindua aplikatuko da, apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 28. artikuluan jasotako aurreikuspenak aplikatuz (7/2022 Legea, Hondakinena eta Lurzoru Kutsatuena, Ekonomia Zirkularra Bultzatzeko).

  6.6. Kanpotik datozen induskatutako material naturalak erabili ahal izateko, hondeatutako material naturalak betelanetan eta jatorrizko obretatik kanpoko beste obra batzuetan erabiltzeko balorizazio-arau orokorrei buruzko urriaren 10eko APM/1007/2017 Aginduan adierazten dena aplikatuko da.

  6.7. Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan. Halaber, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Legea betearazteko Erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak bete beharko dituzte, eta itxita egon beharko dute kudeatzaileari eman arte, isurita edo lurrunduta gal ez daitezen.

  Aipatutako ontziak edo bilgarriak argi eta modu irakurgarri eta ezabaezinean etiketatu beharko dira, baita indarreko araudiaren arabera ere.

  6.8. Sortutako olio erabilia Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari jarraituz kudeatu beharko da. Olio erabiliak, kudeatzaile baimendu bati eman arte, estalpean utziko dira behar bezala etiketatutako depositu estankoetan; zola iragazgaitz baten gainean egon beharko dute, kubo txikietan edo ihesei eta isuriei eusteko sistemen barruan.

  6.9. Araudia errazago betetzeko, lan bakoitzean sortzen diren hondakinak kudeatzeko sistemak izango dira. Lan horien arduradunek kudeatuko dituzte sistemok, eta haien ardura izango da, halaber, beharginek hondakinak behar bezala erabiltzea. Bereziki, erregai eta produktuak biltegiratzearen, makinen mantentze-lanak egitearen edo hondakinak erretzearen ondorioz ez dira inola ere efluente kontrolatu gaberik sortuko.

  Aurrekoaren haritik, eremu jakin bat egokituko da hondakin arriskutsuak aldi baterako pilatzeko; besteak beste, olio-potoak, iragazkiak, olioak, pinturak eta abar. Gainera, hondakin geldoak biltzeko edukiontzi espezifikoak jarriko dira, hondakin arriskutsuen guneetatik bereizita.

  6.10. Obretan sortutako hondakinen ingurumen-jarraipenari buruzko txosten osoa egin beharko da, eta indarreko legerian jasotako identifikazio-dokumentuak eta tratamendu-kontratuak txosten horretan sartu beharko dira.

  6.11. Obrak amaitzean, proiektuaren sustatzaileak lurren mugimenduen balantze zehatza eta hondeaketa-soberakinen jarraipena igorri beharko dizkio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, bai eta hau zehaztu ere: atera ziren lekuetan ez beste leku edo obra batzuetan eraikuntzara bideratutako materialen kopuruak eta ezaugarriak.

  7. Kultura-ondarea babesteko neurriak.

  Bat etorriz Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legeak ezarritako gainerako xedapenekin, obretan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen bada, berehala jakinaraziko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Kulturako Zuzendaritzari; gero, beharrezkoa izanez gero, hark erabakiko du zer neurri ezarri.

  8. Obrak integratzeko eta lehengoratzeko neurriak.

  8.1. Obrak eragindako eremu guztietan egingo dira obraren paisaia-integraziorako lanak, baita kontratistaren instalazio-eremuetan edo bestelako eremuetan ere, baldin eta, ingurumen-inpaktuaren azterketan agertu ez arren, proiektuaren ondorioz kaltetu badira. Ingurumena lehengoratu behar denean, lursailaren berroneratze geomorfologikoa eta edafikoa sartuko dira egin beharreko lanen artean, bai eta landare-estalkia izan dezaketen gune guztien landareztatze-lanak ere.

  Obra kontratatzeko baldintzen agiriak eta aurrekontuek barne hartu beharko dituzte proposatutako birlandatze-jarduketak behar bezala betetzen direla bermatzeko beharrezkoak diren baldintza teknikoak eta aurrekontu-partidak.

  8.2. Lurrak mugitzerakoan, espezie inbaditzaileez kutsatuta ez dagoen landare-lurra kendu eta bereizita pilatuko da, obrek eragindako inguruen lehengoratze- eta landareztatze-lanak erraztearren.

  8.3. Proiektuaren eremuan egin beharreko paisaia integratzeko eta landatzeko lanetan, zuhaixka- eta zuhaitz-espezie autoktonoak erabili beharko dira, harizti azidofilo eta haltzadi kantauriarreko segiziokoak; edozein kasutan, espezie aloktonoak saihestuko dira, bereziki portaera inbaditzailea izan dezaketenak.

  Landareztatzeei esker, habitat naturalizatuak sortuko dira, eta, zuhaitz eta zuhaixka autoktonoen multzo eta eraketa linealak ezartzeko saiakera egingo da.

  8.4. Cortaderia selloana, Buddelia davidii, Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia eta antzeko landare inbaditzaileak ez zabaltzeko ekintzak egingo dira. Ildo horretan, bereziki kontrolatu beharko da landare-estalkia lehengoratzeko zereginetan erabiliko diren lurren jatorria, eta aipatutako espezie horiekin kutsatuta egon daitezkeen lurrak erabiltzea ekidingo da. Gainera, landare-lurrak hilabetez baino gehiagoz pilatuko badira obran, hidroerein edo plastikozko geruza batekin estaliko dira, urak lurrik ez eramateko, lurraren ezaugarriei ez kalterik egiteko eta, ahal den heinean, espezie inbaditzaileak sartzea eragozteko.

  8.5. Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak espediente honi dagokionez egindako txostenaren arabera, paisaia-integrazioko lanen berme-aldia ezingo da izan bi urtetik beherakoa. Berme-aldi horretan, mantentze-lanak egingo dira: lurra aitzurtu, ongarritu, ureztatu eta hutsarteak bete.

  9. Obra garbitzea eta amaitzea.

  Obrak bukatu ondoren, garbiketa-kanpaina zorrotz bat egingo da, eta proiektuak erasandako eremua obrako hondakinik gabe utzi beharko da. Hondakinak lan-eremutik aterako dira, eta, haiek kudeatzeko, ebazpen honen D.6 puntuan xedatzen dena aplikatuko da.

  10. Ingurumenari buruzko aholkularitza.

  Obra amaitu arte eta obra horren bermeak dirauen bitartean, ingurumen-gaietan eta babes- eta zuzenketa-neurrietan ondo jantzitako aholkularitza eduki beharko du Obra Zuzendaritzak, ingurumen-inpaktuaren azteketako zehaztapenen arabera. Baldintza-agiriak gai horiei buruz esleitzen dizkion funtzioen alorrean Obra Zuzendaritzak hartu beharreko erabakiek, aldez aurretik, aholkularitza horrek egindako txostena izan beharko dute. Ingurumen-aholkularitzak, gainera, jardunbide egokien kontrola egingo du, obra gauzatzean; besteak beste, proiektuko ekintzen eragina egiaztatuko du, bereziki hauei dagokienez: makinen mugimenduak, hautsa eta zarata sortzea, makinek zarata sortzea, hondakinen kudeaketa, hondeaketako materialen kudeaketa, ibai-ibilguak babestea eta natura-ondarea babestea.

  11. Lan-programaren diseinua.

  Obrak hasi aurretik, kontratistak proposamen zehatzak egin beharko ditu, jarraian datozen azpiapartatuetan azaltzen diren gaiei buruz. Proposamen horiek lanen betearazpen-programan erantsiko dira, eta lanen zuzendariak berariaz onartuko ditu aurrez, txosten bat egingo du aurreko apartatuan aipatutako ingurumen-aholkularitzak. Dokumentu hauek bilduko ditu aipatutako programak:

  Kontratistaren instalazioen eremuen kokalekuari buruzko xehetasuna; hor jasota egongo dira hondeaketa-lurrak behin-behinean biltzeko eremua, sarbideak, makineria-parkeak, instalazioak eta materialak, ibilgailuak garbitzeko eremuak eta beste edozein azpiegitura.

  Xehetasun-kartografia bidez, zehatz-mehatz zedarrituko dira lanak gauzatzeko nahitaez bota behar ez diren zuhaitz autoktonoak eta zuhaitz-unadak.

  Urak bideratzeko eta solidoei eusteko aurreikusitako sare eta sistemen kokapenari, ezaugarriei eta neurriei buruzko xehetasunak.

  Lanen ondorioz kutsatzen den ura biltzeko eta tratatzeko gailuen kokapena eta ezaugarriak. Dekantazio-putzuaren edo aurreikusitako beste gailu batzuen kokapen zehatza, neurriak eta tratamendu-ahalmena.

  Ibilgailuak garbitzeko gailuen kokapena eta ezaugarriak.

  Obretako eraikuntza- eta eraispen-lanetan sor daitezkeen hondakinak nola kudeatuko diren islatzen duen plana, honako hauen arabera: eraikuntza- eta eraispen-lanen hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren 5.1 artikuluan xedatutakoa, eta Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuaren 7. artikuluan xedatutakoa.

 5. Ingurumena zaintzeko programa.

  Ingurumena zaintzeko programa gauzatzeko, bete beharrekoa izango da sustatzaileak proiektuaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan aurreikusitakoa, dokumentuan agertzen diren kontrol-jarduketak barne.

  Programa hori obra kontratatzeko baldintza-agirietan sartuta egongo da, eta bete ahal izatea bermatuko duen aurrekontua izango du.

  1. Gorabeheren erregistroa.

  Obrak egin ahala, sortutako gorabeheren erregistroa egin beharko da, bai eta babes- eta zuzenketa-neurriak zenbateraino bete diren jasotzeko erregistroa ere. Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzaren eskura egongo da erregistroa, hark ikuskatzeko, eta, nolanahi ere, lanak amaitutakoan, bidali egingo zaio organo substantiboaren bitartez. Proiektua gauzatzean aldaketarik egin bada, aldaketa horiek xehetasunez adierazi beharko dira. Ingurumenean duten eraginaren ikuspegitik justifikatu behar dira aipatutako aldaketak.

  2. Obraren okupazio-mugen kontrola.

  Egiaztatuko da lanen eremua proiektuko aurreikuspenekin bat datorrela; obrek ez dute hartuko aurreikusitako azalera baino eremu handiagorik.

  3. Uren kalitatearen kontrola.

  Oro har, ur-ingurunera isurketak egin ditzakeen obra-lekurik izanez gero, D.11 apartatuan aurreikusitako ingurumen-aholkularitzak egiaztatu egingo du urak isuri aurretik urak bideratzeko, drainatzeko eta atxikitzeko gailuak ondo funtzionatzen dutela. Horrez gain, ibaira material xeheak isuri diren aztertuko du, euri-aldietan batez ere.

  Ikusiko balitz sistema horien funtzionamendua ez dela eraginkorra, beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, kaltea sortzen duten obretan lanak aldi baterako gelditzea barne, material esekiz betetako urak lurrazaleko ur-ibilguetara irits ez daitezen.

  Arazketa-sistemaren irteeran, organo eskudunaren isurketa-baimenean ezarritakoaren arabera kontrolatuko da isuria.

  4. Lehengoratzearen arrakasta kontrolatzea.

  Berme-aldian, aldian behin aztertuko da zenbaterainoko arrakasta izan duen proiektuaren eraginpeko gainazalak lehengoratzeko lanak.

  5. Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina.

  Ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina egin beharko du sustatzaileak, non bilduko baitira ingurumen-inpaktuaren azterketan proposatutako betebeharrak eta ebazpen honetan jasotakoak.

  Kontrolatuko diren parametroak eta parametro bakoitzerako erreferentziako balioak zehaztuko dira programa horretan, bai eta beste hauek ere: laginketarako eta analisirako metodologia; kontrol-puntuak non dauden kokatuta xehetasunezko kartografian; kontrol horien maiztasuna, eta guztia gauzatzeko aurrekontuaren xehetasunak.

  6. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

  Ingurumena zaintzeko programaren barruko txostenen eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu beharko dira, eta Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzari organo substantiboaren bidez bidaliko zaizkio. Obrak bukatu eta lehengoratze-lanen berme-aldia amaitutakoan bidaliko da txosten hori.

  Ingurumena zaintzeko programaren emaitzekin batera, ingurumen-gaietan espezializatutako erakunde batek egindako txostena ere aurkeztu behar da. Txosten hori emaitzen analisi bat izango da, aldi horretan gertatutako gorabeherak, balizko kausak eta konponbideak bereziki aipatuta, eta, aldez aurretik zehaztu ez denean, laginak hartzearen xehetasunak.

  Proiektuaren sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez, eta datu horiek administrazio publikoen ikuskaritza-zerbitzuen eskura jarriko dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango kasu bakoitzean aplikagarri den araudia betetzeko.

 6. Baldin eta araudi berria indarrean jartzeak edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala eginarazten badute, babes- eta zuzenketa-neurriak eta ingurumen-zaintzako programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai eta neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Ingurumen-organoak, era berean, alda ditzake babes- eta zuzenketa-neurriak eta ingurumena zaintzeko programa, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta eta organo substantiboaren bidez, edo ofizioz. Hori guztia, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta egingo da, edo ingurumen-inpaktuak saihesteko ezarri diren babes-, zuzenketa- eta konpentsazio-neurriak nahikoa ez direla egiaztatzen bada.

 7. Hargatik eragotzi gabe ebazpen honen aurreko apartatuetan ezarritakoa, jarraian aipatzen diren dokumentuak helarazi beharko zaizkio ingurumen-organo honi, espedientean sar ditzan. Dokumentazio hori Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzara bidali beharko du organo substantiboak:

  1. Obrak amaitu eta bi hileko epea igaro baino lehen, lur-mugimenduen balantze zehatza eta hondeaketa-soberakinen eta hondakinen ingurumen-jarraipenari dagozkion txostenak, ebazpen honen D.6 apartatuan aurreikusitakoaren arabera.

  2. Obrak amaitu eta bi hileko epea igaro baino lehen, obrak garatu bitartean sortutako gorabeheren erregistroa, babes- eta zuzenketa-neurriak noraino bete diren jasoko duena, ebazpen honen E.1 apartatuan aurreikusitakoaren arabera.

  Hirugarrena. Lau urteko epea jartzen da proiektua gauzatzen hasteko, ingurumen-inpaktuaren adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik aurrera. Epe hori igaro eta proiektua ez bada gauzatzen hasi, ingurumen-inpaktuaren adierazpen honi amaitu egingo zaio indarraldia, eta utzi egingo dio dagozkion ondorioak sortzeari. Kasu horretan, sustatzaileak berriro hasi beharko du proiektuaren ingurumen-inpaktua ebaluatzeko izapidea, ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren indarraldia luzatzea adosten ez bada behintzat. Hori guztia, bat etorriz abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 78.5 artikuluan eta abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 43. artikuluan ezarritakoarekin.

  Laugarrena. Aurreko apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko dio ingurumen-organoari, organo substantiboaren bitartez, zer egunetan hasiko den proiektua gauzatzen.

  Bosgarrena. Irungo Udalari ebazpen honen edukiaren berri ematea.

  Seigarrena. Ingurumen-inpaktuaren adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

  Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 20a.

  Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria,

  JAVIER AGIRRE ORCAJO.

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik