Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Arautegia

Inprimatu

209/2019 DEKRETUA, abenduaren 26koa, zeinaren bidez garatzen baita Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 14
 • Hurrenkera-zk.: 279
 • Xedapen-zk.: 209
 • Xedapen-data: 2019/12/26
 • Argitaratze-data: 2020/01/22

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Ogasun eta Ekonomía; Ekonomi Jarduerak; Osasun eta kontsumoa
 • Azpigaia: Ingurumena; Ekonomia; Industria; Hirigintza eta etxebizita

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak otsailaren 4ko izen bereko aurreko 1/2005 Legea ordezkatu zuen, gizakiaren ekintzen eraginez lurzoruaren ezaugarri kimikoetan sortutako eraldaketari aurrea hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko lurzorua babesteko.

Horretarako, lurralde-eremu horretan dauden kutsatutako eta eraldatutako lurzoruei aplikatzekoa den araubide juridikoa ezartzen du, ingurumena eta pertsonen osasuna zaintzeko, eta finkatzen ditu bai berariazko betebeharrak lurzorua kutsa dezaketen jarduera eta instalazioentzat eta bai baimentzeko araubidea ere lurzoruaren kalitatea ikertu eta leheneratzeko ekintzak egiten dituzten entitateentzat.

Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak administrazioaren esku-hartzea murriztu eta sinplifikatzen du, hura beharrezkoa ez denean, tutoretzarik ezaren printzipioaren pean, baina lurzoruaren kalitatearen ingurumen-estandar zorrotzei eusten die EAEn. Aldaketa horrek ez die inongo kalterik egiten aipatu estandarrei.

Hala, bada, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean, sistematikoki definitzen dira lurzoruaren kalitatea ezagutzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren tresnak, eta hauexek dira: lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozedurak, lurzoruaren egoera-txostenak eta lurzoruaren azken egoerari buruzko esploratzeko ikerketak eta ikerketa xehatuak. Nolanahi ere, tresna horietako bakoitzaren edukia eta irismena, bai eta lurzoruaren kalitatearen arloko administrazio-prozedurak ere, erregelamendu bidez garatzea aurreikusten du aipatu arauak.

Azaldutako aurrekariekin bat, dekretu honek Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzen du, eta ezartzen ditu, batetik, lurzoruaren kalitatearen arloko prozedurak bideratzen dituzten arauak eta, bestetik, lurzoruaren kalitatea ezagutzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren tresnen edukia eta norainokoa. Horren harira, lurzoruaren kalitatearen eta lurzorua erabiltzeko gaitasunaren prozedurak hasteko aurkeztu beharko den dokumentazioa zehazten da, baita EAEko ingurumen-organoak ebazpen ezberdinetan ematen duen edukia ere, prozedura bien esparruan. Horrez gain, nabarmendu egiten dira administrazioen arteko elkarlana eta parte-hartze publikoa.

Dekretu honek xehe-xehe arautzen ditu Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25. artikuluan aurreikusitako lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuesteko kasuak, bai eta kutsatutzat zein eraldatutzat jotako lurzoruak leheneratzeari dagozkion betebeharrak eta ondoreak ere, EAEko ingurumen-organoak eskatutako neurriak hartu eta lurzoruak ikertu eta leheneratzeko erakunde egiaztatu batek kasuan kasuko txostena egin ostean.

Arauak, halaber, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 8. artikuluak aurreikusitako lurzoruaren egoerari buruzko txostenen edukia, irismena eta maiztasuna ezartzen ditu, eta jardueren kutsatzeko ahalmenaren arabera egokitzen ditu bere errekerimenduak, aipatu legearen II. eranskinean jasotzen den sailkapenari jarraikiz; era berean, prestatu beharreko oinarrizko txostenaren edukia ezartzen du, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 12.1.f) artikuluan xedatutakoarekin bat.

Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioaren osaera eta hura eguneratu eta berrikusteko prozedura ere arautzen ditu dekretuak. Xedatzen da, besteak beste, lurzoru horien kokapena eta mugak GeoEuskadi, EAEko Datu Espazialen Azpiegituraren (EAEko DEA) geoatari erreferentean jasoko direla, hain zuzen ere «lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruak» deritzon atalean.

Era berean, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten eraikinei eta instalazioei ingurumen-kudeaketaren alorrean dagozkien betebeharrak arautzen dira, baita horiek lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedurarekin duten lotura ere.

Araua 23. artikulutan egituratuta dago. Horietan dago jasota lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko araudiaren garapena. Testuak bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile, hiru azken xedapen eta hamabi eranskin ditu.

Dekretuaren lehen xedapen gehigarriak hizpide du lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat egon den kokagune bateko material natural induskatuen balorizazioa. Materialoi urriaren 10eko APM/1007/2017 Aginduan (sorburuko eragiketez bestelako betelanetan eta obretan erabiltzeko diren material natural induskatuen balorizazioaren arau orokorrei buruzkoa) xedatzen dena aplikatuko zaie, baldin eta EAEko ingurumen-organoaren aldeko irizpena jaso badute kasuan-kasuan abiarazitako prozeduran edo jarduketan, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatutakoa betetzeko.

Bigarren Xedapen Gehigarriak hizpide ditu EAEko ingurumen-organoak lurzoruaren Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatzen diren prozeduretan eta izapideetan esku hartzen duten eragileen esku jarriko dituen eskabide-ereduak eta inprimakiak.

Xedapen Iragankorrak hiru hilabeteko epea ezartzen du, dekretua indarrean jartzen denetik hasita, lurzorua kutsa dezaketen jarduera eta instalazio aktiboen titularrek egoeraren txostena aurkezteko, aurkeztu ez badute.

Xedapen Indargabetzailearekin, berariaz indargabetuta geratzen dira lehenagoko bi dekretu, hala nola maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak, baldin eta dekretu-proiektuan xedatutakoaren kontra egiten badute edo harekin bateraezinak badira.

Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoak, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak Gobernuari eranskinak aldatzeko ematen dion eskumenarekin bat, lege horren I. eranskinaren edukia aldatu du, lurzorua kutsa dezaketen jarduerei edo instalazioei buruzkoa, azaroaren 2ko PRA/1080/2017 Agindura egokitzeko helburuz. Agindu horrek aldatzen du Lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta kutsatutako lurzoruak deklaratzeko irizpideak eta estandarrak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuaren I. eranskina.

Azken xedapenetako bigarrenean ahalmena ematen zaio Ingurumenaren arloan eskumenak dituen Sailari dekretu honetan ezarritakoa garatzeko behar diren xedapen eta jarraibide tekniko guztiak eman ditzan, eta agindu bidez, dekretuaren eranskinak egokitu ahal izan ditzan.

Azken xedapenetako hirugarrenak legea indarrean noiz jarriko den ezartzen du.

Azkenik, I. eta XII. arteko eranskinek lurzoruaren kalitatea ezagutu, kontrolatu, eta, hala dagokionean, errekuperatzeko instrumentuen edukia eta irismena zehazten dute.

Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzaren Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz, nahitaezko aholku-organoei iritzia eskatuta, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2019ko abenduaren 26ko bilkuran eztabaidatu ondoren, honako hau

 1. Dekretu honen xedea da Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea garatzea. Horretarako, lurzoruaren kalitatearen arloko prozedurak bideratzen dituzten arauak eta lurzoruaren kalitatea ezagutzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren tresnen edukia eta norainokoa ezartzen ditu, besteak beste, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko araudian oinarritutako txostena.

 2. Era berean, dekretu honen xede da erregulatzea lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak hartzen dituzten lurzoruen inbentarioaren osaera eta inbentarioa eguneratu eta berrikusteko prozedura. Horretarako, kontuan hartuko da Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskinak aldatutako azken xedapenetako lehengoan jasotako izaera horretako jarduera eta instalazioen zerrenda.

 3. Azkenik, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten eraikinen eta instalazioen ingurumen-kudeaketa ere arautu behar da.

 1. Lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduren mende dauden jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, prozedurok hasteko eskatu beharko diote ingurumen-organoari. Horretarako, hurrengo artikuluetan adierazitakoaz gain, honako informazio hau ere helarazi beharko diote:

  1. Prozedura hastea eskatzen den lekuaren eraginpeko erregistro-onibarrei buruzko informazio-ohar soila edo, halakorik ezean, inskripziorik ez dagoela ziurtatzen duen ziurtagiria, kasuan kasuko Jabetza Erregistroak igorritakoa.

  2. Prozeduraren xede den ondasun higiezinaren katastro-informazioa.

  3. Jabea ez bada, ikertuko den lekuaren eta pertsona eskatzailearen arteko harremana.

  4. Hala badagokio, tasak ordaintzean hobariak aplikatzeko eskubidea egiaztatzen duen dokumentazioa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren tasa eta prezio publikoen Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak ezartzen duenaren arabera.

 2. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 26. artikuluan, lizentziak eta baimenak deuseztatzeari buruzkoan, xedatutakoaren arabera, jasotzen dituen lurzoruaren kalitatearen eta lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren prozedurak hasteko eskabideak jakinaraziko dizkie Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak kasuan kasuko udalei.

 3. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren nahiz lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren prozedura hasteko eskabidea jasotzen duenean, prozeduraren xede izango den lurzorua dagoen erregistro-onibarren jabariaren eta kargen ziurtagiria igortzeko eskatuko dio kasuan kasuko Jabetza Erregistroari, bitarteko elektronikoak erabiliz horretarako.

  Jabariaren eta kargen azken inskripzioan egindako albo-ohar batekin eta aurkeztutako tituluaren oin-oharrean, ziurtagiria eman dela eta prozedura hasi dela zehaztu behar da.

 4. Lurzoruaren kalitatearen arloko prozeduretan, pertsona interesduntzat joko dira, izatekotan ere, kasuan kasuko Jabetza Erregistroak igorritako jabariaren eta kargen ziurtagirian edo, halakorik ezean, emandako katastro-informazioan agertzen direnak. Nahitaezko desjabetzeen kasuan, organo desjabetzailea eta pertsona fisiko edo juridiko desjabetua ere hartuko dira pertsona interesduntzat.

  Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak informazio eguneratua izan dezan, ziurtatutako onibarrekin lotutako geroagoko idazpenik izanez gero, Jabetza Erregistroak inskripzioa egin eta hamar egun balioduneko gehieneko epean jakinaraziko dio ingurumen-organoari idazpenon existentzia.

 5. Prozeduraren xede diren onibarrak Jabetza Erregistroan inskribatuta ez badaude, jendaurreko informazioko izapidea abian jartzea adostuko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak. Horretarako, iragarki bat jarriko du Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, 10 egun baliodunez, aipatu prozedura hasten dela jakinarazte aldera.

 1. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 23. artikuluan aipatutako lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozeduraren mende dauden jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek prozedura hasteko eskatu beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Horretarako, dekretu honen 2.1 artikuluan adierazten den informazioaz gain, erakunde egiaztatu batek egindako esploratzeko ikerketaren eta, hala badagokio, ikerketa xehatuaren txostena bidali beharko diote.

  Dekretu honen I. eranskinean zehazten dira lurzoruaren kalitateari buruzko esploratzeko ikerketaren eta ikerketa xehatuaren edukia, norainokoa eta txostena.

 2. Lurzoruaren kalitateari buruzko ikerketa xehatua aurkeztu beharko da baldin eta lurzoruaren kalitatea esploratzeko ikerketaren emaitza aztertu eta lurzoruak duen edo izango duen erabilerarako B ebaluazioko balio adierazleak (B-EBA) gainditu direla ondorioztatzen bada, edo, balio horiek ez dituzten kutsatzaileen kasuan, I. eranskineko irizpideak aplikatuz erdietsitakoak.

  Era berean, lurzoruaren kalitateari buruzko ikerketa xehatua aurkeztu beharko da lurpeko uretan nahiz zirrikituko gasean kutsatzaileak daudela antzematen denean eta I. eta II. eranskinetan hurrenez hurren ezarritako irizpideak betetzen direnean.

 3. Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena egiteko prozedura hastea eragin duen jarduketaren ondorioz ezinbestekoa baldin bada ikertuko den lurzoru guztia edo zati bat induskatzea, lurzoruaren kalitatearen ikerketa xehatuan ez da erabilera berrirako arriskuen analisirik egin beharko induskatu beharreko lurzoruei dagokienez; analisi horren ordez, indusketa selektiboko plan bat egin beharko da, IV. eranskinean xedatutako irizpideei jarraikiz.

 4. Arriskuen analisia aztertuta pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat arrisku onartezina dagoela ondorioztatzen bada, V. eranskinak aipatzen duen erremediatze-aukeren azterketa ere aurkeztu beharko da, bai eta hautatutako aukerari dagokion leheneratze-plana ere, VI. eranskinean azaldutakoa. Dena den, baldin eta, lekuaren ezaugarriengatik, gomendagarria bada aukeren azterketaren gainean Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak emandako aldeko erabakia aldez aurretik eskuratzea, hori eskuratu arte atzeratu ahal izango da hautatutako aukerari dagokion leheneratze-plana lantzea.

  Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 42. artikuluaren arabera, arrisku onartezinik ezean, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lurzoruaren kalitatearen azterketan zehar aurkitu diren eta gizakiaren ekintzetan jatorria duten hondakinak kendu eta behar bezala kudeatzea exijitu ahal izango du, baita fase libreko egoeran daudenak ere. Aipatutakoa bereziki izan behar da kontuan hondakin arriskutsuen kasuan, hau da, jatorri ez-naturaleko kutsatzaileren baten kontzentrazioak izateagatik arriskutsuak direnak indarreko sektoreko legeriaren arabera. Orobat, aukeren azterketa aurkeztea eskatu ahal izango du.

  Aipatu hondakin arriskutsuak kentzea exijitu ahal izango da oro har; salbuespena pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak jarduerok aurrera ez eramatea aholkatzen duten arrazoi teknikoak eta ingurumen arloko arrazoiak alegatzea izango da, betiere, alegatutako arloan adituak diren pertsona fisiko edo juridikoek izenpetutakoak.

 5. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 41. artikuluan xedatutakoaren arabera, eraldatutako lurzoruak leheneratzeko neurriak hartu behar badira, erremediatze-aukeren azterketa aurkeztu beharko da, bai eta hautatutako aukerari dagokion leheneratze-plana ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak hala eskatzen duenean.

 6. Aurkeztuko den dokumentazioak laburpen-formularioa ere jasoko du, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren egoitza elektronikoan eskuragarri den eredua jarraitu beharko duena.

 1. Arriskuen analisiak ondorioztatzen badu arriskua onartezina dela pertsonen osasunerako edo ingurumenerako, edo lurzoruaren kalitatea ikertzeko azterlanetan frogatu bada analizatutako parametroren batean 100 bider baino gehiagotan gainditzen direla dekretu honen 3.2 artikuluan aipatzen diren balioak, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak txostena eskatuko dio osasun-arloan eskudun den Eusko Jaurlaritzako sailari.

  Ingurumen-organoak, era berean, eskumeneko administrazio hidraulikoari txostena eskatuko dio pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat lurpeko uren kutsadurak eragindako arrisku onartezinen bat detektatzen duenean.

  Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak lan-osasunean eskumena duen Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko sailari txostena eskatuko dio egindako arriskuen analisi kuantitatibotik ondorioztatzen denean arrisku onartezin bat ematen dela langileentzat aztertutako kokalekuaren egungo erabileraren ondorioz, baita aipatu arriskuen analisi kuantitatiboetan erabilitako kutsatzaileen kontzentrazioek lan araudia ez betetzea ekar dezaketenean.

 2. Aurreko apartatuan aipatutako kasuetan, hilabete bateko epea emango zaie kontsultatutako administrazio publikoei beren txostenak helaraz ditzaten. Artikulu honetako laugarren apartatuan araututako parte-hartze publikoaren izapidearen xede den espedientean erantsiko dira txostenok.

  Txostena helarazteko epea igarotakoan kontsultatutako administrazioek ez badute berariazko erabakirik eman, prozedurarekin aurrera egingo du ingurumen-organoak.

 3. Arriskuen analisiak arriskua onargarria dela ondorioztatuta ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak administrazio hidrauliko eskudunari jakinaraziko dio lur azpiko urak kutsatuta izatearen adierazleak edo aztarnak daudela edo kaltea eragin dela, zuzenean nahiz kutsatutako lur azpiko ura migratzean, interes hidrogeologikoko lekuetan, jabari publiko hidraulikoan eta itsas-lehorrekoan eta hidrologia-planetako babestutako eremuen erregistroko tokietan, egoeraren berri izan dezan eta egokitzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

 4. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak espedienteko dokumentazio guztiak informazio publikoko izapidea betetzea bermatuko du, 20 egun baliodunez, baldin eta arriskuen analisiak arriskua pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat onartezina dela ondorioztatzen badu edo lurzoruaren kalitatea ikertzeko azterlanetan frogatu bada analizatutako parametroren batean 100 bider baino gehiagotan gainditzen direla dekretu honen 3.2 artikuluan aipatzen diren balioak.

  Halaber, espedientean jasotako dokumentazioak jendaurreko informazioaren izapidea betetzea erabaki ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, hori gomendatzen duten arrazoi justifikatuak daudenean.

 5. Aurreko zenbakian aurreikusitako informazio publikoko izapidea egiteko, iragarkia jarriko da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan.

 1. Aurreko izapideak bideratuta, hala balegokio, lurzoruaren kalitatearen deklarazioa egiteko, eraikuntza-zioengatiko indusketa selektiboa baimentzeko edo, hala badagokio, nahita (hots, organoak aurretik eskatu gabe) aurkeztu den leheneratze-plana onartzeko ebazpen-proposamen bat prestatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, uztailaren 28ko 22/2011 Legearen, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoaren, 38. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

 2. Leheneratze-proiektua onartzeko ebazpen-proposamena ere prestatuko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, baldin eta aurretik emandako lurzoruaren kalitatearen deklarazioan eskatutakoa betetzen bazuen aurkeztutako proiektuak, dekretu honen 6.3 artikuluan azaldutakoarekin bat.

 3. Pertsona interesdunei, kontsultatutako administrazioei eta kasuan kasuko udalari helaraziko zaie ebazpen-proposamena, eta entzuteko izapidea izango dute hamabost egun baliodunez.

 4. Arrazoibideak aurkezteko epea igarotakoan, arrazoietan oinarritutako berariazko ebazpena emango du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, hurrengo artikuluetan azaldutakoaren araberako edukiarekin.

 1. Lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren ebazpenean adieraziko da lurzorua kutsatuta, eraldatuta edo eraldatu gabe dagoen, betiere Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak ezarritakoaren arabera.

 2. Lurzoruaren kalitatea deklaratzen duen ebazpenak alderdi hauek jasoko ditu gutxienez:

  1. Ebazpenaren oinarri den motibazio juridiko eta teknikoa, bai eta ebazpenaren oinarri gisa erabili den ikerketa-maila ere.

  2. Deklaratuko den lurzoruaren mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren eta Jabetza Erregistroaren erreferentzia ere, edo, halakorik ezean, Katastroarena.

  3. Euskarri grafikoa, non ikertutako lekua, Jabetza Erregistroan nahiz Katastroan agertzen d(ir)en lurzatia(k) eta lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan dauden/dagoen lurzatia(k) gainjartzen baitiren.

  4. Kutsatutzat jotako lurzoruen kasuan, deklarazio horrekin bateraezinak diren erabilerak.

  5. Eraldatutzat edo eraldatu gabetzat jotako lurzoruen kasuan, deklarazio horrekin bateragarriak diren erabilerak.

  6. Beharrezkoa izanez gero, hartu beharreko prebentziozko, babesteko eta kontrolatu eta segimendua egiteko neurriak.

  7. Hala badagokio, lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren balioari eusteko baldintzak.

  8. Dekretu honen 13.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, lurrak mugitzea eskatzen duen jarduera berri bat ezartzeak eragin badu lurzoruaren kalitatearen deklarazioa, indusketa selektiboko plan bat aurkeztu beharko da lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren balioaren eskabidearekin batera.

  9. Ordaindu beharreko tasaren zenbatekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren tasa eta prezio publikoen Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak ezarritakoaren arabera.

 3. Hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legearen 38. artikuluan, kutsatutako lurzoruen borondatezko leheneratzearen gainekoan, xedatutakoa aplikatzekoa ez bada eta leheneratzeko neurriak hartu behar badira, beharrezkoak diren neurriak hartzeko betebeharra ezarriko du lurzoruaren kalitatea deklaratzen duen ebazpenak. Horrez gain, neurriok hartu behar dituzten pertsonen identitatea zehaztuko du, baldin eta ikerketa sustatu dutenak ez badira, bai eta horiek gauzatzeko epeak ere.

 4. Lurzoruetan zein lurpeko uretan aplikagarri diren erreferentzia-parametroak gainditu badira, lurzoruaren kalitatea ikertzeko edozein fasetan, artikulu honen 2.f apartatuak aipatzen dituen kontrolatu eta segimendua egiteko neurriak ezarri ahal izango ditu Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak.

 5. Beharrezkotzat joz gero, xede horretarako behar adinako abalak, fidantzak edo beste berme batzuk eratzea eskatu ahal izango da, ezarritako neurriak beteko direla bermatzeko. Edozelan ere, lekuan pertsonen osasunarentzat edo ingurumenarentzat arrisku onartezina denean edo lurzoruan nahiz zorupean hondakin arriskutsuak antzematen direnean leheneratze-plan bat gauzatu behar bada, berme horiek ezarri ahal izango dira. Bermeok Ebazpenean zehaztutako pertsonei ezarriko zaizkie, baita jabeak edo edukitzaileak ez badira ere. Duten izaeragatik beragatik euren gauzatzea denboran luzatzen den kontrol eta jarraipen neurrien kasuan ere horrela egingo da.

  EMAS Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistemaren Erregistroan izena eman duten erakundeek ez dituzte artikulu honetan aipatzen diren bermeak aurkeztu beharko.

 1. Leheneratze-plana baimentzen duen ebazpenak, gutxienez, alderdi hauek jasoko ditu:

  1. Leheneratu behar den eremuaren mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren eta Jabetza Erregistroaren erreferentzia ere, edo, halakorik ezean, Katastroarena.

  2. Euskarri grafikoa, non ikertutako lekua, Jabetza Erregistroan agertzen d(ir)en lurzatia(k) eta lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan dauden/dagoen lurzatia(k) gainjartzen baitiren.

  3. Leheneratzea eragiten duten kutsadura-fokuak, esposizio-bideak eta kutsatzaileak deskribatzea, eta, hala badagokio, kutsatzaileentzat lortu beharreko kontzentrazioak finkatzea.

  4. Erabiliko diren teknologia(k) eta neurria(k), aukeren azterketaren emaitzen arabera, hura beharrezkoa balitz.

  5. Pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak leheneratze-plana gauzatzeko proposatutako kronograma baliozkotzea.

  6. Ingurumen kontrol eta jarraipeneko planari dagozkion baldintzak, ingurunearen afekzioa zaintzea eta beharrezkoa balitz babes neurri gehigarriak hartzea helburu.

  7. Leheneratze-lanetan hartu beharreko neurrien norainokoa, horien eraginkortasuna egiaztatze aldera.

  8. Lurzoruaren azken egoerari buruzko ebazpena ematea ahalbidetuko duen azken deskribapen-txostenaren edukia.

 2. Beharrezkotzat joz gero, eta leheneratze-plana baimentzen duen ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen direla bermatzearren, xede horretarako behar adinako abalak, fidantzak edo beste berme batzuk eratzea eskatu ahal izango da.

  EMAS Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistemaren Erregistroan izena eman duten erakundeek ez dituzte artikulu honetan aipatzen diren bermeak aurkeztu beharko.

 1. Kutsatutako edo eraldatutako lurzoruak leheneratzeko neurriak hartzen dituztenek txosten bat aurkeztu beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Txosten hori lurzoruen kalitatea ikertu eta leheneratzeko erakunde egiaztatu batek prestatuko du, eta VIII. eranskinean zehazten den edukia izan beharko du gutxienez.

 2. Leheneratze-planean ezarriko den metodologia erabiliz leheneratuko da lurzorua, eta lurzorua leheneratzeko neurriak bete osteko ikerketa egingo duen erakunde egiaztatua ez da izango neurri horiek diseinatu, gainbegiratu edo bete dituen erakunde bera.

 1. Kutsatutzat edo eraldatutzat jotako lurzoru bat leheneratu dela Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoan egiaztatu ondoren, organo horrek ebazpen bat emango du, gehienez bi hilabeteko epean, pertsona interesdunei 15 eguneko entzunaldia eskaini ondoren.

 2. Aipatu leheneratzea egiaztatzen duen ebazpenak, gutxienez, alderdi hauek jasoko ditu:

  1. Leheneratutako lurzoruaren identifikazioa eta mugaketa.

  2. Ebazpenaren oinarri den motibazio juridikoa eta teknikoa.

  3. Leheneratzearen pertsona fisiko edo juridiko sustatzailearen eta bertan esku hartzen duten erakunde egiaztatuen identifikazioa, beren jarduketen norainoko zehatzarekin.

  4. Leheneratzearen datu espezifikoak: gauzatutako leheneratze-jarduketak, leheneratzea zein epetan egin den, ingurumena zaintzeko programaren emaitza nagusiak sistema martxan egon bitartean eta kaltetutako ingurune guztietako hondar-kontzentrazioak.

  5. Leheneratzeko neurriak kutsatutzat jotako lurzoru batean hartu direnean, lurzoruak kutsatua izateari utzi diola adieraziko da ebazpenean, eta baimendutako balioetsitako erabilerak aipatuko dira.

  6. Leheneratzeko neurriak eraldatutzat jotako lurzoru batean hartu direnean, leheneratu egin dela egiaztatuko du ebazpenak, eta, hala badagokio, lurzorua eraldatu gabe dagoela adieraziko da ebazpenean.

  7. Leheneratzeko neurriak hondakinen alorrean indarrean dagoen sektore-araudiari jarraikiz hartu direnean, lurzorua leheneratu dela egiaztatuko du ebazpenak, eta lurzorua eraldatuta edo eraldatu gabe dagoela adieraziko da ebazpenean, kasuan-kasuan.

  8. Beharrezkoa bada, hartu behar diren prebentziozko, babesteko eta kontrolatu eta segimendua egiteko neurriak, eta betebeharra duten pertsona fisikoak edo juridikoak nortzuk diren eta neurriok hartzeko epeak zein diren.

  9. Arau honetan xedatutakoaren arabera ordaindu beharreko tasaren zenbatekoa.

 3. Kutsatutzat edo eraldatutzat jotako lurzorua leheneratu egin dela egiaztatu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak Jabetza Erregistroko albo-oharra ezeztatzeko eskabidea egingo du.

 1. Eraikuntza-zioengatiko indusketa baimentzen duen ebazpenean, gutxienez, alderdi hauek jasoko dira:

  1. Induskatu beharreko eremu(ar)en mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren eta Jabetza Erregistroaren erreferentzia ere, edo, halakorik ezean, Katastroarena, baldin eta lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedura baten esparruan ematen bada baimena.

  2. Induskatutako materialen karakterizazioaren eta xedearen inguruko baldintzak eta, hala badagokio, gelditu den lurzoruaren kalitatearen karakterizazio-planaren ingurukoak.

  3. Ingurumenaren kontrol eta jarraipen planari buruzko baldintzak.

  4. Lurzoruaren azken egoerari buruzko ebazpena ematea ahalbidetuko duen azken deskribapen-txostenaren edukia.

 2. Indusketa hura baimentzen duen ebazpena eman eta 12 hilabeteko epean hasiko ez balitz, epea luzatzea eskatu ahal izango du pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak, baldin eta atzerapena justifikatzeko arrazoiak badaude. Eskabidearekin batera, indusketa baimendu zuen ebazpena ematean aintzat hartu ziren baldintzak bere horretan daudela egiaztatu beharko da.

 1. Lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren prozeduren mende dauden jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek prozedura hastea eskatu beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Halaber, dekretu honen 2.1 artikuluan aipatzen denaz gain, honako informazio hau helarazi beharko dute:

  1. Erakunde egiaztatu batek egindako egoera-txostena, dekretu honen VII. eranskinean zehaztutako edukiarekin eta norainokoarekin.

  2. Lurzorua erabiltzeko gaitasunaren prozedura aplikatzeko baldintzak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena, pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak sinatua, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren egoitza elektronikoan eskuragarri den eredua jarraitu beharko duena.

  3. Dagokion tasa ordaindu izanaren egiaztagiria, hala badagokio, aplikatzekoak diren hobariak ezarrita.

 2. Lurzorua erabiltzeko gaitasunaren eskabidea lurzorua kutsa dezakeen jarduerak hartutako lurzati osoari aplikatuko zaio. Horrenbestez, instalazioen multzoa eta enpresak urteetan zehar garatu dituen praktika operatiboak osorik balioetsitakoan, egiaztatu beharko da betetzen direla jarduera osoaren eta hura hartzen duen azalera guztiaren batez besteko kutsatzeko ahalmena zehazten duten baldintza guztiak.

 3. Salbuespen gisa, eta kasu bakoitza balioetsi ondoren, lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren eskabide partzialak onartu ahal izango dira, baldin eta, lurzorua kutsa dezakeen jarduera eten ostean betiere Lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legea indarrean sartu aurretik, jarduera berriak egin badira lekuan eta eskabidearen xede den eremuaren inguruko eraldatu gabeko lurzoruei buruzko analitikak badaude.

Lurzorua erabiltzeko gaitasuna adierazten duen ebazpenak, gutxienez, eduki hau izango du:

 1. Ebazpenaren oinarri den motibazio juridikoa eta teknikoa.

 2. Adierazpenaren xede den lurzoruaren mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren eta Jabetza Erregistroaren erreferentzia ere, edo, halakorik ezean, Katastroarena.

 3. Euskarri grafikoa, non adierazpenaren xede den lekua, Jabetza Erregistroan nahiz Katastroan agertzen d(ir)en lurzatia(k) eta lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan dauden/dagoen lurzatia(k) gainjartzen baitiren.

 4. Gaitasunaren deklarazioaren xede den erabileraren zehaztapena, industria-erabileraren berdintsua Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean xedatutakoaren arabera edo, halakorik ezean, lurzoruaren hirigintza-kalifikazioarekin bat.

 5. Gaitasunaren deklarazioaren balioari eusteko baldintzak, baita erabilera etetean edo erabilera berria ezartzean lekuan lur-mugimendurik ez onartzea ere, hala balegokio.

 6. Beharrezkoa bada, hartu behar diren prebentziozko, babesteko eta kontrolatu eta segimendua egiteko neurriak, baita betebeharra duten pertsona fisikoen edo juridikoen nortasuna ere.

 1. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan jasotako jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, aldez aurreko jakinarazpen bat bidali beharko diote ingurumen-organoari. Jakinarazpenean egiaztatu beharko da lurzoruak izan duen jarduera kutsa dezakeen jardueratzat jotzen dela, aipatu Legearen II. eranskinean adierazitakoarekin bat; lurzoruak industria-erabilera edo giza osasuna babesteko B industria-ebaluazioko balio adierazleak (B-EBA) aplikatuko zaizkion erabilera izango duela; eta lekuan ez dela lurra mugitzerik nahiz zolata kentzerik aurreikusten. Aurretiazko jakinarazpenaren gutxieneko edukia dekretu honen XI. eranskinean jasotakoa izango da.

 2. Aldez aurreko jakinarazpenari udal-txostena erantsiko zaio. Bertan, aurreko paragrafoan adierazitako baldintzak jasoko dira, dekretu honen XII. eranskinean jasotako gutxieneko edukiarekin. Txosten hori gehienez ere hilabeteko epean egin beharko du jarduketa sustatzen duen pertsona fisiko edo juridikoak, eskaera egiten denetik zenbatzen hasita.

 3. Udal-txostena, lurzoruak izan duen jardueraren kutsatzeko ahalmen txikiari dagokionez soilik, erakunde egiaztatu batek sinatutako txosten batek ordezkatu ahal izango du. Txosten horrek, egiten duen azterketa historikoa oinarri hartuta, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II.A eranskineko baldintza guztiak betetzen direla baieztatu beharko du.

 4. Aurkeztutako obra proiektua oinarri hartuta udal agintaritzak ez badu erabakirik hartzen kokalekuaren erabilera urbanistikoarekin, lekuan lur mugimenduak ez egotearekin edo zolatak kentzearekin lotuta, funtsezko omisio gisa hartuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikuluak ezarritakoarekin bat. Hori horrela, jakinarazpenak ez du ondoriorik izango, gerta daitezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak ahaztu gabe.

 5. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 38. artikuluaren arabera, jakinarazpen horrek ez du ingurumen-organoaren erabakirik eskatuko. Nolanahi ere, berariaz erabaki bat ematea eskatuko balitz, ingurumen-organoak salbuespen-ebazpena emateak berekin ekarriko luke Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen azken xedapenetako lehenengoan ezarritako tasa.

 1. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1 artikuluaren b) eta c) letretan jasotako jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek sustatutako jarduketaren ezaugarrien berri eman beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Helburu horrekin helarazten den jakinarazpenak informazio hau izango du beti:

  1. Jarduketaren pertsona fisiko edo juridiko sustatzailearen eta jarduketa burutuko duen kontratudunaren identifikazioa.

  2. Jarduketaren xede den lekua non dagoen, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren erreferentzia ere.

  3. Jarduketaren xede den eremuaren mugaketa eta azalera. Jakinarazpenean lurzatia eta jarduketa-eremua zehatz-mehatz non dauden jakitea ahalbidetzen duten planoak erantsiko dira.

  4. Jarduketaren deskribapen xehatua.

  5. Induskatuko diren materialen bolumena, baita zolatak ere.

  6. Ingurumen-jarraipeneko lanen eta azken txostena egitearen arduradunaren identifikazioa; artikulu honetan aipatutako kasuetan erakunde egiaztatua izan beharko du.

  7. Jarduketa noiz hastea aurreikusten den.

 2. Aipatu jarduketan 500 m3 material baino gehiago induskatzea aurreikusten bada, zolatak barne, edo behin lanok hasita bolumen hori gaindituko dela hautematen bada, nahitaezkoa izango da indusketa selektiboko plan bat aurkeztea. Plana lurzoruaren ikerketa eta leheneratzean egiaztatutako erakunde batek egingo beharko du, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 13. artikuluan ezarri bezala eta dekretu honen IV. eranskinean deskribatutako edukiarekin. Era berean, salbuespen kausari dagokion tasa ordaindu izana ere egiaztatu beharko da.

 3. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.1.c) artikuluari dagokionez, Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren aplikazio-esparruan sartutako instalazio bat aldatzen denean, aurkeztu beharreko informazioak (lehenago egin ez bada eta, hala balitz, erreferentziako espedientean agertu beharko da) aipatu Legegintzako Errege Dekretuaren 10.2 artikuluan xedatutakoa bete beharko du, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari proiektatutako aldaketa funtsezkoa ez dela jakinarazteko betebeharra, eta, xede horretarako, beharrezkoa den dokumentazioa erantsi beharko da.

  Hala ere, ingurumen-organoak aldaketa hori funtsezkoa dela irizten badu, ezin izango da salbuespena aplikatu ingurumen-baimen bateratua aldatzen ez den arte.

 4. Indusketa selektiboko plana aurkeztea beharrezkoa den indusketa-jarduketetan, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak artikulu honetan aipatutako kasuekin lotutako eskabideen gaineko erabakia eman beharko du, gehienez ere hilabete bateko naturaleko epean; epe horretan erabakirik ematen ez badu, aldekoa dela ulertuko da.

  Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren aplikazio-esparruan sartutako instalazioen kasuan, epe hori komunikatutako aldaketaren izaera ez-funtsezkoaren gainean ingurumen-organoak emandako berariazko edo isilbidezko erabakitik bertatik hasiko da kontatzen.

 5. Jarduketak gauzatu eta horien ingurumen-jarraipena egin ondoren, induskatutako materialak (ondo karakterizatu eta gero) behar bezala berrerabili edo kudeatu direla egiaztatzen duen azken txostena aurkeztu beharko da, honako eduki honekin:

  1. Egindako lanen deskribapena.

  2. Material mota ezberdinei buruz bildutako datuak (induskatutako material mota bakoitzaren bolumena guztira, karakterizazioa eta xedeak).

  3. Material mota ezberdinen aurreikusitako bolumenak eta azkenean induskatutakoak eta xede desberdinetara bidalitakoak erkatzeko taula. Gertatutako desbideratzeen justifikazioa.

  4. Material betegarrien jatorriari buruzko ziurtagiria, baldin eta kanpoko materialak ekarri behar izan badira.

  5. Halakorik eska badaiteke, gelditu den lurzoruaren karakterizazioaren emaitzak.

  6. Induskatutako eremuak, betegarria, materialen berrerabilera... eskala egokian mugatzen dituzten planoak.

  7. Karakterizazio-laginen eta, hala badagokio, gelditu den lurzoruaren mugaketa grafikoa.

  8. Indusketari eta lurzoruaren azken egoerari buruzko argazki-erreportajea.

  9. Buletin analitikoak.

  10. Induskatutako materialak hartu dituzten kudeatzaileek sinatutako identifikazio-dokumentuei buruzko aipamena.

   Jarduketan indusketa selektiborako plana prestatu behar izan bada, azken txostena IV. eranskinean zehaztutako edukien araberakoa izango da.

   Indusketaren bolumena 100 m3-tik gorakoa bada, erakunde egiaztatu batek egingo ditu ingurumen-jarraipeneko lanak eta txostena.

   Induskatu beharreko materialaren karakterizaziotik ondorioztatzen bada aplikagarri diren B-EBA edo TPHen 500 mg/kg gainditzen direla, gelditu den lurzoruaren kanpaina egin beharko da, leku horretarako balio espezifikoak ondorioztatu badira salbu; hala bada, balio horiek gaindituz gero egin beharko da gelditu den lurzoruaren kanpaina.

 6. Azken txostena aurkeztu ondorengo hilabeteko epean Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak erabakirik eman ez badu, dituen kontrolatzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eskumenak gorabehera, aipatu organoaren nahiz beste batzuen aurrean sustatutako gainerako administrazio-jarduketekin jarraitu ahal izango da.

 1. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.2 artikuluaren jasotako jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek, salbuespena zein jarduketa zehatzerako eskatzen duten jakinarazi beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Edozelan ere, jarraian azaltzen den informazioa bidali beharko da jakinarazpen horrekin batera:

  1. Salbuespenaren eskatzailearen identifikazioa.

  2. Salbuespena eskatzen den jarduketaren identifikazioa: jardueraren edo instalazioaren zati bat etetea, edo jarduerak garatzeko behin-behineko instalazioa.

  3. Jarduketa gauzatuko den eremuaren mugaketa (etetea nahiz behin-behineko instalazioa), baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren erreferentzia ere.

  4. Eteten diren jarduera eta instalazioen deskribapena eta lotutako kutsadura fokuen identifikazioa.

  5. Egiten jarraitzen den jarduerak lurzorua kutsa dezakeen jardueraren izaerari eusten dion ala ez.

  6. Jardueraren edo instalazioaren zati bat eteten bada, etete horren partzialtasuna eta lurzoruari emango zaion erabilera justifikatu beharko dira. Horrez gain, eten den jarduerak hartzen zuen eremuko hondakinak ondo kudeatu direla, edo, hala balegokio, nola kudeatuko diren egiaztatu beharko da.

  7. Behin-behineko instalazioen kasuan, garatuko den jardueraren behin-behinekotasuna justifikatu beharko da, baita aurreikusitako hasiera-data eta iraupena ere. Era berean, informazioa eman beharko da pertsonen osasuna babesteko industriako B-EBA balioak aplikatzen zaizkion lurzoruari ematen zaion erabilera motari buruz, izan industriala edo bestelakoa; zehazki, lurzorua babesteko neurriak eta lurzoruaren kalitateari buruzko datuak, baldin eta kokalekuak hartutako lurzorua kutsa zezakeen jarduera potentzial kutsatzaile altukoa bazen.

 2. Ez da lurzoruaren kalitatearen arloko prozeduretatik salbuespenik izango jardueraren edo instalazioaren zati bat etetean, baldin eta eremu horren gainean beste titular batek garatuko badu jarduera edo sustatutako etete partzialak lurzorua kutsa dezakeen jardueraren izaera galtzea badakar berekin.

  Behin-behineko instalazioei aplikatzen zaien salbuespena ezingo da aplikatu honako egoeretakoren bat ematen denean:

  Behin-behineko jarduera hartu behar duen lurzorua ez badago behar bezala babestuta.

  Behin-behineko jarduerak bi urte baino gehiagoko iraupena baldin badu.

  Lurzoruak potentzial kutsatzaile altuko lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat jasan baldin badu eta ez baldin badago lurzoruaren kalitatearen gaineko inolako informaziorik.

  Behin-behineko jarduerari ezin bazaio industriako B-EBA aplikatu.

  Instalatu nahi den behin-behineko jarduera lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat baldin bada, salbuespenaren aplikazioa kasuan kasu aztertuko da.

 3. Salbuespena aplikagarri den jardueraren zati bat eteten den kasuetan ere, jardueraren zati bat uzten duen eta lurzorua kutsa dezakeen jardueraren titularrak lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedura hasteko betebeharra mantenduko du jarduera garatu den lurzati osoan, jarduera behin betiko eta guztiz uzten duenean.

 4. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak artikulu honetan aipatutako kasuaren harira egindako eskabideen gaineko erabaki bat eman beharko du, gehienez hilabete bateko epean; epe horretan erabakirik ematen ez badu, aldekoa dela ulertuko da.

 1. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.3 artikuluan jasotako jarduketak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek salbuespena zein jarduketa zehatzetarako eskatzen den jakinarazi beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari. Edozelan ere, jarraian azaltzen den informazioa bidali beharko da jakinarazpen horrekin batera:

  1. Salbuespenaren eskatzailearen identifikazioa.

  2. Jarduketa gauzatuko den eremuaren mugaketa, baita Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroaren erreferentzia ere.

  3. Salbuespen-eskabidea eragiten duen jarduketaren deskribapen xehatua.

  4. Landako bisita barne hartzen duen azterketa historikoa, erakunde egiaztatu batek egina, aurreko deklarazioa eman zenetik lurzoruaren gainean garatu diren jarduerei edo instalazioei buruzkoa, dekretu honen I. eranskinean zehazten den edukiarekin.

  5. Lekuak izango duen erabilera berria aldez aurretik emandako lurzoruaren kalitatearen deklarazioan adierazitako lurzoruaren kalitatearekin bateragarria dela egiaztatzen duen dokumentua.

 2. Lurzoruaren kalitatearen deklarazioa eman zenetik lekua jarduerarik gabe egon balitz eta erabilera gauzatzeko indusketa-lanak egin beharko balira horren gainean, indusketa selektiborako plan bat aurkeztu beharko litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean, mugitu beharreko material-bolumena gorabehera, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 13. artikuluari eta dekretu honen IV. eranskinari jarraikiz. Deklarazioa emateko lurzoruaren kalitateari buruz egin zen ikerketan egiaztatu balitz A ebaluazioko balio adierazleak (A-EBA) gainditzen zirela, lurzoruarekin ikerketan eta leheneratzean egiaztatutako erakunde batek egin beharko luke ustiaketa plan hori.

  Nolanahi ere, egindako ikerketan A ebaluazioko balio adierazleak (A-EBA) gainditzen ez zirela egiaztatu balitz ere, burututako ingurumen-jarraipena eta induskatutako materialak (ondo karakterizatu ondoren) behar bezala berrerabili edo kudeatu direla egiaztatzen duen txostena aurkeztu beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean, erakunde egiaztatu batek egindakoa.

 3. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak artikulu honetan aipatutako kasuaren harira egindako eskabideen gaineko erabaki bat eman beharko du, gehienez hilabete bateko epean; epe horretan erabakirik ematen ez badu, aldekoa dela ulertuko da.

Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 25.4 artikuluan jasotako salbuespen-kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ofizioz hartuko du salbuespen-deklarazioa, lurzoruaren kalitatea neurtzen duten tresna ezberdinek eta lege horretan zein ingurumen-erantzukizuneko araudian araututako jakinarazpen-prozedurek bildutako informazioa abiapuntu hartuta.

Aipatu salbuespena aitortzen duen ebazpenean, honako hauek zehaztuko dira: lurzorua berreskuratzeko zein neurri hartuko diren, zein pertsona arduratuko den neurriok betetzeaz, neurriak betetzeko epea zein izango den eta zein agiri aurkeztu beharko diren Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoan neurri horiek hartu direla egiaztatzeko.

 1. Salbuespen prozedurak abiatzeko nahitaezkoa izango da dagokion tasak ordaintzea, betiere aplikatu beharreko araudiaren arabera.

 2. Salbuespen-kasu bat baino gehiago gertatuko balitz aldi berean, aplikagarri izango litzateke aurreko artikuluetan haietako bakoitzarentzat ezarritakoa. Hala ere, ez dira kasuan kasuko tasak pilatuko.

 1. Lurzorua kutsa dezaketen jardueren eta instalazioen titularrek Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 8. artikuluan xedatutako lurzoruaren egoera-txostenak aurkeztu beharko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean, dekretu honen VII. eranskinean deskribatzen diren edukiarekin eta norainokoarekin.

  Aipatu Legearen 16.2 artikuluak ezarritakoaren arabera, kutsaduraren prebentzio eta kontroleko araudi integratua bete behar duten instalazioek, behin indarrean jarrita, bost urtean behin aurkeztu beharko dituzte aipatu txostenok.

  Gainontzeko jardueren kasuan, aipatu egoera-txostenok aurkezteko maiztasuna, ingurumen-organoak aurreko txostena jasotzen duen datatik kontatzen hasita, honakoa izango da:

  1. Kutsatzeko ahalmen txikia duten jardueren kasuan, 15 urtez behin aurkeztuko da txostena, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. eranskinean ezarritakoarekin bat.

  2. Kutsatzeko ahalmen ertaina duten jardueren kasuan, 10 urtez behin aurkeztuko da txostena, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. eranskinean ezarritakoarekin bat.

  3. Kutsatzeko ahalmen handia duten jardueren kasuan, 5 urtez behin aurkeztuko da txostena, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen II. eranskinean ezarritakoarekin bat.

   Jarduera eta instalazio horiek EMAS Batasunaren Ingurumen Kudeaketako eta Ikuskaritzako Sistemaren Erregistroan badaude, 18, 13 eta 8 urtez behingoa izango da maiztasuna, hurrenez hurren.

 2. Kutsatzeko ahalmen ertaina eta handia duten jardueren lurzoruaren egoera-txostenak lurzoruaren kalitatea ikertu eta leheneratzean egiaztatutako erakunde batek prestatuko ditu. Jardueraren titularraren erantzukizunpeko adierazpena erantsiko da txostenetan, hala badagokio, ingurumenaren zein giza osasunaren aurkako erasanak gutxitzeko edo saihesteko hartu behar izan diren edo hartuko diren neurriei buruz. Azken kasu horretan, proposatutako kronograma adieraziko da.

  Kutsatzeko ahalmen txikia duten jardueren lurzoruaren egoera-txostenak ez ditu egiaztatutako erakunde batek egin beharko; hori bai, jardueraren titularraren erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, jasotako edukia guztiz egiazkoa dela adieraziz.

 3. Lurzorua kutsa dezaketen jarduera ezarri berriek eskudun den administrazio organoaren aurrean aurkeztu behar duten dokumentazioaren sailkapenaren arabera erantsi beharko dute dagokien lurzoruaren egoera-txostena, hark baimen edo lizentzia eman dezan edo erantzukizunpeko adierazpena edo jakinarazpena jaso dezan.

 1. zenbakian adierazitako egoera-txostena Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean aurkeztutzat joko da, organo horri dagokionean ingurumen baimen integratua ematea edo neurri zuzentzaileak ezartzeko txostena egitea eta aipatu txostena aipatu izapideok betetzeko bidalitako dokumentazioaren artean dagoenean.

  Gainontzeko kasu guztietan, lurzoruaren egoera-txostena Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoan aurkezteko, pertsona fisiko edo juridiko sustatzaileak horretarako gaitutako kanal eta prozedura elektronikoak erabiliko ditu.

 1. Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko testu bateratua onartzen duenaren, aplikazio-eremuaren barruan dauden instalazioen titularrek arau horren 12.1.f) artikuluan xedatutakoaren arabera prestatu beharreko oinarrizko txostenek, dekretu honen X. eranskinean ezarritako edukia eta norainokoa izango dute.

 2. Jarduera ezarri berrietan, oinarrizko txostena ingurumen baimen integratu eskaerarekin batera aurkeztutako oinarrizko proiektuaren parte izango da.

 3. Lehendik zeuden jardueren kasuan, oinarrizko txostena aurkezteko epea mugarriotako lehena noiz betetzen den araberakoa izango da:

  1. Baimena berrikustea, jardueraren sektore nagusiari dagozkion teknika erabilgarri onenen gaineko ondorioen dokumentua argitaratu ondorengo lau urteko epean. Kasu horretan, ingurumen-baimen bateratuaren baldintzak berrikusten dituen ebazpena eman ondorengo sei hilabeteko epean aurkeztuko da dokumentazioa, ondorioen dokumentura egokitzeko.

  2. Baimena eguneratzea, edozein aldaketa, funtsezkoa edo ez, eskatzearen ondorioz. Oinarrizko txostena, beranduen jota, ingurumen-organoaren berariazko erabakitik sei hilabeteko epean aurkeztuko da.

  3. Aldizkako lehendabiziko egoera-txostena aurkeztea. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legea indarrean jarri eta bost urteko epean aurkeztuko da oinarrizko txostena.

 4. Kasu guztietan, aipatu txostenok lurzoruaren kalitatearen ikerketa eta leheneratzean egiaztatutako erakunde batek egin beharko ditu, betiere, ingurumen arloko eskumenak dituen sailak eman ditzakeen jarraibide teknikoetan ezarritakoaren arabera.

 1. Lurzorua kutsatuta dagoela adierazten duten zantzuak antzematea ahalbidetu duten inguruabarrak nahiz kalitatearen arloko prozedura gorabehera, berehala eta berariaz jakinarazi beharko zaio egoera Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari.

  Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22. artikuluak ezarritakoarekin bat, substantzia kutsatzaileen eraginpean dauden lurzoruen edukitzaile edo jabe diren pertsona fisiko edo juridikoek, eragin hori detektatu eta berehala eman beharko diote egoeraren berri Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari, bai kutsadura denboran luzatu den kutsatze lauso baten ondorio denean, bai istripu baten ondorio denean, bai bestelako gorabeheraren batek eragindakoa denean. Jakinarazpen horren helburua ingurumen-organoak hartu beharreko neurriak ezarri eta neurriok betetzera behartuta dauden pertsona fisiko edo juridikoak zehaztu ahal izatea da, Ingurumen Erantzukizunaren urriaren 23ko 26/2007 Legearen 17. artikuluan ezarritakoa alde batera utzi gabe.

 2. Nolanahi ere, honako hauek kutsaduraren adierazgarritzat joko dira:

  1. Industria-jatorriko hondakinak egotea.

  2. Fase libreko egoera ematea.

  3. Kutsatzaileak daudela argi uzten duten zantzu organoleptikoak antzematea.

  4. Kutsatzaile organikoak antzematea, aplikagarri den erabilerari dagokion B ebaluazioko balio adierazlea baino 100 aldiz handiagoko kontzentrazioetan.

  5. Materiala hondakin arriskutsutzat jotzea eragin dezaketen substantzien kontzentrazioak neurtzea.

  6. Lurpeko uretan I. eranskinean ingurune horrentzat ezarritako balioetatik goragoko kontzentrazioak antzematea.

 1. Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioan, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 46. artikuluan jasotakoan, sartutako lekuak, bai eta horien kokapena eta mugak ere, GeoEuskadin bilduko dira, hots, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren (Euskadiko DEA) erreferentziako geoatarian, hain zuzen ere «kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruak» deritzon atalean.

 2. Inbentarioa administrazio publikoek bidalitako informazioarekin eguneratuko da. Izan ere, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 22.3 artikulua betez eta dituzten eskumenen testuinguruan, lurzoruarentzat kutsatzailea izan daitekeen jarduera edo instalazio baten ezarpenaren edo etetearen berri dutenean, informazio hori emango dute administrazio publikoek.

 3. Halaber, inbentarioa eguneratu egingo da lurzoruaren kalitatearen ikerketen, egoera-txostenen eta Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean araututako lurzoruaren kalitatearen arloko prozeduren eta tresnen esparruan Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren aurrean aurkeztutako beste dokumentu batzuen bidez erdietsitako informazioarekin.

 4. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak erantsiko ditu lurzoruak inbentarioan, ofizioz, aurreko paragrafoetan aipatutakoari jarraikiz lortutako informazioarekin bat.

  Interesdunek eskatzen badute lurzoruren bat erants dadin, eskabidearen xede den kokagunean lurzorua kutsa zezakeen jarduera bat egin izana dudarik gabe frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute ingurumen-organoaren aurrean.

 5. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak ofizioz edo interesdunek eskatuta ezabatuko ditu inbentarioan jasotako lurzoruak, bai eta lurzoru horiei buruz bildutako datuak aldatu ere. Azken kasu horretan, eta oro har, erakunde egiaztatu baten txostena erantsiko zaio eskabideari, inbentarioan jasotako lurzorua ezabatzea edo horren kokapena edo mugak aldatzea justifikatzen duen azterketa historiko eta guzti.

 6. Aurreko paragrafoetan adierazitakoaren arabera, sei hilez behin onetsiko da inbentarioan bildutako informazioaren eguneratzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren ebazpena bidez, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da.

 7. Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioa bost urtez behin berrikusiko da osoki. Inbentarioa berrikustea ahalbidetuko duen Ingurumen arloko eskumena duen saileko titularraren ebazpenak, hilabete bateko parte-hartze publikoko izapide bat bete beharko du aldez aurretik.

 1. Lurzorua kutsatzeko ahalmen ertaina edo altua duen jarduera bat etendakoan, bertan izandako eraikinei edo instalazioei buruzko saneamendu ikerketa bat aurkeztu beharko da, eraispena egon den gorabehera, dekretu honen IX. eranskinean ezarritako edukiarekin. Eraispenik izanez gero, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorrera eta kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan aipatutako ikerketa osagarriarekin bat etorriko da ikerketa hori.

  Lurzorua kutsatzeko ahalmen txikia duen jarduera bat etendakoan, aurreko paragrafoan aipatutako ikerketa soilik eraispenak egitea aurreikusita dagoenean aurkeztu beharko da nahitaez.

  Eraikin eta instalazioen saneamendu ikerketa egiaztatutako lurzoruen ikerketa eta leheneratzeko erakunde batek egin beharko du, bai Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak berak egiaztatutakoa bai hondakinen arloan ENACek egiaztatutako ikuskatze erakunde batek.

  Jarduketa egitera derrigortutako pertsonak, aipatu ikerketaren nahikotasuna ebaluatuko duen txosten bat ere jaso beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organotik. Gehienez hilabeteko epean egin behar da txosten hori, eta aldekoa dela joko da epe hori igarotakoan txostenik izan ezean.

  Aurretik aipatutako ikerketa egitea ez da beharrezkoa izango egiaztatutako erakundeak eraikinetan utzitako materialak edo hondakinak daudela eta kutsadura dagoela baieztatzen duenean. Egiaztatutako erakundeak aipatu egoeraren berri ematen duen ziurtagiria egin eta bidaliko dio Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari, honek informazioa izan eta beharrezko kontrol neurriak hartzeko. Ez da ingurumen-organoaren bestelako adierazpenen beharrik izango.

 2. Agregakin birziklatuak ekoiztean ezingo dira erabili lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten eraikuntza- eta eraispen-hondakinak. Salbuespena izango da Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak hartutako erabakia izatea, lurzorua kutsatzea saihesteko eta kutsatutakoa garbitzeko arloetan dituen eskumenak gauzatuta, industria-aurrien garbiketa- eta saneamendu-lanak zuzen egin direla ziurtatzen duena, edo erakunde egiaztatu batek eraitsitako eraikinetan materialik/hondakinik edota kutsadurarik ez dagoela ziurtatzea.

 3. Lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren prozedura ezingo da amaitutzat eman baldin eta bete ez badira hondakinen araudi orokorrean, eraikuntza- eta eraispen-hondakinei buruzko berariazko araudian eta aplikagarri diren sektoreko beste araudi batzuetan sorburua duten lurzorua kutsa dezaketen eraikinak eta instalazioak kudeatzeari buruzko betebeharrak.

  Ohiz kanpoko egoeretan, hondakinak kudeatu aurretik deklaratu ahal izango du lurzoruaren kalitatea Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak. Halakoetan, deklarazioa baliozkotu beharko da, hondakinok kudeatu eta gero.

 4. Aurreko zenbakian adierazitakoa gorabehera, kutsatzeko ahalmena duten jarduerak izan dituzten eraikinak eta instalazioak dauden lekuen gaineko jarduketek honako lan hauek hartuko dituzte oro har barne, betiere beharrezkoa bada, ordena honetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak behar bezala gauzatzen direla ziurtatuta:

  1. Eraikinak eta instalazioak saneatzea:

   Hondakinak eta materialak kudeatzea.

   Instalazioak botatzea, kasuan kasuko garbiketa-prozesuak egin ondoren.

   Paramentuetan eta zolatetan izan litekeen kutsadura kentzea.

  2. Lurzoruaren kalitatea ikertzea.

  3. Hala badagokio, eraikinak eta instalazioak eraistea. Eraikinaren edo instalazioaren eraispenaren esparruan kendu ahalko dira fibrozementuzko estalkiak, eskudun den lan-agintaritzak lan-plana onetsitakoan.

 5. Eraikinen eta instalazioen egituren egoera segurtasunerako arriskua bada soilik baimenduko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak eraispena saneamenduaren aurretik egitea.

  Teknikari adituak sinatutako txostenaren bidez (lanbide-kualifikazioei buruzko arauen arabera) zein toki-administrazioak sinatutako dokumentu ofizialaren bidez justifikatu beharko da inguruabar hori. Kasu bietan, eta ahal den heinean, hondakinak beren izaeraren eta arriskugarritasunaren arabera bereizi beharko dira eraispena egin ondoren.

 6. Hala aholkatzen duten segurtasun- edo intrusismo-zioak daudenean baino ez da baimenduko eraispena lurzoruaren kalitatea aztertu aurretik egitea. Halakoetan, kutsadura foku potentzialak geoerreferentziatu egin beharko dira eraispenari ekin baino lehen.

 7. Era berean, lurzorua erabiltzeko gaitasunaren deklarazioaren aurretik eraikinak eta instalazioak behar bezala saneatu direla ziurtatu beharko du Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen 24. artikuluko kasuak jazoko balira.

 8. Eraikinak eta instalazioak saneatzeko ikerketa zein saneamendu horren ondoriozko hondakinen kudeaketari buruzko azken txostena IX. eranskinean jasotako jarraibideen arabera egingo dira, bai lurzoruaren ikerketa eta leheneratzean Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak egiaztatutako erakunde batek, bai hondakinen arloan ENACek egiaztatutako ikuskatze erakunde batek.

  LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA. Lurzorua kutsa dezakeen jarduera bat hartu duten kokalekuetan egindako indusketa lanetako material naturalen balorizazioa.

  Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean zein Lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda eta lurzoru kutsatuen deklaraziorako estandarrak eta irizpideak ezartzen dituen urtarrilaren 14ko 9/2005 Errege Dekretuan definitutako lurzorua kutsa dezakeen jardueretakoren bat hartu duten kokalekuetan egindako indusketa lanetako material naturalak balorizatu ahal izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean, betiere Sorburuko eragiketez bestelako betelanetan eta obretan erabiltzeko diren material natural induskatuen balorizazioaren arau orokorrei buruzko urriaren 10eko APM/1007/2017 Aginduan ezarritakoaren arabera, eta lurzoru kutsatuen arloko eskumena duen administrazio-organoak balorazioa aipatu arauaren babesean egitea bideragarria dela berariaz esaten duen idatzizko posizionamendua izanik.

  BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA. Derrigor erabili beharreko eskaerak egiteko ereduak eta formularioak.

  Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoak derrigor erabili beharreko eskaerak egiteko ereduak eta formularioak jarriko ditu Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legean eta dekretu honetan aurreikusitako prozeduretan eta izapideetan parte hartzen duten eragileen esku, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66.6 artikuluan ezarritakoarekin bat. Agiri horiek Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri.

Lurzorua kutsa dezakeen jarduera edo instalazio aktiboen titularrek, aurreikusitako epeen barruan egoera-txostenik aurkeztu ez badute, hiru hilabeteko epea izango dute aurkezteko, dekretu hau indarrean jartzen denetik zenbatzen hasita.

Honako arau hauek indargabetuta geldituko dira:

 1. 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa.

 2. 199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen duena, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituena, lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukiarekin eta norainokoarekin lotutako arlo guztietan.

 3. Era berean, indargabetuta geratzen dira maila bereko edo apalagoko xedapen guztiak, baldin eta dekretu-proiektuan xedatutakoaren kontra egiten badute edo harekin bateraezinak badira.

  AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskinaren aldaketa.

  Aldatu egiten da Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko 4/2015 Legearen I. eranskina, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak eta instalazioak identifikatzen dituena. Ondorioz, honela idatzita geratzen da:

  «I. ERANSKINA. Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak eta instalazioak.

  (Ikus .PDF)

  AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA. Dekretua garatu eta bertako eranskinak egokitzeko gaikuntza arauemailea.

  Ingurumenaren arloan eskumenak dituen sailari ahalmena ematen zaio dekretu honetan ezarritakoa garatzeko behar diren xedapen eta jarraibide tekniko guztiak eman ditzan.

  Era berean, aipatu saila ahalduntzen da agindu bidez dekretu honen eranskinak egokitu ditzan beharrezkoa denean, bai lege-xedapenen ondorioz bai arlo zientifiko edo teknologikoan emandako aurrerapausoek horrela eskatzen dutelako.

  AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA. Indarrean jartzea.

  Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

  Vitoria-Gasteizen, 2019ko abenduaren 26an.

  Lehendakaria,

  IÑIGO URKULLU RENTERIA.

  Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

  IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

  (Ikus .PDF)