2024ko MEC. Merkataritza-establezimenduak eta merkataritza-jarduerarekin lotutako zenbait zerbitzu modernizatzeko laguntza.

[MEC_2024]

Deskribapena


Xedea

EAEko merkataritza-establezimenduetan eta merkataritza-jarduerarekin lotutako zenbait zerbitzutan energia-kontsumoaren modernizazioa eta efizientzia hobetzea, berrikuntzaren bidez; oinarri teknologikoa eta ekoefizientea duten prozesuak ezartzea; eta kudeaketa-tresnak, azpiegiturak eta ekipamenduak hobetzea, kalitate- eta lehiakortasun-maila handiagoa lortzeko bide gisa.

Aurrekontuko zuzkidura

4.000.000

Prestazio ekonomikoa

Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak:

1. Merkataritza-establezimenduaren azpiegitura eta ekipamendua berritzea:

a) Establezimenduaren barrualdea eta/edo kanpoaldea egokitzeko, berritzeko edo handitzeko eraberritzeak, obrak eta instalazioak, baldin eta egokitzapenari, merkataritza-azaleraren banaketari edo haren irudia hobetzeari eragiten badiote.

b) Energia aurrezteko edo eraginkortasunez erabiltzeko neurriak ezartzeko obrak eta instalazioak (ate automatikoak, luminarietatik LEDetara aldatzea, okupazio-sentsoreak, isolamenduak...).

c) Mugikortasun urriko pertsonen irisgarritasuna erraztuko duten oztopo arkitektonikoak kentzeko egindako berrikuntzak.

d) Establezimenduaren kanpoaldean errotuluak erosi eta instalatzea, izen komertziala, marka, logotipoa eta toldoak erosi eta instalatzea.

e) Establezimenduaren jarduera nagusiarekin lotutako makineria erosi, instalatu eta muntatzea.

f) Produktuak erakusteko ekipamendua eta altzariak erostea.

g) Alarmak eta segurtasun-sistemak. Diruz lagundu daitekeen gehieneko inbertsioaren zenbatekoa ezin izango da 6.000 eurotik gorakoa izan, BEZik gabe.

h) Lokala girotzeko ekipoak, betiere eraginkortasun energetiko handiko etiketa energetikoa badute (A, B, C)

i) Merkataritza-gune batean integratutako merkataritza-jarduerarekin zuzenean lotutako espazio eta elementu komunak hobetzeko eta modernizatzeko egindako inbertsioak, hala nola korridoreak, instalazio teknikoak, estalkiak, kanpoko fatxada, zerbitzuak edo zentrorako sarbideak, betiere gune horiek laguntzaren xede diren establezimenduetan garatutako jardueraren titularrak kudeatzen baditu, jabeen erkidegoaren araubidean.

Zentroan integratutako establezimenduetan garatzen den jardueraren titular bakoitzak, jabeen komunitatearen partaidekide den aldetik, espazio komun horretan egindako inbertsioaren partaidetzatik (zati alikuota) eratorritako gastuei dagokien laguntza eskatu ahal izango du.

j) Proiektua idazteak, obra-zuzendaritzak edo arkitektoek, ingeniariek edo baimendutako instalatzaileek egindako proiektuek eragindako gastuak, betiere laguntzaren xede den establezimenduan obrak eta instalazioak egiteko beharrezkoak badira.

2. Laguntzaren xede den establezimenduan teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea:

a) Ekipo informatikoak, aplikazio informatikoak eta kudeaketa-softwarea, laguntzaren xede den establezimenduaren kudeaketa hobetzeko, betiere merkaturatze-prozesuetan integratuta badaude edo enpresa-kudeaketarako badira.

Diruz lagundu daitekeen bakarra ekipo informatiko bat izango da, bai eta mota periferiko bakoitzeko unitate bat ere, inbertsioa gauzatzen den establezimendu bakoitzeko.

b) Merkaturatze-sistemak abian jartzeko edo hobetzeko sortu, garatu eta ezartzea, web-orria garatuz eta online salduz (ecommerce, scommerce, mcommerce eta antzekoak) edo establezimendua kudeatuz (bezeroak, hornitzaileak, eta abar).

c) Saltokiko terminalak eta produktuak kodetzeko eta irakurketa optikorako sistemak.

d) Balantza elektroniko komertzialak.

e) Kutxa erregistratzaileak.

f) TicketBAI (TBAI) sistemarako fakturazio-softwarea ezartzea.

Onartutako inbertsioaren gutxieneko zenbatekoa (BEZik gabe) merkataritza-establezimendu bakoitzeko:

• 3.000 euro 1. puntuan (azpiegiturak eta ekipamenduak berritzea) jasotako inbertsioetarako.

• 1.000 euro 2. puntuan (teknologia berriak eta berrikuntza sartzea) jasotako inbertsioetarako.

Ez dira diruz lagunduko:

a) Lokalak erostea eta eskualdatzeko eskubideak.

b) Garraio-elementuak, telebistak edo telefono-terminalak erostea.

c) Leasing edo renting bidez ekipamendua erostea.

d) Garraio-kostuak, aseguruak eta administrazio-baimenen, baimenen eta lizentzien tasak.

e) Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) eta, oro har, zerga, tasa edo kontribuzio mota guztiak.

f) Erakusketako eta probako artikuluak, bai eta saldu ondoren jar daitezkeenak ere.

g) Luminariak aldatze hutsa. Luminariak diruz lagundu ahal izango dira, baldin eta eraginkortasun energetiko handikoak (LED) badira edo haien aldaketa instalazio elektrikoa berritzeko inbertsio batean txertatuta badago. (A, B, C)

h) Establezimenduaren irudia argi eta zuzenean berritzea ez dakarten erreformak.

i) Aktibo baten elementuak mantentzeko, konpontzeko edo ordezteko gastuak.

j) Laguntza eskatzen duen enpresak fabrikatu, egin edo garatu dituen elementuak edo ekipoak.

k) Eraberritzeak, obrak edo instalazioak baliabide propioekin egiteko materialak eskuratzea.

l) Bulegoko materialaren, tresneriaren edo antzekoen gastuak.

m) Dekorazio-gastuak.

n) Merkataritza edo zerbitzu motaren arabera, gastutzat hartzen diren ekipamenduak eta tresnak, eta ez inbertsiotzat.

o) Profesionalen prestakuntza- eta aholkularitza-gastuak.

p) Mantentze-gastuak, software-eguneratzeak edo tresna informatikoak erabiltzeko lizentziak, betiere TicketBAI sistema ezartzeko ezinbestekoak ez badira, eta hori behar bezala justifikatu beharko da.

q) Web orrien publizitate- eta posizionamendu-gastuak.

r) Diruz lagundu daitezkeen aktiboen deskribapena argi eta garbi identifikatzen ez duten fakturak, kodetutako kontzeptuak onartzen ez badira, eta horien zenbatekoa, BEZik gabe, 100 eurokoa edo hortik beherakoa bada.

Diruz lagundu daitezkeen aktiboen baldintzak:

a) Laguntzaren xede diren inbertsioak Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako establezimendu fisiko, komertzial, txikizkari edo zerbitzu jakin batzuetan kokatu beharko dira, kalean bertan.

b) Inbertsioa lehen aldiz enpresaren aktiboan sartzea, eta fisikoki dirulaguntzaren xede den establezimenduan egotea, hau da, salmenta garatzen den establezimenduan eta haren eranskinetan.

c) Aktiboak gutxienez bi urte eman behar ditu merkataritza-establezimenduaren aktiboan. Epe horretan ezin izango zaie hirugarren pertsona fisiko edo juridikoei laga.

c) Inbertsioa diruz lagun daitezkeen lerroetan jasota egotea (azpiegiturak eta ekipamenduak berritzea edo teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea).

d) Diruz lagundutako establezimenduan garatzen den jarduera nagusiarekin lotura zuzena duten eta behar-beharrezkoak diren inbertsioak.

e) Inbertsioa benetan egin izana, diruz lagundu daitekeen aldian fakturatu izana (2023ko urriaren 1etik 2024ko irailaren 30era) eta 2023ko uztailaren 1etik justifikazio-aldia amaitu arte ordaindu izana (bi hilabete, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera).

Ordainagiriak eskabidearekin batera aurkezten ez badira, gehienez ere bi hilabeteko epean aurkeztu beharko dira, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta 2024ko azaroaren 30eko epea errespetatuz.

Diruz lagundu daitekeen aldia:

2023ko urriaren 1etik 2024ko irailaren 30era arte, biak barne, edo, hala badagokio, kreditua agortu arte.

Inbertsioek onartutako inbertsioaren % 40ko dirulaguntza jaso ahal izango dute, eta % 52ra arte handitu ahal izango da. Establezimendu bakoitzeko gehieneko dirulaguntza 10.000 eurokoa izango da.

Ehuneko horiek handitu egin daitezke enpresak honako hauek egiaztatzen baditu:

a) 2023an "Merkabide", "Escuela Vasca de Retail" edo "Eus-commerce" programetako batean parte hartzea:

puntu 1.

b) 8. oinarriko 1. puntuan (azpiegiturak eta ekipamenduak berritzea) jasotako inbertsioa: 2 puntu.

c) Emakumearen enplegu-egonkortasunaren irizpidea, baldin eta egiaztatzen bada diruz lagundutako merkataritza-establezimenduko edo merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzuetako plantillaren erdiak gutxienez kontratu mugagabea duela eta emakumeak direla: puntu 1.

d) Berdintasun Plana edo lana eta familia bateragarri egiteko Plana izatea, edo Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak edo beste edozein Administrazio Publikok emandako Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunerako Lankidetza Erakundea dela aitortzea: puntu 1.

e) Kontsumobideren arbitraje-sistemari atxikita dagoela: puntu 1.

f) Merkataritza-elkarte zonal edo gremialen batekiko lotura eskaera egiten den egunean: puntu 1.

g) 2023an «Berriz Enpresa» enpresa-transmisioko programa batean parte hartu izana: puntu 1.

h) Merkataritza-establezimenduaren 10 urtetik gorako antzinatasuna (Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan jasotako datuen arabera): puntu 1.

i) Jendeari arreta ematea euskarazko saltokietan, "Bai Euskarari", "Bikain" ziurtagirien bidez edo "Euskaraz barra barra" proiektu pilotuan parte hartuz: puntu 1.

j) Energia-komunitateetako kide izatea (Ekiola Energía Sustapenak SL, EVE, TEK -Tokiko Komunitate Energetikoak-...) 2023an: 2 puntu.

Dirulaguntzaren ehunekoa, gehikuntza-puntuak barne, ez da inola ere onartutako guztizko inbertsioaren % 52 baino handiagoa izango.

Ordainketa-modua:

Ordainketa bakarra egingo da

Informazio gehigarria

Nori dago zuzenduta


Enpresaburu indibidual edo autonomoa

Enpresak

Mikroempresa eta empresa txikiak, Europako Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan ezarritakoaren arabera.

 

Betekizunak

  • Pertsona eta erakunde onuradunek jarraian zehazten diren baldintzak bete behar dituzte, eta eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztu:

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

  • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa > Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailburua

Ebazten duen erakundea

  • Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa / Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza > Merkataritza Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


APLIKAZIO INFORMATIKARI BURUZKO KONTSULTAK

  • Tfno: 945.01.68.38

BESTE KONTSULTA MOTAK :

ZUZENEAN

TFNO.: 012 Y 945018000

POSTA ELEKTRONIKOA:

ayudas_mec@euskadi.eus

TELEFONOAK

Arabako Turismo eta Merkataritza Lurralde Bulegoa

Samaniego, 2

01008 Vitoria-Gasteiz

945 01 70 54

Bizkaiko Turismo eta  Merkataritza Lurralde Bulegoa

General Concha, 23

48010 Bilbao

94 403 18 44 -94 403 14 26

Gipuzkoako Turismo eta Merkataritza Lurralde Bulegoa

Easo, 10

20006 Donostia-San Sebastián

943 02 25 65

 

Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Kodea

1010111

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabideak aurkezteko epea Agindua EHAAn argitatu eta hurrengo egunean haskio da, eta 2024ko irailaren 30ean amaituko da, edo, hala badagokio, erabilitako kreditua agortu arte.

Ez dira onartuko epearen azken eguneko 23:59:59ak baino beranduagoko sarrera daukaten eskabideak.

 

 

  1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
  2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
  3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

6 hilabeteko epean laguntza eskabidea aurkeztu zen hurrengo egunetik zenbatuta.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Beste tramite batzuk